Op veel meer daken winning van zonne- en windenergie

02-06-2020 Nieuws Kor Kegel

Toekomstbeeld voor bijna half Schiedam


SCHIEDAM – In tien jaar tijd moet er op veertig procent van alle daken in Schiedam een installatie zijn voor de opwekking van zonne-energie of windenergie. Dat staat in de zienswijze, die burgemeester en wethouders van Schiedam kenbaar heeft gemaakt aan de Energieregio Rotterdam-Den Haag, een jong samenwerkingsverband van 23 gemeenten, vier waterschappen en de provincie Zuid-Holland.

Het werkgebied hiervan komt grotendeels overeen met dat van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, dat al jaren geleden ontstond uit het samengaan van de Stadsregio Rotterdam en het Stadsgewest Haaglanden.  

Samenwerken aan een regionale energiestrategie vindt het college van B&W hard nodig, alleen al omdat Schiedam een beperkte capaciteit heeft voor grootschalige zon- en windprojecten en dus in de toekomst een beroep moet doen op duurzame energie die elders in de regio wordt opgewekt. Maar ook om Schiedam aangesloten te krijgen op het warmtenet vanuit het Rotterdamse havenindustrieel complex is samenwerking met andere overheden noodzakelijk.  

Het gemeentebestuur van Schiedam staat positief tegenover de regionale energiestrategie. Schiedam wil zijn verantwoordelijkheid nemen bij het verwezenlijken van de energietransitie, waarbij overgeschakeld wordt van fossiele brandstoffen op het winnen van natuurlijke energiebronnen en restwarmte van de industrie.

Elke gemeente moet de transitie zo veel mogelijk op eigen bodem vormgeven, maar als een stad minder ruimte heeft voor grootschalige energiewinning, vergroot dat de druk op andere gemeenten. “Voor deze gemeenten wil het college zijn waardering uitspreken”, staat in een schrijven aan de Schiedamse gemeenteraad. “Wederzijdse afhankelijkheid speelt een cruciale rol bij de succesvolle realisatie van een betaalbare, betrouwbare, veilige en schone energievoorziening.”  

Behalve de doelstelling om in 2030 zon- en/of windinstallaties te hebben op veertig procent van het dakoppervlak, wil Schiedam dat de samenwerkende gemeenten voor vijftig procent eigenaar worden van grootschalige energiewinningsprojecten. Een opmerkelijk streven, omdat in het afgelopen jaar veel gemeenten hun aandelen in Eneco te koop zetten.

Bij gebiedsontwikkelingen met name in de zones langs de A4 en de A20 wil Schiedam de energietransitie betrekken bij alle andere te maken afwegingen. Om energievoorziening een plek te geven is het van belang om hierbij stedenbouwkundigen, planologen en landschapsarchitecten te betrekken.  

Voor het verwarmen van woningen wil de gemeente inzetten op het gebruik van aardwarmte en op de restwarmte van de industrie. Voorwaarde: vanaf 2050 mag die restwarmte niet meer afkomstig zijn van fossiele brandstoffen. De gemeente wil voor de korte en langere termijn in beeld brengen wat de warmtevraag van Schiedam is. Dat is van belang als de lokale en regionale infrastructuur van het warmtenet concreter wordt.  

In de zienswijze geeft het college van B&W aan dat goede isolatie van gebouwen evident is om tot energiebesparing te komen, maar een vergelijkbare besparing kan bereikt worden door kleine aanpassingen in het dagelijks gedrag van de burgers. De component ‘gedrag’ verdient daarom meer aandacht in de regionale energievisie.  

Het concept van de regionale visie is niet leesvriendelijk door een te veel aan herhalingen, vindt B&W. Dat kan de participatie van betrokken inwoners belemmeren. Het moet pakkender, publieksvriendelijk.Gerelateerd