Dilemma's bij heroverweging beheer zwembaden en sportaccommodaties

27-04-2019 Nieuws Kor Kegel

Zwembad Zuid tijdens een feestweek

SCHIEDAM – Burgemeester en wethouders willen nieuw beleid maken voor beheer en exploitatie van de zwembaden en de sportaccommodaties voor de lange termijn. Wat de zwembaden betreft beveelt het college van B & W aan om het huidige ruime aanbod aan zwemwater te heroverwegen en maatregelen te nemen om de exploitatie van de zwembaden te verbeteren. Verder wordt, gelet op de leeftijd en staat van de accommodaties, aanbevolen om de meerjarenonderhoudsplannen van de zwembaden te actualiseren.

Deze ruime formulering houdt twee scenario’s open. In juli vorig jaar stelde het Mulier Instituut uit Utrecht vast dat de capaciteit van zwembad Groenoord te gering is voor heel Schiedam. Bovendien is Groenoord te ver van Zuid en Oost om het aantrekkelijk te maken om voldoende te bewegen en te sporten. Zwembad Zuid heeft dus een duidelijke functie, maar beide zwembaden hebben nog ruimte voor nieuwe zwemactiviteiten. Behoud van twee zwembaden is dus het ene scenario van het Mulier Instituut. Het andere scenario is één geheel nieuw zwembad op een meer centrale plek in de stad Schiedam, goed bereikbaar uit alle wijken. 

B & W vinden dit het moment niet om te kiezen uit de twee scenario’s. Er zijn nieuwe kaders en nieuwe exploitatietermijnen nodig, waarover het college in gesprek wil gaan met belanghebbenden en met de gemeenteraad. De eerste stap is het opstellen van een startnotitie waarin de bouwstenen, de thema’s en dilemma’s, het participatieproces met belanghebbenden en de financiële uitgangspunten worden beschreven. 

Deze startnotitie, die in het najaar klaar zal zijn, dient als basis voor de gesprekken met belanghebbenden. Met hen wordt de verdere en concretere invulling van de kaders besproken. Hieruit volgt de uiteindelijke kadernota sportaccommodaties.  

Het Mulier Instituut onderzocht ook het gebruik en exploitatie van de accommodaties voor binnensport en buitensport. Op basis daarvan maakte Drijver & Partners een exploitatieanalyse van de bestaande sportaccommodaties. Die rapportages heeft het college samen met de brief over een nieuwe kadernota aan de raadsleden toegestuurd. “De conclusies en aanbevelingen geven enerzijds nieuwe inzichten, anderzijds bevestigen ze zaken die we al wisten. De aanbevelingen worden uitgewerkt. De uitkomsten hiervan vormen bouwstenen voor de te ontwikkelen kadernota”, schrijft het college. 

“In Schiedam willen we bereiken dat meer Schiedammers voldoende bewegen en sporten. Dat staat verwoord in de (huidige) kadernota ‘Kom maar op!’ Ten aanzien van de sportaccommodaties zetten we in op voldoende kwalitatieve breedtesportvoorzieningen die multifunctioneel gebruikt worden en voor iedereen toegankelijk zijn. We hebben te maken met verouderde kaders en aflopende termijnen, vooral ten aanzien van de zwembaden en binnensportaccommodaties. Dit gecombineerd met (nieuwe) inzichten uit recente periodieke onderzoeken, maakt het nodig om kaders vast te stellen over de wijze waarop de gemeente Schiedam voor de lange termijn om wil gaan met haar sportaccommodaties.”  

In de Toekomstvisie Schiedamse Zwembaden werden in 2012 twee termijnen vastgesteld, die over niet al te lange tijd aflopen. Op 1 januari 2020 loopt het contract af met Optisport voor de exploitatie en beheer van de zwembaden, sporthallen en sportzalen. Op 1 januari 2022 eindigt de door de gemeenteraad gestelde termijn van het openhouden van zwembad Zuid. Op 1 januari 2020 eindigen de exploitatieovereenkomsten met de twee stichtingen, die in 2016 zijn opgericht voor het beheer van de sportparken Harga en Willem-Alexander. 

Ook voor de sporthallen en sportzalen vindt het college het verkrijgen van een actueel inzicht in het te plegen onderhoud van belang. Het huidige aanbod aan binnensportaccommodaties volstaat voor nu en in de toekomst. Wel liggen er kansen om de bezetting en ook exploitatie van vooral de sporthallen te verbeteren.  

Het huidige aanbod van buitensportvelden sluit aan op de huidige en toekomstige behoefte bij verenigingen. Op stedelijk niveau is een beperkte overcapaciteit aan velden geconstateerd. Ten aanzien van de exploitatie van sportvelden wordt aanbevolen om een transparant opgebouwde basisprijs per type sportveld te bepalen. 

Zowel beleidsmatig als met inrichtingsmaatregelen in de wijken liggen er kansen om de openbare ruimte in Schiedam sportiever en beweegvriendelijker te maken.  

Het college komt met een opvallende opmerking over de exploitatie van de verschillende sportaccommodaties door meerdere verschillende partijen, want: “Dit kan een negatieve invloed hebben op de exploitatie. Aanbevolen wordt om te overwegen het aantal exploitanten te verminderen.”