Bordeel in groot deel Schiedam onwenselijk

05-03-2019 Nieuws Kor Kegel

Het beleid gaat uit van maximaal vijf bordelen, maar niet overal

SCHIEDAM – Niet binnen de tweehonderd meter van scholen, religieuze instellingen, kinderdagverblijven, blijf-van-mijn-lijfhuizen en opvangcentra. Ook niet binnen de tweehonderd meter van de hoofdingangen van sportparken, begraafplaatsen en ziekenhuizen. En ook niet in winkelcentra. Daar mogen geen seksinrichtingen komen.

Burgemeester en wethouders hebben vandaag kenbaar gemaakt in welke gebieden een bordeel onwenselijk is. Het college wil die duidelijkheid vooraf geven in plaats van pas een afweging te maken als er een aanvraag bij de gemeente binnengekomen is.  

“Naar aanleiding van een recente aanvraag, die tot de nodige bezorgdheid bij omliggende bedrijven en omwonenden leidde, en de ervaringen die daarbij zijn opgedaan, hebben wij de werkwijze tegen het licht gehouden. Besloten is om niet pas een individuele ruimtelijke afweging te maken over de wenselijkheid van een seksinrichting op het moment dat een aanvraag binnenkomt, maar op voorhand reeds gebieden aan te wijzen waar de vestiging van een seksinrichting niet wenselijk is”, schrijft het college van B & W.  

Het voornaamste uitgangspunt is een voldoende afstand tussen een seksinrichting en gevoelige functies zoals scholen, kinderdagverblijven, religieuze instellingen en gebouwen met vrouwenopvang. “Het is onwenselijk om gelet op de aard van deze functies de bezoekers en gebruikers daarvan te confronteren met een seksinrichting in de directe nabijheid”, vindt het college. Er wordt een minimale afstand van tweehonderd meter aangehouden, een zelfde afstand als in het Schiedamse coffeeshopbeleid.  

“Voor sportparken, begraafplaatsen en ziekenhuizen geldt om dezelfde redenen dat het onwenselijk is dat deze in de directe nabijheid van een seksinrichting zijn gelegen. Om deze reden geldt ook voor deze functies een afstand van tweehonderd meter gemeten vanaf de (hoofd)entree. Omdat bezoekers alleen gebruik maken van de entree, geldt voor de rest van de terreinen een beperkte afstandsmaat van vijftig meter, om direct zicht op een seksinrichting te voorkomen.”   

“Het aanzicht van de stad wordt mede bepaald door de winkelcentra, waar veel bewoners en bezoekers samenkomen. De vestiging van een seksinrichting wordt als niet passend bij de uitstraling van de winkelcentra beschouwd”, aldus het college. “Om deze reden is het in de eerste plaats niet wenselijk om een seksinrichting te vestigen in het winkelgebied van de binnenstad. Dit betreft de historische kern van Schiedam, begrensd door de Lange Haven, Broersvest en de Schie. Hiertoe wordt tevens het Stationsplein gerekend, als (hoofd)entree voor bezoekers van de stad.”  

Ook voor de wijkwinkelcentra Hof van Spaland, Mgr. Nolenslaan, Groenelaan, Laan van Bol’es en Malmö geldt dat het niet wenselijk is dat daar een seksinrichting wordt gevestigd, omdat dit afbreuk kan doen aan de uitstraling en het functioneren van deze winkelcentra.

Voorts vindt het college van B & W dat delen van Schiedam-Oost, Nieuwland en Groenoord ontzien moeten worden. In die wijken gelden bijzondere maatregelen om de leefbaarheid en woonkwaliteit te verbeteren (met behulp van de Rotterdamwet) en daar zijn seksinrichtingen ongewenst.  

Voor alle overige gebieden geldt dat vestiging van een seksinrichting in beginsel mogelijk is. In dergelijke situatie zal altijd nog een nadere individuele afweging plaatsvinden. 
Maar welke delen zijn dat dan, waar het in beginsel wel mogelijk is om er een bordeel te vestigen? Alle niet eerder genoemde gebieden. Dus in Schiedam-Centrum wel in De Schil, de Brandersbuurt (Schienoko), de omgeving van het Proveniershuis, de Rotterdamsedijk en de Oranjestraat.

En klaarblijkelijk zou het ook toegestaan zijn in buurtwinkelcentra De Ketel, Geuzenplein, Rubensplein, Sint Liduinastraat en Parkweg. En in een aantal woonwijken, met dien verstande dat er geen scholen, religieuze instellingen, kinderdagverblijven en vrouwenopvang in de buurt zijn. Voorts in nagenoeg alle bedrijventerreinen.

Maar de commotie was er nu juist in ’s-Graveland en omgeving, waar een ondernemer een bordeel wilde vestigen in de Van Vlissingenstraat. Ondernemers en omwonenden aan de Polderweg waren tegen, maar het college wuifde de bezwaren weg. Onlangs zag de ondernemer er zelf van af, omdat hij de veiligheid van de prostituees niet kon waarborgen zonder verdere medewerking van de gemeente.  

Drie jaar geleden werd het gemeentelijke prostitutiebeleid vastgesteld. Het biedt plaats aan maximaal vijf seksinrichtingen in Schiedam. Een exploitant heeft een vergunning nodig op grond van de APV en een omgevingsvergunning. Deze laatste vergunning is vereist, omdat er in de bestemmingsplannen voor is gekozen om seksinrichtingen niet direct toe te laten, maar door middel van een afwijking van het bestemmingsplan een nader afwegingsmoment over de geschiktheid van de locatie te hebben.