Gelijke behandeling doet discriminatie niet afnemen

27-12-2018 Nieuws Kor Kegel

Schiedam afficheert zich als regenbooggemeente

SCHIEDAM – Het gemeentebestuur vermoedt dat discriminatie van mensen met uiteenlopende seksuele geaardheid veel meer voorkomt dan naar voren komt uit het aantal meldingen bij de politie en de Regionale Anti-Discriminatie Actie Raad (RADAR). 
Ondanks dat RADAR met voorlichting probeert het melden van discriminatie eenvoudiger te maken zijn er waarschijnlijk veel mensen die dat liever niet doen, om welke reden ook. Daarnaast is er sprake van vermijdingsgedrag, schrijft het college van burgemeester en wethouders van Schiedam. Hierbij weten mensen discriminatie te vermijden door in allerlei situaties niet uit te komen voor hun seksuele voorkeur. Een begrijpelijke houding, terwijl toch iedereen altijd zichzelf zou moeten kunnen zijn.  

Schiedam afficheert zich als regenbooggemeente en streeft een gelijke behandeling na van lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenders en interseksuelen. Voor deze groepen bestaat een gezamenlijke afkorting: LHBTi, elders en aanvankelijk ook wel aangeduid als Holebi. Het college van B & W ziet diversiteit als verrijking van de samenleving en daarom treft een werkgroep van gemeenteraadsleden en ambtenaren een stadsbrede conferentie voor, ‘Diversiteit als rijkdom’, die zo mogelijk in april zal plaatsvinden. 
Het doel is om ideeën en concrete acties op te halen uit de stad. Tijdens de conferentie gaat het om een verdere invulling van het streven naar diversiteit en inclusie. In een inclusieve stad krijgt iedereen de kans om zichzelf te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen. Acceptatie van iedereen, verbinding met elkaar, integratie, het zijn uitgangspunten in het collegeprogramma 2018-2022. “Iedere inwoner, ongeacht geslacht, seksuele geaardheid, afkomst, religie, levensovertuiging of beperking, moet zich welkom voelen en mag zichzelf zijn in Schiedam”, staat in dit werkprogramma van het gemeentebestuur. 
“Gelijke behandeling is gegarandeerd middels wet- en regelgeving. Helaas biedt dit geen garantie voor sociale acceptatie van alle groepen. Homoseksuele mannen en vrouwen ervaren in toenemende mate een gevoel van onveiligheid in hun leefomgeving en lopen tegen veel fysiek en verbaal geweld op. Daarnaast krijgen ze te maken met mensen die hen afstoten en buitensluiten. Datzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor mensen die zichtbaar moslim zijn. De gemeente ondersteunt kwetsbare Schiedammers door tal van voorzieningen zoals op het gebied van vroeg-, voor- en naschoolse activiteiten, volwasseneneducatie, taal en welzijnsactiviteiten.” 
Specifieke aandacht is er voor seksuele diversiteit. De gemeente spant zich al zes jaar gericht in om het bespreekbaar en zichtbaar te maken, bijvoorbeeld met de jaarlijkse Coming Out Day met het hijsen van de regenboogvlag en het uitreiken van de Jillis Bruggemanpenning en ook met theatervoorstellingen zoals dit jaar de voorstelling ‘No label’ op scholen voor voorgezet onderwijs.  

Het gemeentebestuur heeft ook gekeken naar de ontwikkelingen in de eigen organisatie. De man/vrouw-verhouding in het ambtelijk apparaat is in evenwicht. In vacatureteksten wordt niet meer gevraagd naar ‘jarenlange ervaring’ opdat jongeren ook een serieuze kans maken bij sollicitatie. De gemiddelde leeftijd is met 48 jaar aan de hoge kant, maar vergelijkbaar met de situatie in gemeenten met een zelfde omvang. Het Generatiepact stimuleert oudere ambtenaren om minder te werken en zodoende ruimte te creëren voor jonge medewerkers. En waar het gaat om ambtenaren met een arbeidsbeperking voldoet Schiedam op dit moment aan de Wet banenafspraak. Maar wat betreft dus de LHBTi is er minder zicht op de situatie. 
Dat heeft ermee te maken dat er wettelijk niet op seksuele geaardheid mag worden geregistreerd, zoals het wettelijk ook niet toegestaan is om op etniciteit en culturele achtergrond te turven welke ambtenaren welke achtergrond hebben. “Een cijfermatige onderbouwing is derhalve niet voorhanden”, zegt het college, hiermee aangevend dat niet bekend is welke seksuele gerichtheden binnen het ambtenarenkorps bestaan en in welke mate. 
“Dat neemt niet weg dat het uitgangspunt van het college duidelijk is”, schrijft het college aan de gemeenteraad. “We proberen een goede afspiegeling te zijn van de Schiedamse bevolking en sluiten op voorhand niemand uit: iedereen die een positieve bijdrage wil leveren is van harte welkom om bij de gemeente Schiedam te komen werken.”