Gustoweg wordt woongebied met maakbedrijven en horeca

24-03-2020 Nieuws Kor Kegel

De omgeving van de Merwehaven ondergaat een transformatie

SCHIEDAM – Aan de Rotterdamse kant van de Gustoweg komen langs de Merwehaven woningen met een experimentele architectuur, in een gemengd milieu met creatieve en ambachtelijke maakbedrijven, een enkel kantoor en voorzieningen die het verblijfsklimaat versterken. Dat kan horeca zijn, maar het kan ook gaan om functies voor vrijetijdsbesteding en ontspanning (leisure).  

De gemeente Rotterdam ziet een zelfde functie voor wat het Keilekwartier genoemd wordt: de omgeving van de Keilehaven en de Keileweg aan de overzijde van de Merwehaven. Ook daar een gemengd woon-werkmilieu met ‘lichte’ productiebedrijven (maximale milieucategorie 3.2), ondersteunende kantoorgebonden bedrijvigheid en horeca en leisure.  

Daarmee kristalliseert de planvorming voor de Merwehaven en omgeving zich steeds verder uit. De gemeenten Rotterdam en Schiedam streven ernaar om de ontwikkelingen rond de Gustoweg op elkaar af te stemmen. Eerder werd al bekend dat ook de gemeente Schiedam inzet op woningontwikkelingen in het huidige industriegebied Mathenesse.  

Het grootste deel van de Merwehaven en omgeving, met name ook de Marconistraat evenwijdig aan de Schiedamseweg, wordt een woonmilieu met in de ‘plinten’ en in de bestaande gebouwen een beperkte ruimte voor werkplaatsen en ateliers voor kleinschalige creatieve en ambachtelijke bedrijven en ook stads- en buurtverzorgende bedrijven in lichtere milieucategorieën (maximaal categorie 2).  

Maar voor de Galileïstraat en omgeving wordt een werkmilieu voorzien met maakbedrijven die slimmer omgaan met energie, grondstoffen en (hergebruik van) restmaterialen, samengevat als Next Economy, de economie van de toekomst. Ook in het ‘Galileïpark’ komen ondersteunende functies als horeca en leisure. Om een grote diversiteit aan productieactiviteiten mogelijk te maken wordt een milieucategorisering vastgesteld van 3.1 tot en met 4.2, wat op die locatie geen probleem is omdat de bestaande en nieuwe woonwijken op enige afstand liggen. Er komt een gevarieerd aanbod aan bedrijfsruimte, uiteenlopend van klein- tot middelgrootschalig.  

Dan is er nog het Marconikwartier, waarmee grofweg het gebied wordt genoemd tussen het Marconiplein en de Van Helmontstraat (doe achterlangs de Praxis en Leen Bakker loopt). Hier komt een woon-werkmilieu met een beperkte ruimte voor start-ups, reparatiebedrijven en labfuncties in bedrijfsverzamelgebouwen. De maximale milieucategorie wordt hier vastgesteld op 3.1.

Resteert het dichter bij de Nieuwe Maas gelegen niet-stedelijke deel van de Merwehaven, Keilehaven, Lekhaven en IJsselhaven, het Vierhavensgebied ofwel M4H. Daar staat de Fruitterminal Rotterdam en er bevinden zich andere fruitbedrijven. Deze omgeving blijft in elk geval tot 2035 bestemd voor bedrijvigheid die aan de zeehaven is gerelateerd.