Herbezinning over erfpacht

08-10-2019 Nieuws Kor Kegel

Gaat er een streep door het erfpachtstelsel?

SCHIEDAM – Aflopende erfpachtcontracten en de lage rentestand zorgen voor minder inkomsten bij de gemeente Schiedam. Dat geeft aanleiding tot een herbezinning op het uitgiftebeleid, meldt het college van burgemeester en wethouders.  

Beleidsmatig ziet het college redenen om de Nota Grond uit 2015 aan te scherpen. Het huidige beleid knelt nu er bij de grotere gebiedsontwikkelingen een flexibele organisatie nodig is om effectief in te spelen op de veranderingen in de ‘buitenwereld’ ofwel het krachtenveld van maatschappelijke partners (bouwers, ontwikkelaars, ontwerpers, bewoners). Herijking is ook noodzakelijk omdat de wet- en regelgeving op een aantal punten is gewijzigd en het ‘oude’ grondbeleid hiermee niet meer in lijn is.  

Morgenavond is er op het stadskantoor een vergadering over. Om half zeven buigt de auditcommissie Plus zich over het updaten van het Schiedamse grondbeleid. De bijeenkomst van woensdagavond moet munitie opleveren voor de nieuwe kadernota Grond 2019. Wat nu al aannemelijk is, is dat de nieuwe nota veel compacter zal zijn, omdat het college zelf meer sturing wil geven aan de uitvoering van het grondbeleid. De gemeenteraad heeft dan alleen de taak om te controleren, niet om mee te sturen.  

Het college realiseert zich dat de gedachtevorming over uitgiftebeleid nogal technisch van aard is en daarom krijgen de gemeenteraadsleden een begrippenlijst uitgereikt, een soort Erfpacht-wiki. Deze maakt zelfs voor leken veel duidelijker waar het bij erfpacht zoal om gaat. 
Zo is de erfpachtcanon een vergoeding voor gebruik van erfpachtgrond, veelal berekend door middel van vermenigvuldiging van een grondwaarde en een percentage. Canonherziening is een aanpassing aan de marktontwikkeling, meestal op vooraf overeengekomen tijdstippen. Conversie is de omzetting van erfpacht naar grondeigendom door het ‘bloot’ eigendom aan de erfpachter te verkopen. Bloot eigendom is dat deel van het volle eigendom dat door de vestiging van erfpacht bij de gemeente blijft.  

Na de vergadering van morgenavond worden de opmerkingen verwerkt en komt de kwestie opnieuw in de auditcommissie in behandeling op woensdag 27 november. Op dinsdag 3 december vergadert de raadscommissie erover. Precies een week daarna stelt de gemeenteraad het nieuwe beleid vast.