Bomenridders: 'Daar gaan weer een paar Tiny Forests'

26-02-2020 Nieuws Redactie


SCHIEDAM - Ze kunnen er met de pet niet bij, de vrouwen en mannen van de Bomenridders: de gemeente Schiedam kondigt in januari opgetogen aan drie Tiny Forests, kleine bossages, in de stad aan te leggen en als het even tegenzit gaat in februari de kettingzaag in een prieel dat zo'n zes kleine bosjes groot is.

De aannemer staat klaar om rond Zwembad Zuid zo'n twaalfhonder vierkante meter bosplantsoen te verwijderen. De Bomenridders maken bezwaar.

"We staan helemaal achter het idee van een natuurvriendelijke oever in de Wilhelminahaven, maar snappen niet waarom daarvoor het plantsoen moet wijken", zo licht Annerike van de Water namens de Bomenridders toe.

Een pak van haar hart is er: er sneuvelen vooral struiken. "Twee bomen verdwijnen er, maar er komen er meer voor terug."

Het bosplantsoen moet wijken om de recreatieve functie van het gebied te versterken. Dan gaat het over verblijfsruimte langs de oevers en zichtlijnen op de haven. In de woorden van de projectmanger van de gemeente, aangehaald door de Bomenridders: "Ten eerste leggen we samen met Rijkswaterstaat in de Wilhelminahaven een natuurvriendelijke oever aan. Ten tweede richten we het aangrenzende terrein in als verbinding tussen stad en haven. Het hekwerk en de begroeiing rond het zwembad daar halen we weg, zodat je een weidse blik op het water krijgt. Er komt een promenade voor evenementen en we zorgen bijvoorbeeld voor wandelroutes.'

Volgens de Schiedamse Bomenridders betekent deze opstelling een volledig voorbij gaan aan de kwaliteit van het bestaande leef- en foerageergebied van kleine vogels en insecten. Zij spreken van een kaalslag.

Veel kunnen de Bomenridders niet doen: anders dan bij het kappen van bomen rust er geen vergunningplicht op het kappen van bosplantsoen. "Niet-vergunningplichtig bosplantsoen is feitelijk dus vogelvrij", aldus de Bomenridders. "Het is wrang te moeten constateren dat we in Schiedam voor wat betreft het groen in de stad opnieuw drie stappen voorwaarts en zes achterwaarts doen."