Grootste deel Schiedam 'welstandsvrij'

15-01-2019 Nieuws Kor Kegel

Ook voor Kethel blijft een hoog niveau van welstand het uitgangspunt

SCHIEDAM – Het gemeentebestuur zet een forse stap in het verminderen van de regeldruk door het grootste deel van de stad ‘welstandsvrij’ te verklaren. Dat betekent dat particulieren en ondernemers hun verbouwingsplannen alleen op excessen hoeven te laten toetsen. Plannen voor algehele nieuwbouw worden slechts getoetst aan redelijke eisen om een basiskwaliteit te waarborgen.  

Zo komt het te staan in de nieuwe welstandsnota, wat B & W betreft. Ten opzichte van de nog steeds geldende welstandsnota uit 2004, ‘Meer lat dan vangnet’, betekent dat een flinke vermindering van bureaucratie. Tot nu toe waren maar een paar straten vergunningsvrij. Straks hoeven in meer delen van Schiedam de regeltjes niet meer te worden nageleefd, omdat die regeltjes komen te vervallen.  

Er komen sneltoetscriteria voor veel voorkomende bouwplannen (een aanbouw, een bijgebouw, een dakkapel). Aan de hand van die criteria kan de burger direct duidelijkheid verkrijgen of zijn bouwplan aan redelijke eisen van welstand voldoet. Een grotere service aan de burger, vindt het college.  

De nieuwe welstandsnota is nodig geworden door veranderde wetgeving. Er ging een startnotitie aan vooraf met de volgende uitgangspunten. Het is niet wenselijk om de gehele gemeente welstandsvrij te verklaren. De beoordeling van bouwwerken aan redelijke eisen van welstand blijft voor een aantal gebieden en bouwwerken wenselijk, met name voor Schiedam-Centrum en Kethel. Het blijft wenselijk om in de welstandsvrije gebieden toch welstandseisen te laten gelden voor bouwwerken op zichtlocaties langs snelwegen en hoofdontsluitingsroutes. Het is wenselijk een excessenregeling op te nemen, op grond waarvan handhavend optreden mogelijk is ten aanzien van vergunningsvrije bouwwerken welke een grove afbreuk doen aan de ruimtelijke kwaliteit. 
De nieuwe welstandsnota bevat die zelfde uitgangspunten met drie welstandsniveaus. Vanuit cultuurhistorisch perspectief zijn de binnenstad alsmede de oude delen van Kethel unieke gebieden binnen Schiedam, waardoor het wenselijk is de redelijke eisen van welstand in deze gebieden op een hoog niveau te houden. Op deze wijze worden ruimtelijke plannen in deze gebieden zorgvuldig ingepast en wordt het erfgoed maximaal beschermd. 
Een aantal gebieden bevat een regulier welstandsniveau, zoals bijvoorbeeld het buitengebied, Sveaparken en het Prinses Beatrixpark. Hier is welstandstoetsing gericht op het vasthouden van de aanwezige ruimtelijke kwaliteit, waarbij de voorzijde van gebouwen strikter wordt gecontroleerd dan de achtergevels.  

Ondanks de vermindering van welstandseisen kunnen er voor de (her)ontwikkeling van bepaalde gebieden nog wel beeldkwaliteitsplannen komen. Na realisatie vervalt het beeldkwaliteitsplan en worden de criteria uit de welstandsnota van toepassing.  

De welstandsnota werd voor de gemeente Schiedam in opdracht van Dorp, Stad en Land te Rotterdam opgesteld door de Delftse architect en stedenbouwkundige Twan Jütte. Het ontwerp van de welstandsnota is eerst naar enkele architecten en bouwkundige bureaus gestuurd voor opmerkingen. Slechts van één architect kwam een reactie. Ook is het Burgerkennisnetwerk Schiedams Energie Collectief geïnformeerd. Hiermee worden enkele casussen besproken om de praktische bruikbaarheid van de nieuwe welstandsnota te testen. De nota is eveneens afgestemd met de voorzitter van de welstandscommissie. 
De nieuwe welstandsnota ligt tot donderdag 7 februari ter inzage. Daarna komen de inspraakreacties ter sprake tijdens een bijeenkomst van Het Stadserf, vermoedelijk op dinsdag 19 februari, en dan gaat de welstandsnota ter vaststelling naar de Schiedamse gemeenteraad.