Accountant wil beter inzicht in grondexploitaties 's-Graveland

08-03-2020 Nieuws Kor Kegel

Bedrijventerrein 's-Graveland; foto: gemeente Schiedam

SCHIEDAM – De gemeente loopt vertraging op met de jaarstukken over 2019, omdat door accountant Deloitte aangedragen verbeterpunten meer tijd vergen. De moeilijkste hobbel betreft de grondexploitaties in de bedrijventerreinen ’s-Graveland en Spaanse Polder. Deze zijn complex van aard, meldt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad.

De grondexploitaties (onder andere aflopende erfpacht) hebben een specifiek karakter dat hoge eisen stelt aan de noodzakelijke kwaliteitsverbetering. Deloitte zal de controle hierop pas starten na besluitvorming van het college, te verwachten medio april.  

Daardoor heeft de controle op de jaarrekening 2019 een langere doorlooptijd nodig. De bestuurlijke behandeling loopt daardoor vertraging op en daarom hebben het college en de raadsgriffie twee scenario’s opgesteld zodat de stukken tijdig kunnen worden aangeleverd bij de financieel toezichthouder; dat is de provincie Zuid-Holland. Het presidium van de gemeenteraad zal aangeven welk scenario de voorkeur heeft.  

Deloitte vond vorig jaar dat er verbeteringen moesten komen in de handelwijze binnen de gemeente. Er was onvoldoende vastlegging van interne controles van grondexploitaties, transacties met onroerend goed en inkoop en aanbestedingen. De gemeente moet zorgen voor betere dossiervorming. En er waren te weinig personen betrokken bij processen met verhuur en erfpacht. Dat had te maken met onvoldoende functiescheiding. Het college heeft de accountant laten weten dat de verbeteringen zijn aangebracht. 

Deloitte is nu wel gestart met de controle van andere jaarstukken. In de derde week van maart start de accountant met de controle van de concept-jaarrekening. Naar verwachting is de accountantscontrole rond 1 juni geheel afgerond. De definitieve jaarstukken kunnen dan begin juli door de gemeenteraad worden behandeld.Gerelateerd