Gezichtsbedekking niet af, dan stadskantoor uit!

05-09-2019 Nieuws Kor Kegel

Dogukan Ergin krijgt niet de antwoorden waarop hij hoopte

SCHIEDAM – Dragers met gezichtsbedekkende kleding zullen bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Schiedam niet worden geholpen, indien ze geen gevolg geven aan een verzoek om de bedekking te verwijderen. Ze mogen een verzoek verwachten om het stadskantoor te verlaten.  

Dat blijkt uit de antwoorden van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen van Denk-raadslid Dogukan Ergin. Het college van B & W zal niet overgaan tot het inrichten van een speciale voorziening voor mensen die hun gezicht in openbare gebouwen bedekken met een boerka, nikab, motorhelm of bivakmuts. De eerder deze maand van kracht geworden wet geeft geen ruimte voor speciale faciliteiten.  

Het college benadrukt dat de gemeente geen categorieën mensen uitsluit van dienstverlening. Het college heeft als ambitie een inclusieve stad waar iedereen zich thuisvoelt ongeacht geloof, geaardheid enzovoorts. Maar dan wel binnen de kaders van de Nederlandse wet- en regelgeving.  

Ruim drie weken geleden klom Ergin in de pen omdat hij de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding een pestwet vindt. Hij vindt de wet een middel om het leven van boerka- en nikabdraagsters zuur te maken. De wet biedt moslimhaters een podium om voor eigen rechter te spelen, zegt hij. Nog voordat de wet in werking trad, deed zich een incident voor waarbij vrouwen met een hoofddoek werden belaagd. Denk Schiedam staat pal achter individuele vrijheden en het zelfbeschikkingsrecht en is van mening dat de wet indruist tegen deze principes.

Ergin wees er bij zijn vraagstelling op dat enkele OV-bedrijven lieten weten de wet niet te handhaven en dat gemeenten als Rotterdam, Utrecht en Amsterdam aangaven het ‘boerkaverbod’ niet actief te handhaven. Waarom doet Schiedam dat wel, vroeg Ergin. 
Het college antwoordt dat handhaving van een wettelijke maatregel de burgemeester niet veel vrije beleidskeuze laat, kortom, wet is wet, maar dat er in de regionale ‘driehoek’ (overleg tussen burgemeester, politie en justitie) is afgesproken om niet actief op te treden, maar dat de wet alleen gehandhaafd wordt “als er signalen of klachten komen.”  

De politie handhaaft de wet. Er kan eerst worden gewaarschuwd, daarna kan een boete worden opgelegd. De politie staat voor wat betreft de handhaving van de openbare orde onder het gezag van de burgemeester en voor wat betreft strafrechtelijke zaken onder het gezag van de officier van justitie. Handhaving van deze wet is primair een strafrechtelijke aangelegenheid.  

Het college zegt geen zicht te hebben op hoeveel Schiedammers met gezichtsbedekking het aangaat. Registratie van personen op basis van etniciteit, geloof of uiterlijk wettelijk is immers niet toegestaan, dus hoe moet het aantal bekend zijn? Het college heeft evenmin zicht op welke zorg- en onderwijsinstellingen hebben aangegeven de wet wel of niet na te leven. Het college weet niet met hoeveel politiecapaciteit de naleving van de nieuwe wet gepaard gaat. “Dat is niet in te schatten.”  

Komt het tot aangifte van overtreding van de wet, Dogukan Ergin ging er in zijn vragen nog vanuit dat de boerka- of nikabdraagster op het politiebureau in een aparte ruimte haar boerka of nikab mag afdoen tijdens de aangifte. Maar volgens het college heeft de Nationale Politie haar uitgangspunt gewijzigd. Op politiebureaus is er geen aparte ruimte waar de gezichtsbedekking kan worden verwijderd. Het zou immers ontduiking van de wet zijn als toegestaan wordt wat niet mag.  

Ergin toonde zich bezorgd over toepassing van het burgerarrest, in die zin dat burgers een boerkadraagster in een openbaar gebouw kunnen aanhouden. De gemeente heeft hier geen rol in, zegt het college. De politie zal adequaat handelen. De burgemeester kan in dit opzicht niet de veiligheid garanderen. Maar een burgeraanhouding komt in de praktijk nauwelijks voor. En komt het voor, dan dient de burger die iemand aanhoudt meteen de politie erbij te roepen, die de verdachte dan overneemt. “Er is dan geen sprake van eigenrichting.”  

In geval van incidenten en individuele kwesties hoeft de gemeenteraad niet te verwachten dat het college hier actief over informeert. “Het is niet gebruikelijk dat de raad over incidentele en individuele openbare-ordekwesties wordt geïnformeerd. Bovendien wordt er niet op etniciteit, geloof of uiterlijk geregistreerd.”