Aanbieders jeugdzorg moeten omschakelen

29-01-2021 Nieuws Kor Kegel

Wethouder Van Aaken wil de jeugdhulp effectiever. Foto: Jan van der Ploeg

SCHIEDAM – Dat de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis toch blijven deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR), wil allesbehalve zeggen dat ze afzien van belangrijke omwentelingen in de jeugdhulpverlening. Eerder lijkt het erop dat ze met hun visie op meer lokale inzet en vraaggericht werken ook andere gemeenten overtuigen dat de aanbieders van de jeugdzorg moeten omschakelen. “Het vraagt van de zorgaanbieders een andere kijk op zorg; zij zullen moeten transformeren”, zegt de gemeente Schiedam.  

Het gemeentebestuur van Schiedam met als verantwoordelijk wethouder Patricia van Aaken is zich ervan bewust dat dat om ‘stevig opdrachtgeverschap’ vraagt, wil er inderdaad een verschuiving naar meer lokaal en vraaggericht aanbod ontstaan. De gemeente zal die visie medio februari inbrengen in een extra rondje zienswijzen indienen. Toen er nog sprake van was dat Schiedam, Vlaardingen en Maassluis uit de GRJR zouden stappen, hebben ze geen gebruikgemaakt van de mogelijkheid te reageren op de kadernota GRJR 2022. Twaalf andere gemeenteraden deden dat wel. Nu de drie gemeenten met het algemeen bestuur van de GRJR zijn overeengekomen dat ze toch ‘binnenboord’ blijven, grijpen ze alsnog de mogelijkheid aan om hun zienswijzen in te dienen. Duidelijk is dat het MSV-koersmodel daarbij leidend is. Dat model staat vernieuwing voor, waarbij de jeugdzorg efficiënter wordt en waarbij de jeugd centraal staat, niet de zorginstellingen.  

Daar moet het algemeen bestuur onder voorzitterschap van de Rotterdamse wethouder Judith Bokhove rekening mee houden bij het opstellen van de begroting. De inkoopstrategie moet beter. Uitvoeringskosten moeten beter gespecificeerd worden, zodat realistischer kan worden begroot. Schiedam is bezorgd over de financiële taakstelling voor de komende jaren, want de tekorten in de jeugdzorg lopen op. Dan zijn de gevolgen van de Coronapandemie nog niet eens meegenomen. 

De Schiedamse gemeenteraadsleden hebben tot vrijdag 13 februari tijd om nog te reageren op de zienswijze zoals deze naar de GRJR zal worden gestuurd. In april wordt de begroting door het algemeen bestuur vastgesteld.