Bedrijfsbusjes alleen de wijk uit bij draagvlak en alternatieven

01-09-2017 Auto Kor Kegel

Bedrijfsbusjes alleen de wijk uit bij draagvlak en alternatievenKomen er parkeergarages op de Schiedamse bedrijventerreinen?

SCHIEDAM – Bedrijfsbusjes zullen voorlopig nog wel bij bewoners van Schiedam-Oost, -Zuid en -West voor de deur staan. Het leidt tot veel klachten, omdat de bewoners door hun ramen de straat amper meer zien. Het college van burgemeester en wethouders van Schiedam kent de klachten over uitzichtbelemmering, trouwens ook de klachten over de extra parkeerdruk door de toename van bedrijfsbusjes, maar vooralsnog neemt het college geen maatregelen.  

Het college ziet pas een oplossing als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Zo zullen er alternatieve parkeervoorzieningen buiten de woonwijken moeten zijn, maar moet er ook draagvlak zijn onder de eigenaren van de bedrijfsbusjes, want zij zullen dan veilige parkeerplekken verlangen, in elk geval minder inbraakgevoelig. Het college vindt overigens dat de toename van bedrijfsbusjes past in het beeld van de huidige economische en maatschappelijke omstandigheden. Het zijn vooral ZZP’ers die hun busje dicht bij huis willen parkeren.
Als aan de voorwaarden is voldaan, wil het college van B & W “opnieuw een moment van bestuurlijke afweging” inlassen.  

Dat staat in de collegebrief Uitvoeringsprogramma Parkeren 2017-2020. “Mobiliteit en ruimtegebruik in het openbaar gebied zijn belangrijke thema’s, nu en in de toekomst”, zegt het college in de brief aan de gemeenteraad. Met het programma wil het college aangeven wat er nodig is om in te spelen op de toekomst. “Parkeervoorzieningen zijn kostbaar en er zijn goede alternatieven voor de auto”, vindt het college. “Schiedam kent in vergelijking tot andere steden in Nederland een goed openbaar-vervoersysteem en een ruim aanbod aan fietsinfrastructuur.” Het college vindt het belangrijk om andere mobiliteitsoplossingen dan de auto mogelijk te maken. Maar ook als dat lukt, zal er toch iets in het parkeerbeleid moeten veranderen. In het uitvoeringsprogramma springen onderstaande punten eruit.  

Parkeerregulering op bedrijventerreinen
Op een aantal bedrijventerreinen in Schiedam komt parkeerregulering. Dat wil de gemeente invoeren in samenspraak met ondernemers. “Alle werkgevers hebben een verantwoordelijkheid voor de mobiliteit van hun werknemers”, stelt het college. Mobiliteitsmanagement moet ertoe leiden dat er meer geparkeerd kan worden op de bedrijfsterreinen. Een ander idee is dat bedrijfskavels worden vrijgehouden voor het realiseren van collectieve parkeervoorzieningen, zo mogelijk parkeergarages.  

Parkeren op eigen terrein
De parkeerdruk in Groenoord, Woudhoek, Spaland en Kethel blijkt voor een belangrijk deel te worden veroorzaakt, doordat de bewoners niet parkeren op eigen terrein. De gemeente gaat de bewoners via verschillende media oproepen om daar toch toe over te gaan.  

Kentekeninvoer bij parkeerautomaten
Andere gemeenten hebben het al lang ingevoerd, maar het Schiedamse gemeentebestuur verwacht uiterlijk begin 2019 duidelijkheid te hebben over de efficiency die met kentekeninvoer bij parkeerautomaten wordt bereikt. Bij deze automaten tik je het kentekennummer van je auto in en hoef je geen parkeerticket op je dashboard te leggen, omdat op andere wijze wordt gecontroleerd of en voor hoelang je betaald hebt.

De gemeente gaat alle ‘parkeerproducten’ digitaliseren. Daarbij kun je denken aan de uitgifte van parkeervergunningen, de registratie van parkeerrechten en het opzetten van digitale bezoekersvergunningen. Hiermee zal de bestaande parkeerorganisatie minder kosten. Doel blijft maximaal gemak voor burgers die parkeervergunningen of -rechten aanvragen. Ook de kosten van parkeerhandhaving moeten omlaag. En dat kan dus door de invoer van kentekenscanners nadat de parkeerautomaten zijn aangepast.  

Parkeertarieven vereenvoudigd
Het college van B & W wil af van de keur aan parkeertarieven in verschillende wijken en delen van Schiedam-Centrum. De parkeertarieven worden vereenvoudigd. Ook schaft het college de parkeerbijdrageregeling af. Daar is in de afgelopen drie jaar geen gebruik van gemaakt.  

Over het nieuwe parkeerbeleid zal een publieksuitgave verschijnen. “Het is een uitnodiging aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen om met ons én met elkaar in gesprek te gaan”, aldus B & W. Want: “Parkeren is een onderwerp dat vele perspectieven en belangen raakt. Daarom is het belangrijk om duidelijk te zijn in wat generiek is en waar maatwerk mogelijk is.” Dat maatwerk moet tot stand komen door gesprekken over de wijken, bedrijventerreinen en binnenstad met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen.

Reacties