Cliëntenraad wil door als klankbord Participatieraad

06-04-2019 Nieuws Kor Kegel

Wethouder Bregman ziet erop toe of de Cliëntenraad in de nieuwe situatie nog naar de zin van de leden kan functioneren

SCHIEDAM – De Cliëntenraad die de gemeente Schiedam adviseert over de toepassing van de Participatiewet, wil informeel blijven bestaan ook als de gemeente een nieuwe Participatieraad instelt.  

Het is voor buitenstaanders misschien een ingewikkelde materie, maar het heeft er alles mee te maken dat het gemeentebestuur verschillende wetten wil vertalen in één lokale verordening. Het gaat om de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Participatiewet. In het Bestuurs- en Beleidsakkoord 2018-2022 staat dat voornemen al. Voorafgaand aan de komst van die integrale verordening komt er een Participatieraad Sociaal Domein, waarin cliënten en bewoners in staat gesteld worden om mee te denken over beleid, uitvoering en de nieuwe verordening. De gemeente Schiedam wil cliënten meer betrekken bij beleidsontwikkeling over het gehele sociaal domein.  

Vorig jaar waren deze plannen reden voor de leden van de Adviesraad Sociaal Domein om collectief op te stappen. Ze vonden te weinig inspraak te hebben gehad. Het college van burgemeester en wethouders reageerde daarop in oktober dat het de cliënten meer inspraak wil geven in het beleid en dat het college in 2019 tot één verordening wil komen voor WMO, Jeugdwet en Participatiewet.  

De Cliëntenraad Participatiewet is in de gelegenheid gesteld het college te adviseren over het voornemen om de cliëntenparticipatie anders in te richten. De Cliëntenraad adviseerde het college om de huidige raad, inclusief alle faciliteiten, onder de bestaande verordening te handhaven. Maar verantwoordelijk wethouder Marcel Bregman liet namens het college weten dat gekozen is voor één verordening en een nieuwe Participatieraad naast een door Stroomopwaarts op te richten regionale adviesgroep. De taken en de rollen die de nieuw te vormen Participatieraad en de adviesgroep krijgen, betekenen dat de Cliëntenraad opgaat in deze nieuwe platforms. Het was een waardevol en prettig verlopen gesprek, deelt het college de gemeenteraad mee.

Het heeft geleid tot de volgende afspraken. Zodra de verordening ingetrokken is, vervalt de formele status van de Cliëntenraad. De Cliëntenraad wenst haar werkzaamheden op informele voet voort te zetten en zoekt naar een vorm waarbij het mogelijk is de aanwezige kennis te borgen ten behoeve van de Participatieraad. De Cliëntenraad wil een klankbord zijn en krijgt hiertoe de nodige faciliteiten. 
Het college vindt het belangrijk dat de leden van de voormalige Cliëntenraad zich gewaardeerd voelen in de nieuwe situatie. Wethouder Bregman zal het proces namens het college volgen en zal eind dit jaar bekijken of de nieuwe rol voor de voormalige Cliëntenraad naar tevredenheid werkt voor de leden.  

De huidige invulling van de cliëntenparticipatie in Schiedam sluit niet aan op de geldende wetgeving. Op dit moment is er slechts voor de Participatiewet een cliëntenraad ingesteld. Wetgeving vereist vroegtijdige en actieve betrokkenheid van cliënten voor de drie genoemde wetten. Voor de Wmo en Jeugdwet is de cliëntenparticipatie niet door middel van een verordening geregeld. 
Belangrijk hierbij is het ontschotten van beleid en middelen. Het moet makkelijker zijn om budgetten tussen de verschillende beleidsterreinen te schuiven. Het budget kan dan uitgegeven worden daar waar het effect of de behoefte het grootst is.