Financiële effecten Coronacrisis voor Schiedam pas later duidelijk

01-08-2020 Nieuws Kor Kegel

Petra Zwang zal met Theo Wijmans langer op antwoord moeten wachten

SCHIEDAM – Burgemeester en wethouders van Schiedam laten nu alvast weten dat ze onmogelijk kunnen voldoen aan de termijn van dertig dagen waarbinnen schriftelijke vragen over de Coronacrisis beantwoord moeten worden. Het gaat om schriftelijke vragen die Petra Zwang (PvdA) en Theo Wijmans (SP) halverwege vorige maand gesteld hadden over de financiële gevolgen van de Coronacrisis voor de gemeente Schiedam.  

Er zal niet eerder duidelijkheid over zijn dan bij de bestuursrapportage 2020, laat het college van B & W weten. De uitkomst van de inventarisatie wordt aan de gemeenteraad voorgelegd. Voor zo ver daar de vragen van PvdA en SP nog niet in beantwoord worden, komt het college er apart op terug.  

Nu alle gemeenten in Nederland voorbereidingen treffen voor de gemeentebegroting van 2021 en er een zwaar tekort zal zijn, moet het duidelijk zijn hoe Schiedam toch financieel gezond kan blijven, vonden Zwang en Wijmans. “Meten is weten”, zeiden ze. Ze vermoeden dat de gemeente Schiedam tussen 13 maart en 1 juli beduidend minder parkeerinkomsten kreeg. Ze denken dat er veel meer kosten moesten worden gemaakt voor afvalinzameling, omdat iedereen aan het ontspullen was. Ze denken dat de aanpassingen aan de openbare ruimte (linten, anderhalve-meterstrepen) ook tot onvoorziene kosten hebben geleid. En er zal aangepast leerlingenvervoer geweest zijn. De PvdA en SP willen exact de financiële effecten weten.  

Rond de drieduizend Schiedammers hebben een beroep gedaan op de Tozo-regeling. Het kan niet anders dan dat Stroomopwaarts meer organisatiekosten heeft moeten maken om de Tozo-regeling en de vele extra bijstandsaanvragen te verwerken, bijvoorbeeld extra personeel, huisvesting en ict. Hoeveel meet aanvragen voor een bijstandsuitkering zijn er geweest? Hoeveel minder Schiedammers zijn er naar werk begeleid? Hoeveel meer Schiedammers hebben een beroep gedaan op de Voedselbank? Alles afgemeten naar dezelfde periode vorig jaar. 
En dus ook: hoeveel meer Schiedammers doen een beroep op armoederegelingen en op ondersteuning bij problematische schulden? Hoeveel meer Schiedammers liepen tegen een huurachterstand op?  

De vragenstellers lichten toe waarom ze dat allemaal willen weten. De uitbraak van het Coronavirus heeft de levens van vele Schiedammers veranderd. Vragen als: blijf ik gezond, hoe haal ik het einde van de maand, hoe ga ik de komende maanden mijn huur en betalen en heb ik straks nog wel werk? Dat  zijn vragen waar veel Schiedammers naarstig antwoord op zoeken. De gemeente Schiedam heeft diverse maatregelen moeten nemen om een grote uitbraak in Schiedam te voorkomen. De gemeente heeft haar uiterste best gedaan de Schiedammer hierover te informeren. Daarnaast heeft de gemeente getracht waar mogelijk de pijn te verzachten. Aan een aantal van deze noodzakelijke maatregels zijn kosten verbonden. In een onzekere tijd waar Schiedammers ternauwernood het hoofd boven water houden, behoefte hebben aan perspectief en zekerheid, is een vraag relevanter dan ooit: wat kunnen we doen om uit deze crisis te komen? 
Daarom moet duidelijk zijn welke middelen de gemeente kan inzetten.