Minder uit huis takelen, als er brancards in de lift passen

13-12-2019 Nieuws Kor Kegel

Deze flats aan de Vlaardingerdijk worden geschikt gemaakt voor senioren

Laatste nieuws: We hebben de verkeerde Wiltonflats voor ogen gehad. Zie dit artikel om te weten hoe het echt zit.

SCHIEDAM – De brandweer hoeft minder ingezet te worden om zieke of gewonde mensen uit hun etagewoning te takelen, als er brandcards in de lift passen. Bij renovatie van woningcomplexen worden de liften en liftschachten beoordeeld op het kunnen plaatsen van brancardliften.  

Dat geldt met name voor de Vijfsluizenflat en de Wilhelminaflat in de voormalige Slachthuisbuurt. Beide flats worden geschikt gemaakt voor senioren. Het eerder dit jaar ondertekende Pact Wonen en Zorg wordt hiermee verankerd in de afspraken tussen gemeente, Woonplus en HOW. In de prestatieafspraken worden de twee flats aan de Vlaardingerdijk omschreven als de Wiltonflats, omdat ze tegenover de Wiltonhaven staan. 
Woonplus krijgt komend jaar de ruimte om driehonderd seniorenwoningen te realiseren.  

Dat zijn enkele opvallende prestatieafspraken die de gemeente, Woonplus en Stichting Huurdersbelangenorganisatie Woonplus (HOW) met elkaar hebben gemaakt. De afspraken zijn in lijn met de Woonvisie 2012 en de raamovereenkomst 2017-2024 van het gemeentebestuur.  

De Woningwet verplicht woningcorporaties om hun aanpak te baseren op bestaand lokaal beleid. De gemeente Schiedam heeft echter een nieuwe woonvisie in voorbereiding als onderdeel van de Stadsvisie. Tegelijk werkt Woonplus aan een nieuwe ondernemingsstrategie. Burgemeester en wethouders schrijven de nieuwe visie en de nieuwe strategie op elkaar af te stemmen, zodat ze elkaar versterken in het ontwikkelen van de stad Schiedam en met name de sociale woningvoorraad daarbinnen.  

Er is ook een afspraak gemaakt over het aantal woningen dat jaarlijks in het kader van de stadsvernieuwing vrijkomt door uitverhuizing. Dat heeft tot doel om naast de stadsvernieuwingsurgenten ook voldoende andere urgente groepen en regulier woningzoekenden te kunnen huisvesten.  

De gemeente en Woonplus zijn met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in gesprek over het vormen van een (economische) kansenzone in Schiedam. Komend jaar wordt een business-case opgesteld, waaruit moet blijken of achterstandswijken leefbaarder kunnen worden door meer ruimte te creëren voor het bedrijfsleven, in het bijzonder bewoners met een eigen bedrijfje. Bij deze stedelijke vernieuwing worden pijlers als fysieke kwaliteit, werk en participatie, educatie en veiligheid betrokken.


Gerelateerd