Gerard Tijsmans, allesdoener van bewonersvereniging West

03-03-2021 In memoriam Kor Kegel

Gerard Tijsmans was onaflatend met Schiedam-West bezig

SCHIEDAM – De uitvaartplechtigheid heeft zich voltrokken. In normale tijden zouden massa’s wijkbewoners Gerard Tijsmans de laatste eer hebben bewezen, maar de lockdown dwingt tot beperkende omstandigheden. Hij kwam acht dagen geleden te overlijden, op 78-jarige leeftijd. Het einde naderde, wist de familie, en toch komt het altijd onverwachts.  

Tijsmans heeft een belangrijke betekenis gehad voor Schiedam-West. Hij heeft er alle bestuursfuncties bij de bewonersvereniging (BVSW) vervuld en speelde een doorslaggevende rol in tijden dat het met de vereniging minder goed ging. Als het moeilijk was om aan voldoende bestuursleden te komen, werkte Tijsmans dubbel zo hard. Hij was bevlogen. Onder zijn voorzitterschap kon jarenlang een fatsoenlijk ledenblad worden uitgebracht met veel nuttige informatie voor de bewoners van West. 

Maar West is een moeilijke wijk om tot saamhorigheid te komen. Tuindorp en Bijdorp zijn homogene wijken, Sveaparken ook en de Gorzen toch ook nog wel, maar een wijk als Schiedam-West kent totaal verschillende buurten met uiteenlopende belangen. De ene kant van de BK-laan verschilt zeer van de andere kant. De voormalige Slachthuisbuurt (nu de Distillateursbuurt) kent een verkeers- en milieuproblematiek, de Mariastraat kampt met sociale omstandigheden, de voormalige Ziekenhuisbuurt (nu de Oranjebuurt) knokte voor een vernieuwend woonmilieu, het Nassaukwartier – nou ja, zo hebben we allemaal wat en eigenlijk was Schiedam-West alleen een homogene wijk toen alle buurten in de jaren tachtig te maken kregen met sloop en stadsvernieuwing. Dat was ook de bloeitijd van de bewonersverenigig]ng, al kon het bestuur later onder Tijsmans nog vele successen boeken. Voorbeeldje: in september 2011 legde Tijsmans samen met CDA-wethouder Ad Hekman de laatste hand aan een hek langs het fietspad langs de Nieuwe Haven tussen de Vlaardingerdijk en de Sint Liduinastraat.  

Veertig jaar geleden was Gerard Tijsmans actief voor sportvereniging Martinit, onder andere als jeugdvoorzitter. Dertig jaar geleden kwam hij voor het eerst in de publiciteit. Een aantal bewoners van de Aleidastraat hield er siervogels op na, maar één buurman stapte naar de rechter en deze oordeelde dat de buurman begrijpelijkerwijs geluidhinder ondervond. Loes en Gerard Tijsmans moesten parkieten en papegaaien weg doen. Dit burenconflict vormde hem in zijn denken over samenlevingsopbouw en hoe je elkaar in dezelfde woonwijk beter kunt helpen dan elkaar dwars zitten.  

In mei 2006 stopte Tijsmans per direct als voorzitter van de bewonersvereniging. Dat was om gezondheidsredenen. Maar hij bleef actief, nog vele jaren; hij kon het niet laten. Hij woonde de inspraakavonden bij over de plaatsing van ondergrondse containers en kon ontzettend teleurgesteld zijn als er wijkbewoners waren, zelfs binnen de BVSW, die van de inspraak geen gebruik hadden gemaakt maar wel verzet aantekenden toen Irado daadwerkelijk tot plaatsing van de containers overging. Dat was in 2007. 

Het jaar daarna was er een aanvarinkje tussen Tijsmans en een van zijn voorgangers als BVSW-voorzitter, GroenLinks-raadslid Hennie Hagen. Terwijl de BVSW de wijkbewoners vroeg om milieuklachten over Huisman aan de Wiltonhaven niet alleen te melden bij de DCMR Milieudienst Rijnmond maar ook bij de milieuwerkgroep van de bewonersvereniging, om beter actie te kunnen voeren, vond Hagen het raar om bewoners te vragen twee telefoonnummers te draaien. 

Er zijn weinig bewoners van Schiedam-West die zich zo voor de wijk hebben ingezet als Tijsmans. Hij verdiepte zich in alle actuele vraagstukken. Of het nu ging om de herbestemming van het voormalige Sportfondsenbad aan de BK-laan, het parkeerbeleid, woonoverlast, de kap van twaalf bomen aan de Vlaardingerdijk, de verkeersveiligheid van fietsers op de Nieuwe Haven, haaks parkeren in de Sint Liduinastraat, overlast van bedrijfswagens in woonstraten, overbewoning, de achteruitgang van het winkelbestand op het Rubensplein en de Liduinastraat, het zorgen voor fietsenstallingen – hij had er een mening over en werd frequent geciteerd in de Schiedamse pers.  

In 2017 pleitte Tijsmans voor een voetgangersbrug over de Vijfsluizerhaven, zodat de werknemers van de bedrijven op Vijfsluizen een kortere route naar het metrostation konden krijgen. De gemeente Schiedam kon er geen geld voor vrijmaken, ondanks een beleid om werknemers te verleiden van het openbaar vervoer gebruik te maken.  

Nadat Tijsmans later dat jaar opnieuw stopte met het vrijwilligerswerk voor de bewonersvereniging, kon het bestuur onvoldoende kandidaten vinden en kwam een samengaan met wijkcentrum De Erker in zicht. Begin 2018 bleek dat de beste uitweg. De BVSZ had sinds de bouw van De Erker ingewoond in het wijkcentrum. Tijsmans heeft er duizenden vergaderuren doorgebracht, gelukkig op zeer korte loopafstand van zijn woning aan de Aleidastraat. Een fusie tussen De Erker en de bewonersvereniging was eerder wel eens ter sprake geweest, maar toen vooral omdat De Erker subsidie dreigde kwijt te raken en het wijkcentrum gered moest worden. Na een reddingsplan werd De Erker nog beter bezocht, ook door mensen van buiten de wijk.  

Gerard Tijsmans was een gedreven belangenbehartiger. Daar zijn er te weinig van. Maar bovenal was hij een sympathiek mens.