College distantieert zich van negatief oordeel over Irado

22-07-2021 Nieuws Kor Kegel

Monique Rotteveel ziet volgens het college niet wat Irado allemaal extra doet in tijden van grotere vervuiling


SCHIEDAM – Burgemeester en wethouders distantiëren zich van het negatieve beeld dat gemeenteraadslid Monique Rotteveel heeft neergezet over Irado. Het college van B&W erkent dat het straatbeeld wat onkruid en afval betreft in de afgelopen periode niet steeds aan de standaardnormen heeft voldaan, maar het college waardeert de extra inspanningen die Irado heeft gedaan. 

Het is immers dat tijdens de Coronacrisis de hoeveelheden afval aanzienlijk zijn toegenomen. En door de klimaatverandering groeit er meer onkruid. Dat kun je Irado niet verwijten, daar komt de beantwoording door B&W op neer.  

Monique Rotteveel, raadslid voor Lokaal Onafhankelijk Schiedam (LOS), was vorige maand naar aanleiding van ‘zeer veel klachten’ en ergernis van Schiedammers in de pen geklommen. Ze sprak in haar schriftelijke vragen zelfs van een abominabele werkwijze van Irado. De grasvelden zouden worden gemaaid tezamen met het afval dat er ligt, waardoor het vuil zich verspreidt. Onkruid wordt niet verwijderd. En ondergrondse containers worden geleegd in te volle vuilniswagens, waardoor afval op straat beland. Dat waren de klachten die Rotteveel voorlegde. Ze vroeg wat de gemeente jaarlijks aan Irado kwijt is. 

Dat is een bedrag van 22,1 miljoen euro, blijkt uit de antwoorden van het college. Dat wordt besteed aan afvalbeheer, het beheer van de openbare ruimte en aanvullende diensten. Tien keer per jaar schouwen de gemeente en Irado of de straten en plantsoenen aan de afgesproken beeldkwaliteit voldoen. De afgelopen jaren waren de schouwresultaten overeenkomstig de afspraken, maar in de afgelopen maand juni was er een onvoldoende resultaat. De gemeente verwacht een verbetervoorstel waarin Irado aangeeft hoe op korte termijn het beeld van de buitenruimte weer op orde komt.  

Op de vraag van Rotteveel hoe het komt dat Schiedam verloedert, antwoordt het college dat er sinds de Coronacrisis een flinke stijging is van de hoeveelheid afval. Zowel in de milieustraat aan de Fokkerstraat als bij de afvalcontainers en afvalbakken in de stad. Maar ook meer zwerfvuil en illegaal gedumpte vuilniszakken en grofvuil. Het college schrijft: “Als gevolg van de toegenomen hoeveelheid afval zien we de openbare ruimte en het groen meer vervuilen en moet Irado een grotere inspanning leveren om de gevraagde kwaliteit te realiseren. Daarnaast heeft handhaving vanwege Corona minder prioriteit kunnen geven aan milieuhandhaving. Als gevolg hiervan staat het realiseren van het gewenste straatbeeld behoorlijk onder druk.” 

Dat is vooral tijdens de weekends en direct daarna. Het college vindt het een maatschappelijk probleem. De gemeente heeft uit de Coronareserve extra budget vrijgemaakt. Irado draagt ook zijn steentje bij aan de oplossing. 

Wat het groenbeheer betreft constateert de gemeente dat Irado moeite heeft om de gevraagde beeldkwaliteit te leveren in perioden van hoge temperaturen en veel neerslag. Door de klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. Het onkruid groeit dan harder dan Irado kan verwijderen. Irado heeft de opdracht gekregen een structureel verbetervoorstel te doen.  

Rotteveel vindt dat de problemen snel aangepakt moeten worden. Het college zegt hierover voor schone en leefbare wijken te staan. De gemeenteraad heeft een ambitieniveau vastgesteld. Daar stuurt het college op. Waar er problemen zijn, onderzoekt de gemeente de oorzaak en voert ze verbeteringen door, soms door Irado aan te sturen, soms door initiatieven om onjuist afvalgedrag van de Schiedammers tegen te gaan. Recente voorbeelden zijn nieuwe en beter te onderhouden beplantingen in de Staatsliedenbuurt, Groenoord-Zuid en Nieuwland. Hierdoor is de rattenoverlast verminderd. Schone-wijkacties willen ook helpen. En de gemeente roept bewoners op om een afvalcontainer te adopteren.  

Op de vraag van Rotteveel waarom de gemeente niet bovenop de klachten van de Schiedammers zit, antwoordt het college dat er vorig jaar maandelijks gemiddeld 1600 meldingen waren over bij de huisvuilcontainers bijgeplaatste vuilniszakken en dumping van grofvuil. In de eerste maanden van dit jaar is dat gemiddelde gestegen naar 1700. Meldingen over onderhoud van de buitenruimte worden rechtstreeks aan Irado doorgespeeld. Als klachten niet correct worden verholpen, neemt de gemeente ze in behandeling. 

Neemt de gemeente een rode draad in de meldingen van de Schiedammers waar, dan wordt met Irado besproken hoe de processen kunnen worden verbeterd. “Zo waren er vorig jaar veel meldingen over het niet tijdig opruimen van snoeiafval en slootvuil. Deze zaken zijn gesignaleerd en besproken en worden nu binnen de gestelde norm opgelost”, aldus het college.Gerelateerd