Langer thuis wonen, dan meer aanpassingen aan de woning

20-02-2019 Nieuws Kor Kegel

Corine Bronsveld-Snoep is voorzitter van ROGplus

SCHIEDAM – ROGplus verwacht een toename van het beroep op financiële steun bij woningaanpassingen. Dat zal vooral het gevolg zijn van overheidsmaatregelen om burgers langer thuis te laten wonen. Naarmate de overstap naar een verpleeghuis kan worden uitgesteld, moeten ouderen wel in staat worden gesteld om zich met een rollator of scootmobiel in hun huis te begeven. Letterlijk drempels slechten, bredere doorgangen, aangepaste badkamers en slaapkamers, het zijn zomaar wat maatregelen die nodig kunnen zijn.  

ROGplus is over zulke oplossingen in gesprek met de woningcorporaties in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. In alle drie de gemeenten wordt een lichte stijging verwacht van het aantal noodzakelijke aanpassingen aan woningen. Dat schrijft Corine Bronsveld-Snoep, wethouder in Maassluis, in haar hoedanigheid van voorzitter van het Gemeenschappelijk Orgaan ROGplus Nieuwe Waterweg-Noord aan de drie gemeentebesturen.  

ROGplus schetst de kaders voor de begroting 2020, zodat de gemeentebesturen erop kunnen anticiperen en de benodigde middelen tijdig kunnen vrijmaken. ROGplus verwacht volgend jaar een flinke stijging van het gebruik van Regiotaxi, tussen de vier en zeven procent. Voor de begroting 2020 wordt voorlopig gemikt op een stijging met vijf procent. Demografische ontwikkelingen zullen leiden tot meer behoefte aan scootmobielen, met liefst acht procent en misschien wel meer. 
Voorts verwacht ROGplus een hogere instroom van cliënten die ondersteuning nodig hebben in het huishouden. Het hiervoor benodigde budget wordt ook groter als gevolg van de cao-stijging dit jaar.  

ROGplus voert namens de drie Waterweggemeenten de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit. ROGplus is in 1994 door Schiedam, Vlaardingen en Maassluis opgericht om de toenmalige Wet voorziening gehandicapten (WVG) uit te voeren. De oorspronkelijke naam was: Regionale Organisatie Gehandicaptenvoorzieningen (ROG). Met de uitbreiding van taken is tijdens de invoering van de Wmo in 2006 gekozen voor de huidige naam: ROGplus. Het bestuur van de stichting bestaat uit de drie wethouders van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis die maatschappelijke ondersteuning in hun portefeuille hebben.  

ROGplus biedt professionele ondersteuning aan inwoners van de drie gemeenten die chronisch ziek zijn of een lichamelijke of psychische beperking hebben. Het uitgangspunt is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Als dat door problemen niet meer goed lukt, bekijkt ROGplus wat iemand nog wel kan en welke hulp uit de directe omgeving van de cliënt uitkomst kan bieden. Na dit onderzoek wordt zo nodig aanvullende ondersteuning ingeschakeld. Deze hulp kan een algemene of maatwerkvoorziening zijn, zoals bijvoorbeeld verstrekking van een rolstoel, scootmobiel of aanpassing van de woning.

ps. Dit artikel is na plaatsing aangepast vanwege enkele zeer storende fouten, met name voor wat betreft het gebruik van de Regiotaxi en de behoefte aan scootmobielen.