Gemeente laat eisen aan verkoop Monopole vallen

19-12-2018 Nieuws Kor Kegel

Monopole stond meer dan een jaar te koop en er waren inschrijvingen, maar de gemeente wilde te veel te zeggen hebben

SCHIEDAM – De Monopole blijft te koop staan, maar biedingen worden niet langer beoordeeld op wat de kandidaat-kopers ermee van plan zijn. De eerdere inschrijvers worden hiervan op de hoogte gesteld.

Het gemeentebestuur wilde invloed uitoefenen op het toekomstig gebruik van de Monopole, maar onder die voorwaarde heeft het verkoopproces niets opgeleverd. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders het gunningscriterium van ‘programma’ laten vallen.

“Uiteraard dienen de potentiële kopers in hun aanbieding rekening te houden met het feit dat de Monopole een gemeentelijk monument is en dat daar voorwaarden aan verbonden zijn”, geeft de communicatieadviseur van het college als nadere toelichting. “Ook het bestemmingsplan en andere wettelijke kaders zijn hier zoals gebruikelijk van toepassing.” 
Het vergde een officieel collegebesluit om het eerdere verkoopproces te beëindigen. Het had geen resultaat en daarom wordt nu een regulier verkoopproces ingezet. Maar nog wel met de voorwaarde dat als het leidt tot een mogelijke verkoopovereenkomst voor het pand Hoogstraat 90, hoek Appelmarkt, er goedkeuring nodig is van het college van B & W.  

Ruim een jaar geleden besloot het college tot geheimhouding over de gunningscriteria voor de verkoop van de vroegere bioscoop. Er was een verkoopadvies van makelaardij Anke Bodewes, maar dat was voor intern gebruik. 
Na een periode van wisselend gebruik van de Monopole met allerlei experimenten wilde het gemeentebestuur overgaan tot afstoting van het gebouw waar tal van Schiedammers bijzondere herinneringen aan hebben.