Gemeente start kwijtschelding op voor ouders in toeslagenaffaire

12-08-2021 Nieuws Kor Kegel

Petra Zwang (PvdA) was vorige maand een van de drie indieners van de motie om de gedupeerden sneller van hun schulden af te helpen

SCHIEDAM – Gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire mogen hopen op rust in de tent. Burgemeester en wethouders van Schiedam lopen vooruit op wetgeving. Het college start nu al de kwijtschelding op van openstaande publieke vorderingen. Eind deze maand verwacht het college er het formele besluit over te nemen.  

De handelwijze van het college van B & W vloeit voort uit een motie die een maand geleden bij de behandeling van de Zomernota werd ingediend door de PvdA, GroenLinks en de fractie-Van Dijk. Op de VVD na schaarde de gemeenteraad zich achter die motie. Als de gemeente de schulden van de gedupeerde ouders overneemt, zullen de schulden vervolgens worden verhaald op het Rijk. 
Eerder werd bekend dat het in Schiedam gaat om 190 slachtoffers van de toeslagenaffaire.  

De Verzamelwet hersteloperatie toeslagen stelt de gemeenten in staat om vooruitlopend op de inwerkingtreding ervan per 1 januari 2022 te starten met de kwijtschelding. De gedupeerde ouders zijn dan van deze schuldenproblematiek verlost, maar de schulden blijven nog wel bestaan, zij het dat de gemeente ze overneemt. Uiteindelijk zal de rijksoverheid ervoor opdraaien, want daar ligt de verantwoordelijkheid voor de toeslagenaffaire.  

Het kabinet heeft op nadrukkelijk verzoek van de Tweede Kamer besloten om eveneens de private schulden van gedupeerde ouders over te nemen. Deze aanpak volgt in algemene zin dezelfde werkwijze als bij de publieke schulden. De schulden worden eerst gepauzeerd, zodat er rust ontstaat voor ouders en ruimte voor het bieden van een echte oplossing. 

Aangezien het kabinet als wetgever de belangen van zowel de schuldeiser als de schuldenaar in ogenschouw dient te nemen, heeft het kabinet samen met de koepels van private schuldeisers goede bestuurlijke afspraken gemaakt over de afwikkeling van private schuldenproblemen van ouders. Dit wil zeggen dat ze gaan samen werken aan een goede uitvoering van de regeling. Ze zorgen dat problemen worden opgelost, zodat bijvoorbeeld een problematische BKR-registratie een nieuwe start niet in de weg staat. 

De precieze uitvoering van het overnemen van private schulden moet nog vorm krijgen, maar het is de ambitie van het kabinet dat ouders een lijst van hun schulden kunnen inleveren bij een loket. Zo hoeven ze niet zelf per schuldeiser zaken te regelen. De uitwerking van deze voornemens wordt naar verwachting na de zomer bekend. De gemeente Schiedam volgt het op de voet.