Geen ban op aanleg sportdak A4

30-04-2016 Nieuws Redactie

DEN HAAG / SCHIEDAM - De Raad van State ziet geen aanleiding het werk aan het sportdak op de A4 stil te leggen. Dat blijkt uit een uitspraak van voorzieningenrechter mr. Th. C. van Sloten van de afdeling Bestuursrechtspraak, donderdag.

Schiedammer Ben Wolbers had de Raad van State om een voorlopige voorziening verzocht, in afwachting van een definitief oordeel dat pas op zijn vroegst in het najaar wordt verwacht. Hij vroeg op 19 april om een schorsing van het bestemmingsplan, waardoor de aanleg van het sportpark zou moeten worden stilgelegd. De rechter stelt nu dat 'in hetgeen de verzoeker naar voren heeft gebracht, geen aanleiding ligt voor het oordeel dat op voorhand moet worden aangenomen dat het bestreden besluit in de bodemprocedure niet in stand zal blijven'. "Gelet hierop, en na afweging van alle betrokken belangen, bestaat aanleiding het verzoek af te wijzen", aldus mr. Van Sloten.

Wolbers woont aan de ontsluitingweg naar het A4-dak en verzet zich tegen de aanleg. Bij de Raad van State voerde hij aan dat aan hem en andere bezwaarmakers geen recht wordt gedaan, omdat de gemeente Schiedam gaande de procedure de plannen wijzigde. "Na het verstrijken van de bezwaartermijn", aldus Wolbers. De veranderde plannen pakken volgens hem ongunstiger uit voor de omwonenden. Zo is een ontsluitingsweg vanuit Vlaardingen geschrapt, zodat er meer verkeer via Schiedam naar de sportvelden zal gaan. 

De voorzieningenrechter stelt in zijn uitspraak dat gemeenteraad bij de vaststelling van het plan 'daarin wijzigingen kan aanbrengen ten opzichte van het ontwerp'. "Slechts indien de afwijkingen van het ontwerp naar aard en omvang zo groot zijn dat een wezenlijk ander plan is vastgesteld, dient de wettelijke procedure opnieuw te worden doorlopen." Ook kunnen volgens hem tegen aangepaste plannen, anders dan door Wolbers gesteld, ook bezwaren worden ingediend door belanghebbenden die in eerste instantie geen bezwaar maakten. Het is dus niet zo dat door de handelwijze van de gemeente de mogelijkheid van het instellen van beroep is ontnomen, aldus de rechter.

Van Sloten stelt in zijn uitspraak dat 'vast staat dat de raad in dit geval het plan heeft vastgesteld met een aantal wijzigingen'. "Eén van die wijzigingen betreft de voorziene ontsluiting van het sportpark. Deze afwijking van het ontwerp is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter naar aard en omvang niet zo groot dat geoordeeld moet worden dat een wezenlijk ander plan voorligt." Hierbij neemt de rechter in aanmerking dat de ontsluitingsroute via de Brederoweg al in het ontwerpplan was voorzien en dat volgens extra onderzoek de verkeersintensiteit op deze ontsluitingsroute in vergelijking met het ontwerpplan, toeneemt met maximaal 550 motorvoertuigbewegingen per etmaal. "Ten opzichte van de in het ontwerpplan nog voorziene 1.110 bewegingen is deze toename niet zodanig dat daarmee een wezenlijk ander plan is vastgesteld", aldus het voorlopig oordeel.

In een normale, zogenaamde bodemprocedure, zal de Raad van State later een definitief oordeel vellen over de procedure die Schiedam volgde, maar Wolbers vreest dat als het sportpark eenmaal gerealiseerd is, hij en anderen voor voldongen feiten worden gesteld. Schiedam mikt op een ingebruikstelling direct na de zomervakantie.

Ook andere elementen in het besluit van de gemeenteraad die door Wolbers werden aangevoerd als zijnde niet juist, konden niet rekenen op steun van Van Sloten. De cijfers met betrekking tot het aantal voertuigen dat gebruik zal gaan maken van de Zoomweg, het aantal parkeerplaatsen dat op het sportdak zal worden gerealiseerd en het geluid en de luchtverontreining die het sportpark zullen veroorzaken, zijn in de besluitvorming volgens de rechter voldoende en correct meegenomen. Aldus dus zijn 'voorlopig' oordeel.

X


Gerelateerd