Actieplan voor betere gezondheid, schonere lucht en minder lawaai

27-11-2018 Nieuws Kor Kegel

Zelfs de Oranjestraat moet frisse lucht krijgen

SCHIEDAM – Morgen wordt het ontwerp-Actieplan Lucht & Geluid 2018-2022 ter inzage gelegd. Het gemeentebestuur heeft al veel inwoners en instanties betrokken bij dit plan om te streven naar betere luchtkwaliteit, minder geluidsbelasting en vooral ook meer volksgezondheid, maar veel meer Schiedammers kunnen input leveren voor een nog beter actieplan.  

Vooral in de Schiedamse binnenstad is er een hoge geluidsbelasting en met name in de Oranjestraat en de Broersvest is er een matige luchtkwaliteit, overigens ook in Schiedam-West in de BK-laan en de Vlaardingerdijk. Met het actieplan wordt beoogd dat de geluidhinder afneemt en de luchtkwaliteit verbetert. Het college van B & W wil de Europese normen voorbijstreven door de concentraties schadelijke stoffen verder te reduceren. 
“Zowel voor de geluidhinder als voor de luchtkwaliteit geldt als uitgangspunt het bevorderen van de gezondheid van Schiedammers. Daarnaast gaat Schiedam voor integrale oplossingen, zodat ‘het mes aan meerdere kanten snijdt’. Door te kiezen voor integrale oplossingen, zullen veel van de opgenomen maatregelen niet alleen gunstig zijn voor de beperking van de geluidhinder en de luchtkwaliteit, maar ook voor andere aspecten, zoals klimaatdoelstellingen, verkeersveiligheid en bereikbaarheid”, aldus het college van B & W in een vandaag aan de gemeenteraad geschreven brief. 

Het ontwerp-Actieplan Lucht & Geluid is tot stand gekomen na een brede afstemming binnen de gemeente en na raadpleging van Milieudefensie Schiedam, de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR), het Havenbedrijf Rotterdam NV, het Milieuplatform, wijkverenigingen en andere ‘stakeholders’.

Op donderdag 6 december van half acht tot half negen houden burgemeester en wethouders een informatiebijeenkomst in de Cornelis Hagazaal van het stadskantoor.