Ouderenpartij wil weten of Denk is 'omgekocht'

04-01-2021 Nieuws Kor Kegel

Maarten Reuderink wil het naadje van de kous weten

SCHIEDAM – Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) wil de Ouderenpartij Schiedam te weten komen of de gemeenteraad cruciale informatie niet gekregen heeft. Het zou gaan om een toezegging van Woonplus aan de raadsfractie van Denk om een islamitisch zorgcentrum of verpleeghuis te realiseren in ruil voor de steun van Denk aan het project Nieuwe Energie voor Groenoord, ook wel bekend als het project ‘Groenoord van gas los’.  

Maarten Reuderink, fractievoorzitter van de Ouderenpartij, vindt dat de gemeenteraad hierover geïnformeerd had moeten worden. Het ontbrak echter in de officiële stukken bij het raadsvoorstel over Groenoord. Hoe Reuderink erbij komt dat de stemmen van Denk zijn ‘gekocht’? In de raadsvergadering van dinsdag 15 december gaf Denk-voorzitter Dogukan Ergin zelf aan met Woonplus te hebben gesproken over woningen voor senioren met een migratieachtergrond. Reuderink vond het een beetje stoer doen, maar uiterst dom en naïef van Ergin.
“Het grappige is dat Ergin eerder al die toezegging heeft gekregen, namelijk toen ze hem nodig hadden om de Eneco-gelden uit de spilzuchtige handjes van Groenlinks te houden”, zegt Reuderink.  

Als fractievoorzitter van de Ouderenpartij Schiedam heeft hij zijn WOB-verzoek aan het college van burgemeester en wethouders gericht. “Emile Klep is als directeur-bestuurder van Woonplus niet WOB-plichtig. Dogukan Ergin is dat evenmin. Maar het college is dat wel.”

Hij leidt het WOB-verzoek in met de opmerking dat er zo veel officiële stukken over tafel zijn gegaan dat aangenomen mocht worden dat alle relevante informatie op tafel lag en dat ieder gemeenteraadslid een vergelijkbare informatiepositie had. Toch komen er uit verschillende hoeken nieuwe berichten binnen, zoals van de provincie Zuid-Holland en Woonplus.
“Vooral de woningen voor senioren met een migratieachtergrond hebben de Ouderenpartij Schiedam verbaasd. In de officiële stukken bij het raadsvoorstel is hierover immers niets opgenomen. De Ouderenpartij is van mening dat dergelijke informatie vooraf met iedereen gedeeld zou moeten worden en wil daarom weten hoe het zit. Nu het erop lijkt dat het college dit achterwege heeft gelaten, ziet de OPS zich genoodzaakt een verzoek in te dienen in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.”  

Reuderink wil inzicht in alle informatie en correspondentie tussen de gemeente Schiedam, Woonplus en politieke partijen, in het bijzonder DENK en de heer Ergin, “omtrent de bouw of realisatie van woningen voor senioren met een migratieachtergrond, zoals volgens de heer Ergin door Woonplus aan hem is toegezegd of wat hij als zodanig opgevat zou kunnen hebben.”
Onder correspondentie verstaat Reuderink ook e-mails, communicatie via telefoon en Whatsapp en voicemails. Hij wil ook openbaarmaking van alle informatie en correspondentie tussen de gemeente Schiedam en de provincie Zuid-Holland over Nieuwe Energie voor Groenoord, met name waar het gaat om contacten tussen het college van B & W en het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. En ook wil hij alle informatie en correspondentie tussen de gemeente Schiedam, Woonplus en andere partijen over vastgoedprojecten waarin Woonplus een rol speelt (in de breedste zin) en waarin de bijdrage van Woonplus een rol speelt (of kan spelen) voor het voldoen aan subsidievoorwaarden, zoals een bijdrage in het kader van cofinanciering.  

De wettelijke termijn voor het voldoen aan een WOB-verzoek is maximaal vier weken. Wanneer het college van B & W hieraan niet kan voldoen en overgaat tot uitstel (‘verdagen’), dan wil de Ouderenpartij dat helder gemotiveerd krijgen. “Van informatie die het college wel al beschikbaar heeft ter openbaarmaking, vragen wij u dat zo snel mogelijk te doen. Tot het einde wachten om alles in één keer beschikbaar te stellen, hoeft wat ons betreft niet. Indien u dit wel van plan bent, vragen wij u dit binnen vijf werkdagen kenbaar te maken. Wij zullen ons WOB-verzoek dan splitsen in losse WOB-verzoeken, zodat deze afzonderlijk en met de gewenste voortvarendheid behandeld kunnen worden”, aldus Reuderink in zijn brief aan burgemeester Cor Lamers.
Mocht een deel van de gevraagde informatie niet openbaar gemaakt kunnen worden, dan wil Reuderink het waarom duidelijk toegelicht zien.