Gemeente vist in grotere 'vijver' van extern adviseurs

08-01-2021 Nieuws Kor Kegel

Met de jaarrekening komt het wel goed op het Stadserf

SCHIEDAM – Het is niet de bedoeling dat de gemeente Schiedam nog vaker externe adviseurs inschakelt, maar er zal wel worden geput uit een groter reservoir van externe deskundigen. Dat komt de objectiviteit ten goede, meldt het college van burgemeester en wethouders in een reactie op een tussentijdse controle van Deloitte Accountants. 

Het gaat hier om extern advies over zaken die met grondexploitatie en onroerend-goed-transacties te maken hebben. De gemeente zal inzetten op een betere inhoudelijke toets van de uitgebrachte adviezen. 

De gemeente werkte met een pool van taxateurs om de waarde van erfpacht te bepalen. Meer het aantal taxateurs is geslonken tot één en dat vindt het college onwenselijk. Deze tekortkoming wordt opgelost door vanaf nu met meer taxateurs te werken.                          

Nu de gemeente Schiedam er steeds vaker in slaagt om meerjarige subsidies van het Rijk of de provincie Zuid-Holland te verwerven, is de omvang zodanig dat de accountant aanraadt om er speciaal beheer op te zetten. Dit jaar worden de subsidiebaten opgenomen worden in het interne controleplan.  

Deloitte constateert verbeteringen in de financiële huishouding van de gemeente. Aanbevelingen van een jaar geleden zijn door de gemeente opgepakt, sommige echter nog niet volledig nagevolgd. Komend najaar zal er een betere systematiek zijn voor risicobeheersing. De accountant ziet dat er stappen zijn gezet om de registratie van verhuur en erfpacht en grondexploitaties op orde te brengen. Er zijn ook verbeteringen aangebracht in het domein van de memoriaalboekingen; dat zijn boekingen die niet elders in de boekhouding kunnen worden ondergebracht en waarvoor een aparte post moet worden opgevoerd. Het kan gaan om afschrijvingen of journaalposten waaraan geen financiële transactie verbonden is. 

Deloitte is positief over de verbeteringen, maar het college wil deze beter zichtbaar en herkenbaar maken.
Het college heeft Deloitte geïnformeerd dat het Meerjarenperspectief Vastgoed (MPV) inmiddels is vastgesteld. 
De accountant constateert dat veel bedrijfsprocessen op orde zijn, denk aan personeelslasten, subsidieverstrekking en investeringen. Het college vertrouwt erop dat als de gemeenteraad de jaarrekening 2020 heeft vastgesteld deze van Deloitte een goedkeurende verklaring krijgt inzake de rechtmatigheid en getrouwheid.