College vindt niets mis met invordering parkeerbelasting

10-09-2020 Nieuws Kor Kegel

Maarten Reuderink ging er in zijn vragen aan voorbij dat Cannock Chase wettelijk geen rekening mag houden met eventuele vakanties van bekeurde personen


SCHIEDAM – Cannock Chase werkt tot volle tevredenheid van het gemeentebestuur. De werkwijze spoort met de wet en verloopt volgens afspraak. Er is geen enkele reden om de inning van parkeerboetes op een andere manier te regelen, blijkt uit antwoorden van het college van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen van gemeenteraadslid Maarten Reuderink (Ouderenpartij Schiedam).  

Reuderink stelde zijn vragen een maandje geleden. Hij vond het maar vreemd dat de gemeente zich bij uitstel van maatregelen verschuilt achter vakantie of corona, maar dat Cannock Chase er met een dwangbevel bovenop zit als iemand die een parkeerboete krijgt, ook wel eens met vakantie of Corona-absentie zou kunnen zijn.  

Het college van B & W antwoordt op zijn vragen na eerst uitgelegd te hebben wat de praktijk is. Volgens het college is het heel gebruikelijk dat gemeenten de invordering van belastingschulden uitbesteden aan een incassobureau. “Veel gemeenten doen dat en dat geldt ook voor Schiedam. In dit geval gaat het om publiekrechteljke invordering. Hierbij is men gehouden aan de Invorderingswet. Die bepaalt de kosten die in rekening mogen worden gebracht, de betalingstermijnen en dergelijke. Daar kan het incassobureau (en ook de gemeente) niet van afwijken”, zegt het college. 

De invordering van een naheffingsaanslag parkeerbelasting wordt in Schiedam uitgevoerd door Cannock Chase. De werkwijze van Cannock Chase bij het invorderen is overeenkomstig het programma van eisen dat Schiedam bij de aanbesteding heeft gepubliceerd. Die werkwijze is overeenkomstig het wettelijke kader. In het kort komt het erop neer dat een naheffingsaanslag parkeren direct invorderbaar is. In de praktijk wordt eerst een naheffingsaanslag (ten bedrage van € 64,20) verstuurd op briefpapier met het logo van de gemeente Schiedam. Die moet binnen dertig dagen worden betaald. 
Wordt er niet op tijd (volledig) betaald, dan volgt een aanmaning, ook weer op papier met het logo van de gemeente. Er wordt dan zeven euro kosten in rekening gebracht bovenop het oorspronkelijk verschuldigde bedrag. Dat bedrag moet binnen veertien dagen (alsnog) worden betaald. 

Pas daarna volgt uiteindelijk een dwangbevel, legt het college uit. De kosten daarvan zijn 43 euro. Het totale openstaande bedrag van 64,20 + 7 + 43 = € 114,20 moet dan binnen twee dagen worden voldaan. 

Wanneer de kentekenhouder niet direct de volledige vordering kan betalen, heeft hij de mogelijkheid om een betalingsafspraak te maken. Hiervoor kan hij telefonisch of online contact opnemen met Cannock Chase. Als er sprake is van schuldhulpverlening, bewindvoering, faillissement of andere bijzonderheden, dan heeft Cannock Chase hierover specifieke afspraken met de gemeente Schiedam gemaakt. Tot zover de inleiding van het college. Daarna volgt de beantwoording van Reuderinks vragen. Het college maakt duidelijk dat vakantieperiodes van beboete burgers geen rol kunnen spelen, omdat er een wettelijk kader bestaat voor het betalen binnen bepaalde termijnen: “Men heeft voldoende tijd om te betalen, dan wel om een reactie te geven, ook tijdens vakanties. Alvorens het dwangbevel wordt verzonden, zijn er al minstens 44 dagen verstreken.”  

Het college vindt dan ook dat er niet met twee maten wordt gemeten. Als de gemeente wegens vakantie of Corona ergens niet aan toekomt, is dat een heel ander proces dan een parkeerboete binnen wettelijk voorgeschreven termijnen incasseren. Het is gewoon niet vergelijkbaar en het college is het dan ook niet met Reuderink eens dat er bij het dwangbevel sprake was van een omissie. “De handelwijze bij invordering van naheffingsaanslagen parkeerbelasting is correct uitgevoerd.”  

Als er een naheffingsaanslag parkeerbelastingen is opgelegd, betekent dat volgens het college dat er geen parkeerbelasting bij de parkeerautomaat of via een parkeerapp is betaald, dan wel dat er geparkeerd is zonder een geldige parkeervergunning. Bij de invordering van belastingen gelden de regels voor iedereen. De extra kosten bij te late betaling zijn in de wet vastgelegd. Wie niet kan betalen, is in de gelegenheid contact op te nemen over een betalingsregeling. Hoe dat moet, staat op de aanmaning en op het dwangbevel aangegeven. Dat geldt ook voor personen die in de schuldsanering zitten. Maar ook zij hebben te maken met de regels voor het betaald parkeren.  

Het contract met Cannock Chase is op woensdag 1 januari 2020 ingegaan en loopt tot en met vrijdag 31 december 2021. Contractueel is vastgelegd dat de overeenkomst aansluitend tweemaal met één jaar kan worden verlengd. Het college is van mening dat Cannock een goede werkwijze hanteert, die rekening houdt met de mogelijkheden van de kentekenhouder en met het belang van het invorderen van de parkeerbelasting die iedereen nu eenmaal moet betalen. Het college vindt het niet nodig dat Cannock een andere toon aanslaat.Gerelateerd