Botenbuurt bofte met fout gemeente over rioolkosten

22-07-2020 Nieuws Kor Kegel

Herbert Nikkels, hier onderscheiden door de burgemeester, ziet zijn verzoek afgewezen. Foto: Louise Melchers

SCHIEDAM – De bewoners van De Akkers moeten de rioolaanpassingen op hun eigen terrein zelf betalen. Het college van burgemeester en wethouders heeft een verzoek afgewezen om die kosten voor rekening van de gemeente te laten komen.  

Voorzitter Herbert Nikkels van wijk- en bewonersvereniging Spaland had verzocht om het ‘oude’ rioolbeleid voort te zetten, verwijzend naar een situatie in 2011 waarbij de bewoners van de Botenbuurt in Woudhoek de toezegging kregen dat de gemeente de rioolaanpassingen op hun eigen grond zou betalen.  

“Deze toezegging had niet gedaan mogen worden”, schrijft Ben van der Kooij, teammanager beheer openbare ruimte namens het college van B & W. De toezegging was in strijd met het beleid en met de Regeling Rioolaansluitingen. De bewoners van de Botenbuurt hebben dus geboft. Foutje van de gemeente. 
“Wij betreuren de toezeggingen in de Botenbuurt”, zegt Van der Kooij namens het college. En als antwoord op het verzoek van Nikkels: “Wij begrijpen dat u liever een ander besluit had gezien.”  

“Na heroverweging hebben wij besloten om uw verzoek niet in te willigen”, deelt het college mee. “Rioolaanpassingen op eigen terrein van bewoners blijven voor rekening van de bewoners in de wijk De Akkers.” 

“De gemeente kan geen wijzigingen aanbrengen in de eigendomssituatie van de riolering. Er gelden wettelijke bepalingen voor eigendom en beheer van de riolering. De gemeente mag door deze wettelijke bepalingen alleen zelf bepalen wat tot het particuliere en openbare riool behoort. Eigendomswijzigingen kan zij niet doorvoeren. Eigendom van het verzamelriool is en blijft bij de bewoners. Tot aan de wijziging van de Telecommunicatiewet op donderdag 1 februari 2007 zijn bewoners eigenaar van het (in hun perceel gelegen deel van het) riool. Ook na 1 februari 2007 is het eigendom van het van het verzamelriool bij de bewoners gebleven. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de (landelijke) wetgever met de wetswijziging niet heeft beoogd om ten aanzien van eigendom en beheer van het rioolstelsel (rioolnetten) een verandering teweeg te brengen.”  

Het college geeft aan dat de beheerverantwoordelijkheid los staat van de vraag wie eigenaar is van het verzamelriool. Onder het beheer vallen dagelijks onderhoud, reparatie en vervanging. Om onduidelijkheden te voorkomen over wie verantwoordelijk is voor het beheer van de riolering worden gemeenten geadviseerd om een Rioolverordening vast te stellen waarin een en ander wordt vastgelegd. De gemeenteraad van Schiedam heeft de Rioolverordening Schiedam 2011 vastgesteld tijdens de raadsvergadering van donderdag 27 oktober 2011. De Rioolverordening 2011 bakent het beheer tussen particulier en gemeente af op basis van de kadastrale eigendomsgrens.  

Eerder was er geen rioolverordening. Daardoor kon voor de bewoners een onduidelijke situatie ontstaan over de vraag waar de afbakening lag tussen het particuliere en het openbare riool. Hoewel het niet schriftelijk in een beleidsstuk was vastgelegd, stelt de gemeente zich op het standpunt dat de afbakening openbaar/particulier nooit voorbij de kadastrale perceelgrens (dus op particulier terrein) heeft gelegen. Dit standpunt is verwoord in de ONS-Regeling Rioolaansluitingen Gemeente Schiedam’ van maandag 14 augustus 2006 (het ONS was het nutsbedrijf in Schiedam).  

In die regeling stond: “Essentieel bij de beantwoording van de vraag voor wie de kosten van het herstel uiteindelijk zullen komen, is het aansluitpunt van de desbetreffende woning op de riolering. Verstoppingen of breuken die zich voordoen vóór het aansluitpunt zijn voor rekening en risico van de betrokken huiseigenaar. Onder aansluitpunt wordt verstaan: het punt vanaf de erfgrens van waaraf de leiding naar het hoofdriool leidt.” 

Kortom, met de inwerkingtreding van de Rioolverordening 2011 is er geen wijziging in het beheer beoogd. In de visie van het college is er sprake van een eenduidige en heldere Rioolverordening. In alle gevallen ligt de afbakening van openbaar/particulier op de kadastrale perceelgrens. 

Zou het college Spaland zijn zin geven, dan leidt dat tot een aanzienlijke kostenstijging voor het beheer. In de huidige rioolheffing wordt uitgegaan van evenredige en gelijke relatie tussen kostenveroorzaking en profijtbeginsel. Iedereen betaalt eenzelfde bedrag. Doorbelasting van deze extra kosten op de rioolheffing zou deze evenredige relatie ondermijnen, aangezien deze kosten in dat geval via de rioolheffing op alle inwoners van Schiedam worden omgeslagen. “Met de aanpassing betalen eigenaren zonder eigen terrein onevenredig meer rioolheffing. Dat zou resulteren in een ongewenste situatie”, stelt het college.  

Bewoners van De Akkers kunnen zich met vragen wenden tot Roy Abdoelkarim, procesmanager riool en stedelijk water. In het najaar wordt begonnen met de ophoging van riolering, leidingen en bestrating. De bewoners van deze woonbuurt hebben een informatiemagazine ontvangen, waarin de hele aanpak wordt toegelicht.