Duurzaamheid leren van natuur- en milieueducatie

03-02-2019 Nieuws Kor Kegel

Over duurzaamheid leer je meer in de natuur dan aan een thematafel

SCHIEDAM – In een qua taalgebruik zeer gecompliceerde notitie probeert het gemeentebestuur uit te leggen wat er verandert in de natuur- en milieueducatie (NME). Er was eerder al besloten om NME te verbreden tot ‘leren voor duurzaamheid’, zodat het niet alleen gaat om kennis van de natuur en milieumaatregelen, maar dat we er ook daadwerkelijk meer mee kunnen doen. Maar in een aan de gemeenteraad gestuurde notitie blijkt uit de paragraaf ‘Wat gaan we anders doen?’ nauwelijks wát het gemeentebestuur dan anders gaat doen.  

Volgens het streefbeeld van de gemeente om begrijpelijke taal te gebruiken, scoort de notitie een zware onvoldoende. 
Er valt hooguit uit op te maken dat er twee thematafels komen, eentje voor bedrijven, organisaties en bewoners, en een andere thematafel voor het onderwijs en educatieve instellingen. Maar wat die thematafels dan precies gaan onderzoeken en hoe dat dan afwijkt van het beleid tot nu toe, dat haalt de argeloze lezer niet uit het document.  

Het schijnt een nieuwe werkwijze te zijn, die volgens een begeleidend schrijven van burgemeester en wethouders aansluit bij het collegeprogramma 2018-2022. Het nieuwe collegeprogramma, staat er. Maar dat is al meer dan een half jaar oud. Het programma behelst nieuwe vormen van voorspraak en participatie. Het rept ook over experimenten met nieuwe vormen van beleidsvorming en ondersteuning van initiatieven uit de stad.  

“Doel van deze werkwijze is de samenwerking, inbreng en programmering van verschillende partijen beter op elkaar af te stemmen. De gemeente geeft de inhoud, doelen en kaders aan, brengt de betrokken partijen, zowel aanbieders als afnemers, per thema aan tafel en gaat met hen in gesprek op basis waarvan de partijen een passend aanbod uitwerken op basis van de uitvraag van de gemeente. Zij stemmen onderling af en bepalen wie daarin welke rol heeft en inzet pleegt. Dit programma-aanbod vormt de basis voor de (financiële) afspraken die de gemeente vervolgens met de individuele uitvoerende partijen maakt.” 
Voornoemd citaat kun je samenvatten dat ieder nadenkend mens even contact moet hebben met anderen die erover gaan.x