Milieudefensie vindt warmtestation Groenoord slecht idee: méér CO2

10-08-2021 Nieuws Kor Kegel

Fred van der Drift ziet niets in het warmtestation

SCHIEDAM – Milieudefensie vindt de afsluiting van woningen op aardgas in Groenoord een wijze om de klimaatdoelstellingen te halen, maar niet met de bouw van een hulpcentrale die… op aardgas gestookt wordt. 
Zo schiet het warmtenetwerk zijn doel voorbij, schrijft Milieudefensie Schiedam in een zienswijze aan het college van burgemeester en wethouders. 
Het door Eneco te bouwen warmteoverdrachtstation zal geen reductie van CO2 geven. 

“De noodzaak en technische onderbouwing van de bouw van deze op aardgas gestookte hulpcentrale ontbreekt”, schrijft Fred van der Drift namens Milieudefensie Schiedam. “De hulpcentrale op aardgas zal voor twintig procent méér CO2-uitstoot geven ten opzichte van de huidige collectieve en individuele aardgasketels in de wijk Groenoord. Een warmtenet heeft een verlies van twintig tot dertig procent. De ketels van het warmteoverdrachtstation zijn vrijwel net zo efficiënt als de hoogrendementketels in de wijk. Uiteindelijk zal de toename van CO2 tachtig procent zijn. Dat staat haaks op het aardgasvrij maken van Groenoord.”  

Van der Drift ondertekent zijn brief met de toevoeging dat hij gemachtigd is door de landelijke vereniging. “De op aardgas gestookte hulpcentrale strookt niet met het doel van Groenoord aardgasvrij maken en ook niet met het nationaal klimaatbeleidsplan. Er zijn alternatieven voor de op aardgas gestookte hulpcentrale (bijvoorbeeld geothermie of hoge-temperatuurwarmtepompen), maar er is geen onderzoek gedaan naar deze mogelijkheden. In Utrecht bouwt en voedt Eneco wel een warmtenet met warmtepompen. Waarom hier dan met aardgas?”  

Milieudefensie ziet geen milieuvoordelen. Kostentechnisch is het ook onverstandig, omdat alternatieven goedkoper zijn. Van der Drift: “Het warmtestation faciliteert het warmtenet; het is onlosmakelijk hieraan verbonden. De brandstof van het warmtenetwerk zal tot 2040 afval en biomassa zijn en zal een grotere uitstoot van CO2 genereren. De uitstoot zal door het verbranden van afval en biomassa alleen maar toenemen, want de CO2-inhoud hiervan is meer dan die van gas. Tot 2040 wordt er op geen enkele wijze gereduceerd en zal de uitstoot juist groter worden.”  

Milieudefensie heeft groot bezwaar tegen de beoogde locatie voor het warmtestation. Het is gepland in de loop van de Poldervaart en zijn ecologische zone. Het is in strijd met het bestemmingsplan en met goede ruimtelijke ordening . Milieudefensie hecht waarde aan de groenblauwe structuurvisie van Schiedam en het in de toekomst doortrekken van de Poldervaart. Dat wordt onmogelijk gemaakt. Milieudefensie vindt het merkwaardig dat de gemeenteraad niet is gevraagd om een verklaring van geen bedenkingen te geven. 
De Hargalaan ligt dichter bij de wijk Groenoord, weliswaar aan de andere zijde van de A20, maar op de plaats waar Decathlon zou komen zal een warmtestation minder energieverlies geven dan op de nu geplande locatie verder van de wijk af. Die locatie is echter niet onderzocht, zegt Van der Drift.  

Milieudefensie is het er ook niet mee eens dar er voor het warmtestation geen milieu-effectrapportage (MER) nodig is. Volgens de ruimtelijke onderbouwing van de gemeente en Eneco is er geen MER nodig omdat het een beperkte verbrandingscapaciteit heeft. Voor het milieu en de omgeving zouden er geen nadelige gevolgen zijn. “Het overdrachtstation is echter onderdeel van een keten aan verbrandingsinstallaties van de AVR en de gekoppelde biomassacentrale. Voor beoordeling van de MER-plicht geldt op grond van de Habitat-richtlijn dat het hele project beoordeeld wordt, dat wil zeggen de verbrandingsinstallatie, de biomassacentrale, alle leidingen, het warmtestation enzovoorts. Met name is voor de MER-plicht het gebruik van de biomassacentrale dicht bij het Natura 2000-gebied Voornes Duin relevant. Het Voornes Duin is qua stikstof overbelast.”  

Het van het gas afhalen van de woningen in Groenoord zal hoge kosten voor de bewoners met zich meebrengen, zegt Milieudefensie. Genoemd wordt vijftienduizend euro per woning. Woningbezitters van Groenoord moeten deze hoge kosten uit eigen zak betalen, de huurders van Woonplus niet. Dat is volgens Milieudefensie in strijd met artikel 1 van de Grondwet (gelijkheidsbeginsel). 
Ook de gedwongen winkelnering gedurende dertig jaar is een financieel risico dat tot hoge extra kosten kan leiden. “Dat is niet fair”, zegt Van der Drift. Aansluiting op het warmtenet heeft tot gevolg dat bewoners geen toegang meer hebben tot een vrije energiemarkt. 

Concluderend zegt Milieudefensie dat het gemeentebestuur niet moet besluiten tot het mogelijk maken van het warmtestation. Ondoelmatig, onevenredig, onverantwoord.