Erfpachters Parkweg krijgen taxatie vergoed

12-03-2019 Nieuws Kor Kegel

De brand bij King's Grill luidde het einde in van meer winkels op het stukje Parkweg bij de Van Haarenlaan; archieffoto: Flashphoto

SCHIEDAM – De vier erfpachters aan de Parkweg, die hun belegging kwijtraken omdat er woningbouw moet komen, krijgen zolang er sprake is van ‘minnelijke verwerving’ een aantal kosten vergoed. De gemeente neemt redelijke rechtsbijstand voor haar rekening alsmede de taxatiekosten. Alleen als de erfpachters een contrataxatie willen laten doen, moeten ze dat zelf betalen.  

Dat blijkt uit een brief van burgemeester en wethouders, gisteren gestuurd aan de Schiedamse gemeenteraad. De gemeente probeert vier winkelunits aan de Parkweg te verwerven. Dat gebeurt op grond van het bestemmingsplan Nieuwland 2016. De winkels moeten plaatsmaken voor woonruimte. De gemeente heeft met Woonplus een overeenkomst voor herontwikkeling.

De gemeenteraad besloot op dinsdag 29 januari tot het openen van grondexploitatie van Parkweg-Midden, inbegrepen het budget voor de aankoop van de vier winkelunits aan de Parkweg 52, 106, 160 en 210. Op dinsdag 8 januari had het college van B&W al het besluit genomen om de erfpacht per vrijdag 13 maart 2020 te beëindigen. Het gaat behalve om de afgebrande grillzaak Kings’Grill & Snacks op nummer 52 ook om Laurie’s Knipsalon op nummer 106, het wisselkantoor Moneytrans AA Online op 160 en City Market (voorheen Engering) op 210. Het is het rijtje tussen de Burgemeester Van Haarenlaan en de Mgr. Nolenslaan.  

Aanvankelijk leek slechts één erfpachter bezwaar te hebben gemaakt, maar uit de brief van B&W blijkt dat er ook van de andere erfpachters bezwaren zijn binnengekomen. 
Enkele erfpachters gaan in hun bezwaren in op het minnelijke aankoopproces. Ondanks een besluit van de gemeenteraad om over te gaan tot voortijdige beëindiging van de erfpachtrechten, vindt er nog steeds minnelijk overleg plaats met de vier erfpachters. Alle erfpachters hebben te kennen gegeven bereid te zijn om te praten over aankoop van de winkelunits door de gemeente. De meeste erfpachters zijn geen winkeliers en hebben de winkelunits als belegging in eigendom.  

Bij de berekening van de schadeloosstelling wordt gewerkt volgens de Onteigeningswet. Het is aan de eigenaren om de winkeliers, hun huurders, schadeloos te stellen. Deze bedragen zijn vastgesteld door taxateurs die door zowel door de gemeente als door de erfpachters akkoord zijn bevonden. In de vergoedingen worden de vermogensschade (misgelopen huurinkomsten) en wederbeleggingskosten (bijkomende kosten) meegenomen. Verschillende erfpachters wensen ook een volledige schadeloosstelling van hun rendement, wat uitgaat boven dat wat op basis van de Onteigeningswet verschuldigd is.  

Enkele raadsleden hebben gevraagd of de gemeente iets kan doen voor de winkeliers die weg moeten. Dat is bij erfpachtbeëindiging formeel niet het geval. Huurders hebben een privaatrechteljke relatie met de verhuurder en niet met de gemeente. De erfpachters dienen zelf de huurcontracten op te zeggen en hun huurders schadeloos te stellen. De gemeente stelt de erfpachters schadeloos en daarmee dus indirect hun huurders. Bij een schadeloosstelling op basis van de Onteigeningswet wordt hiermee rekening gehouden. 
Eén van de erfpachters is tevens gebruiker en winkelier. Met deze erfpachter wordt gesproken over mogelijke verplaatsing binnen de omgeving van de Parkweg en de Mgr. Nolenslaan. Dat heeft mede te maken met de specifieke erfpachtsituatie. Accountmanagement van de afdeling Economie zal onderzoeken of het mogelijk en wenselijk is om de andere winkeliers te helpen bij het vinden van alternatieve winkelruimte in Schiedam.Gerelateerd