Bescherming jeugd moet veel beter; Rijnmond onder verscherpt toezicht

07-07-2021 Nieuws Kor Kegel

Judith Bokhove; foto: Casper Rila


SCHIEDAM – De Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd vindt de daling van het aantal kwetsbare kinderen dat op passende hulp wacht niet voldoende. Dat aantal is dankzij een ‘doorbraakaanpak’ gedaald van zeshonderd naar honderddertig, maar de inspectie wil dat alle kinderen direct de hulp krijgen die ze nodig hebben. Daarom heeft de inspectie de Rijnmond onder verscherpt toezicht geplaatst.  

De doorbraakaanpak was ingezet door de Jeugdbescherming Rijnmond, de Jeugdhulpregio en aanbieders van jeugdhulp, nadat uit landelijk onderzoek was gebleken dat de wijze waarop jeugdbescherming en –reclassering werd uitgevoerd niet acceptabel was. De Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd (IGJ) kwam tot dat oordeel na onderzoek mede namens de Inspectie Justitie & Veiligheid.  

De Rotterdamse wethouder Judith Bokhove heeft dat in haar functie van voorzitter van de gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond kenbaar gemaakt aan alle betrokken gemeenten in de Rijnmond. Daar valt de gemeente Goeree-Overflakkee ook onder. Schiedam is een van de vijftien gemeenten. Het gemeentebestuur van Schiedam in casu wethouder Patricia van Aaken vindt al langer dat er veel schort aan de jeugdhulp en jeugdzorg en is met Vlaardingen en Maassluis een geheel eigen aanpak begonnen.  

Het onderzoek van de inspecties is tamelijk recent. Het vond plaats van november tot en met april. De inspecties concludeerden dat er direct stappen moesten worden gezet om kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel zonder vertraging hulp te bieden. Die stappen zijn gezet en de jeugdhulpverleners spreken zelf van een doorbraak, maar de IGJ vindt het onaanvaardbaar dat toch nog honderddertig kinderen niet onmiddellijk hulp kregen. Het verscherpt toezicht van de IGJ geldt voor een half jaar en in die tijd zal de inspectie indringende gespreken voeren met de colleges van burgemeester en wethouders. 
Daarnaast hebben de minister van Rechtsbescherming, Sander Dekker, en de staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Sport, Paul Blokhuis, volgens de brief van Judith Bokhove zondag bekend gemaakt dat het Rijk interbestuurlijke gesprekken gaat voeren met de regio’s waar de inspecties zich zorgen om maken.  

Wethouder Bokhove: “Wij zijn – met de IGJ - van mening dat de groep kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel een van de meest kwetsbare groepen kinderen is die onze bescherming en hoogste aandacht verdient. Voor deze groep kinderen moeten wij als regio in samenwerking met gecertificeerde instellingen, gemeenten en aanbieders tijdige en passende hulp en bescherming organiseren, hetgeen door ons ook in gezamenlijkheid gedegen is opgepakt in de doorbraakaanpak. Het aantal kwetsbare kinderen dat wacht op tijdige en passende hulp is sinds eind 2020 sterk gedaald.” 

Ze schrijft dat de aanbieders van jeugdhulp inmiddels extra personeel hebben ingezet om de wachttijden naar beneden te brengen en de wachtlijsten weg te werken. Dit is mede mogelijk gemaakt met de extra financiële middelen die gemeenten ten behoeve van de specialistische jeugdhulp hebben vrijgemaakt. Van de honderddertig kinderen die nog op hulp moesten wachtten zijn er volgens Bokhove inmiddels zestig wel bereikt. Zeventig kinderen staan nog op de wachtlijst, schrijft ze. 
Met een vileine toevoeging: “De daling is bereikt in een periode waarin onvoldoende rijksmiddelen beschikbaar waren, waardoor de regio zelf middelen heeft aangevuld.” Het ligt dus ook aan de regering, bedoelt de GroenLinks-wethouder. 

Vier miljoen euro extra is door de regio ingezet voor spoedhulp en uitstroom uit de spoedhulp. Sinds november is 22,5 miljoen euro extra vrijgemaakt voor het wegwerken van de wachttijden. “Dit alles bovenop de reeds bestaande regionale middelen. Met de toezeggingen vanuit het Rijk om extra middelen beschikbaar te stellen kunnen wij deze benutten om de wachtlijsten verder terug te dringen.”Gerelateerd