Onderzoek naar sportbeleid en hulp aan kwetsbare scholieren

11-02-2019 Nieuws Kor Kegel

Hoe is de participatie van de Schiedammers in sport en sportverenigingen?

SCHIEDAM – Het wordt een boeiend jaar voor de Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen (RKC). Voorzitter William van Deursen heeft de twee betrokken gemeenteraden geïnformeerd naar welke onderwerpen dit jaar onderzoek wordt gedaan. In Schiedam is dat het sportbeleid en dan met name het aanbod en de deelname van de inwoners aan sport en sportverenigingen.  

De Vlaardingse gemeenteraad zal later dit jaar een nieuwe sportnota vaststellen. Daarom concentreert de RKC zich op Schiedam. Het onderwerp sportbeleid stond al langer op het lijstje van de RKC en nu komt het er dus echt van. De uitvoering van het sportbeleid wordt geëvalueerd. Met de uitkomsten hoopt de RKC de gemeenteraad nuttige informatie aan te reiken die eventueel tot aanpassingen in het sportbeleid kunnen leiden.  

De RKC heeft meer zaken in het vizier. Ze hebben te maken met de samenwerking tussen scholen en jeugdhulpverlening als het om kwetsbare leerlingen gaat, en met de (digitale) bescherming van persoonsgegevens en vertrouwelijkheid.

Vorig jaar was de RKC al gestart met een onderzoek of het armoedebeleid en de schuldhulpverlening in Schiedam en Vlaardingen doelmatig en doeltreffend is. Bij dit onderzoek is ook Stroomopwaarts betrokken. De RKC heeft dit onderzoek uitbesteed aan het Groningse Kenniscentrum Welzijn, Inkomen en Zorg (KWIZ).  

Een ander lopend onderzoek heeft betrekking op de vraag of de maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van (groepen) oudere inwoners in Schiedam en Vlaardingen aanleiding geeft om het beleid te verbeteren. Daar is vooronderzoek aan voorafgegaan, wat de RKC aanleiding gaf om er dieper in te duiken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van cijfers uit het Leefbaarheidsonderzoek van het Kenniscentrum MVS (Maassluis Vlaardingen Schiedam). De uitkomsten van het onderzoek worden in het tweede kwartaal van dit jaar verwacht.  

Wat betreft onderwijs en jeugdhulp speelt de RKC in op een informatiebehoefte van beide gemeenteraden. Scholen en schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor passend onderwijs, de gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Met de invoering van de Wet passend onderwijs en de Jeugdwet werd beoogd om in de hulp aan kwetsbare leerlingen tot een goede afstemming te komen tussen onderwijs en jeugdhulp, maar in de praktijk blijkt dat niet altijd te lukken. De RKC hoopt te achterhalen wat de knelpunten zijn en hoe het beter kan.  

En dan is er nog de kwestie van informatieveiligheid. Het belang ervan neemt toe, omdat de gemeentelijke overheid steeds meer gegevens digitaal vastlegt, maar ook omdat de regelgeving is aangescherpt sinds de inwerkingtreding  van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de aanstaande invoering van de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO). Bovendien stellen burgers en bedrijven steeds hogere eisen aan de wijze waarop de overheid met gegevens omgaat. De RKC zal in beide gemeenten onderzoek verrichten en trachten om kwetsbaarheden te ondervangen en maatregelen voor te stellen.  

In de loop van het jaar gaat de RKC ook na wat de gemeenten Schiedam en Vlaardingen hebben gedaan met de resultaten van eerdere onderzoeken. De RKC is benieuwd of haar inspanningen het gewenste effect hebben.