Niet autorijden ontmoedigen, wel fietsen en ov stimuleren

04-03-2018 Auto Kor Kegel

Fietspad naar Rotterdam; foto: Paul van der Blom; creatief parkeren uit ruimtegebrek in Groenoord


SCHIEDAM – Er is geen politieke meerderheid om Schiedammers uit de auto te krijgen. Wel zijn de lijsttrekkers er voorstander van dat het fietsen wordt gestimuleerd en dat het openbaar vervoer sterk wordt verbeterd, in elk geval in Schiedam-Noord, waar de vraag van vandaag betrekking op had.

De lijsttrekkers reageerden op de vierentwintigste vraag in het project ‘Elke dag een vraag’.

Toelichting op de vraag:

Tijdens de derde wijktalkshow in De Brug kwam de parkeerproblematiek in Schiedam-Noord aan de orde. Veel wijkbewoners vinden dat er te weinig parkeerplekken zijn, anderen vinden dat er te veel auto’s zijn. Ook werd opgemerkt dat bij de inrichting en herinrichting van straten en woonerven de bereikbaarheid met de auto prevaleert en dat het langzaam verkeer een daarvan afgeleide positie krijgt toebedeeld. Er werd gepleit voor het stimuleren van fietsen en wandelen – beweging is immers belangrijk in een gezonde stad – en dat het autogebruik ontmoedigd wordt.

De vraag:

Waar bent u het mee eens?

De antwoorden:


Marcel Bregman, Democraten ’66 (D66):

De parkeerdruk in de wijken van Schiedam-Noord verdient volop aandacht. Waar mensen wonen, moet gewoon geparkeerd kunnen worden op redelijke afstand van je huis. Maar kinderen moeten ook onbezorgd kunnen spelen en fietsers en wandelaars moet zich veilig kunnen verplaatsen. Daar is onvermijdelijk een spanningsveld. Nog onlangs zijn in alle wijken hierover gesprekken gevoerd met bewoners als vervolg op het Uitvoeringsprogramma Parkeren 2017. D66 steunt dit programma. Winst kan worden geboekt als meer op eigen terrein (garage, carport) wordt geparkeerd. In de woonwijken is langzaam verkeer (gebruik van de fiets, wandelen) meestal beschermd. Maar qua gebruik zijn alle vormen van verkeer gelijkwaardig.

Het aantal bedrijfsbusjes vormt een probleem: D66 vindt dat de gemeente zo mogelijk daarvoor een oplossing moet bieden. In Bijdorp is betaald parkeren een optie, mits de bewoners dat in meerderheid willen.


Petra Zwang, Partij van de Arbeid (PvdA):

De PvdA ziet niets in overal betaald parkeren invoeren. Betaald parkeren en parkeervergunningen zijn manieren om de schaarse ruimte eerlijker te verdelen tussen bewoners, bezoekers en andere gebruikers. Wanneer bewoners van Schiedam parkeerproblemen hebben, wil de PvdA samen met bewoners nadenken over oplossingen (van parkeergarages bij nieuwbouwprojecten tot het invoeren van betaalbare parkeervergunningen). Zeker in de wat oudere straten en wijken is er onvoldoende ruimte voor huishoudens met meer dan één auto. 

Meer ruimte voor auto’s is daarnaast niet altijd mogelijk, wenselijk of nodig: de PvdA ziet graag dat steeds meer Schiedammers vaker bewust afwegen of de fiets of het ov een aantrekkelijk (en gezond) alternatief is voor de auto. Niet alles wat met de auto gebeurt kan ook met de fiets of het ov, dat snapt iedereen. Maar in de nabijheid van haltes van hoogwaardig en frequent openbaar vervoer zou de minimumparkeernorm lager moeten kunnen, omdat er dan een goed alternatief is.


Hakan Kucuk, Socialistische Partij (SP):

Mobiliteit is een essentiële levensbehoefte, bijvoorbeeld voor werk, recreatie of sociale contacten. Ondanks de vele ov-verbindingen is men in flinke delen van de stad nog vooral aangewezen op de auto. De noodzaak om de milieubelasting en het ruimtegebruik van de auto terug te dringen is hard nodig, om zo ruimte voor meer groen, spelen, bewegen te creëren.

Automobilisten moeten daarom verleid worden met betere alternatieven. Zoals het gebruik van elektrische deelauto's, goede fietsvoorzieningen en kwalitatief betere fiets- en voetgangerswegen. Wanneer een wijk op de schop gaat, is dat een mooi moment om met bewoners daar afspraken over te maken en de inrichting van de wijk daarop aan te passen.

Voor Schiedam-Noord is verdere uitbreiding van het ov daarvoor wel essentieel, net als inzetten op de komst van een station Kethel.


Onno Spek, Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD):

Een goede infrastructuur is van levensbelang voor de bereikbaarheid van de stad en de ontwikkeling van de lokale economie. Zorgen voor een goede bereikbaarheid is één van de kerntaken van de gemeente. Wij vinden dat er voldoende parkeerplaatsen en goede en veilige fietsroutes moeten zijn. We zijn geen voorstander van een autovrije binnenstad, de ondernemers zijn hier namelijk de dupe van. Het ontmoedigen van autogebruik gaat meestal via belastingen. De VVD wil niet de mobiliteit van mensen afpakken en ook niet de kosten verder verhogen. De auto is geen melkkoe!


Catelijne de Groot, Algemeen Ouderen Verbond (AOV):

Het AOV is voor bereikbaarheid met alle verkeer, zowel auto als langzaam. In woonerven is de auto sowieso al ‘te gast’ en gaat langzaam verkeer voor.

Veilige fiets- en wandelpaden verdienen zeker ook de aandacht, in Noord zijn daar al verschillende voorbeelden van aanwezig. Vooral omdat daar meer ruimte is dan in de andere wijken.

Fietsen en wandelen zijn zeker gezond, maar het AOV heeft ook begrip voor het autoverkeer, denk met name ook aan de continuwerkers die voor dag en dauw aan de slag gaan en ook ’s avonds laat en ’s nachts qua vervoer afhankelijk zijn van de auto (vaak werk buiten de stad) en ook senioren en minder validen. Zolang Noord slecht bereikbaar is, zie maar eens het ontbreken van station Kethel, zal het beeld van files ’s morgens en ’s avonds niet uit het straatbeeld verdwijnen. Het AOV is dan ook voor de invoering van de Ringbus.


Patricia van Aaken, Christen-Democratisch Appèl (CDA):

Een sterke samenleving waarin we omzien naar elkaar kan niet bestaan zonder de fysieke mogelijkheid om met elkaar in contact te treden. Bereikbaarheid is daarom niet alleen een ruimtelijk, maar ook een sociaal vraagstuk.

We willen ook levensloopbestendige wijken, waarin kinderen veilig kunnen opgroeien en mensen gezond oud worden. Er zal dan ook per wijk gekeken moeten worden hoe die balans iedere keer gevonden kan worden.

Ontwikkelingen als het toenemend bezit en gebruik van elektrische fietsen, reguliere arbeid van mensen met andere en flexibele werktijden, brengen andere bereikbaarheidseisen met zich mee. Daarbij vindt het CDA dat gedacht moet worden aan snelfietspaden en passend openbaar vervoer dat ook ’s morgens vroeg en ’s avonds laat rijdt.

Het CDA wil dan ook de komende jaren inzetten voor het verder ontwikkelen van slimme mobiliteit. Slim reizen is flexibel, effectief en duurzaam. Innovaties en nieuwe technologieën voor mobiliteit moeten volop worden benut.


René Karens, Groen Links:

Groen Links staat voor schoner en gezonder vervoer. Het gebruik van de fiets, openbaar vervoer en schone auto’s en schone scooters stimuleren we. Bij nieuwbouw of herinrichting van wijken houden we rekening met de veranderende vormen van vervoer. Dat betekent meer fietsstraten waar auto’s te gast zijn en fietsers de ruimte krijgen en meer parkeerplaatsen met laadmogelijkheden voor elektrische auto’s, fietsen of scooters.


Frans Hamerslag, Progressief Schiedam (PS):

In veel wijken, buurten en straten wordt het straatbeeld bepaald door de auto. Voetgangers, fietsers en andere straatgebruikers als scootmobielen komen meer en meer in de verdrukking. De straten zijn voor alle gebruikers bestemd. Progressief Schiedam is voorstander van het gelijkwaardig gebruik van de straten. Niet de auto moet de dominante aanwezige zijn, maar slechts een van de gebruikers van die weg. Dat betekent een andere inrichting van wijken, buurten en straten waar alle gebruikers op gelijkwaardige wijze van de straat gebruik mogen maken. Iedereen heeft recht op een auto, maar het hebben van een auto geeft niet meer rechten op het gebruik van straten en wegen.


Robert Berns, Christen Unie - Staatkundig Gereformeerde Partij (CU-SGP):

Allereerst is het autogebruik niet de kern van het ruimteprobleem, maar het autobezit. Gegeven de maatschappelijke ontwikkelingen in de afgelopen decennia neemt het autobezit enorm toe. Het tweeverdienermodel werd de ‘politiek correcte norm’, daarom belasten we eenverdieners onevenredig zwaar. Daarnaast nam het aantal echtscheidingen met de welvaart en de 24/7-economie toe. De omvang van de huishoudens nam daarentegen af.
Meer individualiteit betekent meer auto’s die rondrijden met slechts één passagier. In het openbaar vervoer is structureel te weinig  geïnvesteerd. Schiedam-Noord, omringd door autowegen, werd het wachten op station Kethel en het doortrekken van de trambaan moe.
Tramlijn 21 rijdt minder vaak en frequent. Ouderen wonen langer thuis, maar de routering van het openbaar vervoer is nog niet aangepast. De komende periode zal de gemeenteraad met het perspectief op een spoedige komst van viertreinsporen naar Delft de bakens eindelijk kunnen verzetten.
Minder auto’s en parkeerplaatsen zijn dan nodig in Noord.


Andreas Rose, Lokaal Onafhankelijk Schiedam (LOS):

De parkeerproblemen in Schiedam-Noord zijn minder groot dan bijvoorbeeld in de wijken West en Centrum. In Noord wordt het ook vaak veroorzaakt door bewoners zelf die hun garage omgebouwd hebben tot extra woonruimte, keuken of zelfs tot bedrijfs- of winkelruimte.

LOS wil zich niet bemoeien met de mobilteitswensen van de mensen; wij zijn immers een liberale partij. Autobezit kan ontmoedigd worden door gereguleerd parkeren of door de tweede of derde auto extra te belasten, of te verbieden in wijken.

Dit kan echter slechts gebeuren als een meerderheid van de bewoners (enquête) hier zelf om vraagt!

Fietsen en wandelen is natuurlijk altijd goed en ook hiervoor is geen politicus nodig.


Mahmut Erdem, Denk:

In sommige wijken van Schiedam zijn er niet genoeg parkeerplekken, maar er zijn ook gebieden (industriegebieden) waar onnodig veel parkeerplekken zijn. Hier zou de gemeente aandacht aan moeten besteden en kijken naar de mogelijkheden. Goede doorstroom van verkeer is van groot belang voor onze gemeentelijke economie. Onze gemeente mag niet dichtslibben, onze gemeente moet bereikbaar zijn zowel voor ov als voor autogebruik.


René Janssen, Sociaal Liberaal Verbond (SLV):

In straten en woonerven dient het wonen en leven te prevaleren en is de auto te gast. Parkeren is een al jaren terugkerend thema. Gezocht moet worden naar een oplossing die alle partijen zo veel mogelijk tevreden stelt. Een oplossing kan niet ten koste van het groen in de stad.

Autogebruik ontmoedigen is goed, maar dat gaat simultaan met een goed openbaar vervoer en dat laat in Schiedam-Noord wel wat te wensen over. Gezinnen met meerdere auto’s kunnen niet verwachten dat zij altijd alle auto’s voor de deur kunnen parkeren.

Het hebben van goede fiets- en wandelpaden is, vindt het SLV, een basisverplichting waar per definitie aan voldaan moet worden. De indruk is niet dat er meer fiets- en wandelpaden moeten komen, maar wellicht dat bestaande paden verbeterd worden, bijvoorbeeld door goed geasfalteerde fietspaden en een goede aansluiting op andere fietspaden, zodat snelle verbindingen tot stand komen of verbeterd worden.


Maarten Reuderink, Ouderenpartij Schiedam:

De Ouderenpartij Schiedam hoorde met verbazing hoe allerlei 'usual suspects' zich in Noord tegen de auto keerden. Dat ze daarbij geen oplossingen hadden, bleek uit de uiterst vage en abstracte suggesties. De OuderenPartij heeft zelf in West en Oost, ook  berucht vanwege hun verkeersdruk, vastgesteld dat enige andere inrichting tot veel meer parkeerplaatsen kan leiden. Het mensen de auto uit pesten zou als beleid moeten stoppen.

Constatering Kor Kegel:

Waar bent u het mee eens? Dat is een open vraag, die totaal verschillende antwoorden kan opleveren. Niettemin zijn er wel raakvlakken te vinden in de reacties van de lijsttrekkers namens hun partij. Hieronder een poging om de opmerkingen over parkeren te clusteren, en daarna een bundeling van opmerkingen over de auto in relatie tot ander vervoer.


Parkeren

D66 vindt dat parkeren op redelijke afstand van de woning mogelijk moet zijn en dat winst kan worden geboekt als er meer geparkeerd kan worden op eigen terrein (garage, carport). De PvdA zoekt het in parkeergarages bij nieuwbouw en invoering van een betaalbare parkeervergunning waar de bewoners dat wensen. De SP ziet een noodzaak om het ruimtegebruik van de auto terug te dringen, maar dan is er in Schiedam-Noord wel beter ov nodig (waaronder station Kethel). De VVD vindt dat er voldoende parkeerplaatsen moeten zijn, evenals goede en veilige fietsroutes. Het AOV is voor een optimale bereikbaarheid met alle vormen van vervoer. Voor het CDA is goede bereikbaarheid niet alleen een ruimtelijk, maar ook een sociaal vraagstuk, want in een sterke samenleving waarin we omzien naar elkaar moet er wel de fysieke mogelijkheid zijn om met elkaar contact te hebben. Groen Links wil bij nieuwbouw en herinrichting van wijken meer fietsstraten en meer parkeerplaatsen met laadmogelijkheden voor elektrische auto’s, fietsen of scooters. PS wil af van de dominantie van de auto in het straatbeeld.

De CU-SGP vindt, als er beter ov komt (station Kethel, viersporigheid tussen Delft en Schiedam), dat Schiedam-Noord met minder auto’s en parkeerplaatsen kan. De partij ziet in de toegenomen individualiteit de verklaring voor het groeiende aantal auto’s met één passagier.

LOS vindt het parkeerprobleem in Noord deels veroorzaakt door bewoners die hun garage voor iets anders gebruiken. Denk vindt dat er in veel wijken onvoldoende parkeerruimte is, maar dat er in de bedrijventerreinen parkeergelegenheid te over is. Ligt daar een oplossing?

Het SLV ziet een tekort aan parkeerruimte, maar het mag niet ten koste gaan van het groen. De partij vindt het ontmoedigen van autogebruik goed, mits er goed openbaar vervoer is en dat laat in Schiedam-Noord te wensen over. De Ouderenpartij vindt dat een andere inrichting tot meer parkeerplaatsen kan leiden.


Vormen van vervoer

D66 vindt alle vormen van verkeer gelijkwaardig. De PvdA is voor een bewuste afweging of in plaats van de auto ook de fiets en het ov kunnen worden gebruikt. De SP denkt daarnaast aan elektrische deelauto's, goede fietsvoorzieningen en kwalitatief betere fiets- en voetgangerswegen. De VVD wil het autogebruik niet ontmoedigen. Het AOV is voor een Ringbus in Noord, want zolang er geen beter ov is (waaronder station Kethel) blijven de files in de spitsuren bestaan. Het CDA wil levensloopbestendige wijken, waarin kinderen veilig kunnen opgroeien en mensen gezond oud worden. Het toenemend gebruik van elektrische fietsen en de toename van flexibele werktijden brengen andere bereikbaarheidseisen mee, zegt het CDA.

Groen Links stimuleert het gebruik van de fiets, openbaar vervoer en schone auto’s en schone scooters. PS wil een herinrichting van buurten, waarbij de auto gelijkwaardig is aan andere wijzen van vervoer.

Voor een gezonde economie moet Schiedam optimaal bereikbaar zijn voor de auto en het ov, zegt Denk. Het SLV heeft niet de indruk dat er meer fiets- en wandelpaden moeten komen, maar dat bestaande paden verbeterd moeten worden en beter op elkaar moeten aansluiten. De Ouderenpartij vindt dat het afgelopen moet zijn met mensen de auto uit pesten.


Gerelateerd