Prestatieafspraken geldig, ook al tekende HOW 'voor gezien'

28-02-2020 Nieuws Kor Kegel

Maarten Reuderink krijgt geen gelijk dat er geen overeenstemming was

SCHIEDAM – De prestatieafspraken tussen de gemeente, Woonplus en Huurdersorganisatie Woonplus (HOW) zijn geldig. Die conclusie trekt het college van burgemeester en wethouders, ook al heeft HOW de afspraken slechts ‘voor gezien’ getekend.  

De gemeente heeft navraag gedaan bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Daaruit komt naar voren dat als HOW het (op onderdelen) oneens was geweest met de prestatieafspraken, de huurdersorganisatie zich uiterlijk op woensdag 29 januari had moeten wenden tot de geschillencommissie die volgens de Woningwet zulke conflicten beoordeelt.

Voor zover burgemeester en wethouders van Schiedam weten heeft HOW geen conflict bij deze commissie neergelegd. Omdat HOW de prestatieafspraken wel getekend heeft, zij het voor gezien, is er kennelijk geen geschil. “Daarmee is sprake van geldige prestatieafspraken”, blijkt uit de antwoorden van B & W op schriftelijke vragen van Maarten Reuderink en Pascal van Kraaij van de Ouderenpartij Schiedam.  

Het tweetal meende dat het college van B & W de gemeenteraad niet volledig geïnformeerd had. “Blijkbaar is er geen overeenstemming en worden de overeengekomen afspraken dus niet gedragen door de huurders van Woonplus”, schreven ze. Omdat Woonplus de grootste sociale verhuurder in Schiedam is, vond de Ouderenpartij Schiedam dat ‘erg zorgelijk’.  

Het college laat weten zelf ook verbaasd te zijn geweest dat de ondertekening door HOW aangevuld was met de woorden ‘voor gezien’. HOW had vooraf niet aangekondigd dat het slechts ‘voor gezien’ zou tekenen en toen dat later het geval bleek te zijn, was het college verrast. “Wij hebben HOW ernaar gevraagd”, meldt het college. HOW gaf drie redenen op. Ten tijde van het tot stand komen van de prestatieafspraken was HOW aan het uiteenvallen. “De kennis was niet aanwezig om volwaardig mee te doen.”

Kort daarna heeft HOW nog wel geprobeerd om inhoudelijk inbreng te leveren, maar dat werd onvoldoende meegenomen, vond het vernieuwde bestuur, dat onderling verdeeld was hoe met de ondertekening om te gaan. Tekenen voor gezien leek de gulden middenweg. Er is geen verzet geboden, omdat HOW zich vanaf dat moment volledig wil richten op de prestatieafspraken 2021. Daar komt de beantwoording van het college aan de Ouderenpartij op neer.  

Het college laat nog weten dat het de gemeenteraad snel wilde informeren. Hierdoor zijn de getekende prestatieafspraken, die als laatste door HOW werden ondertekend, pas later gevoegd bij de brief aan de raad. Die brief lag toen al bij de griffie van de gemeenteraad. 
Ook meldt het college dat HOW niet heeft aangegeven met welke punten ze het niet eens was. “HOW had ook kunnen besluiten niet te tekenen en de situatie aan de commissie geschilbeslechting prestatieafspraken woningwet voor te leggen”, antwoordt het college. 
HOW zou hebben aangegeven dat de organisatie zich dit jaar in een aantal onderwerpen wil verdiepen ter voorbereiding op de prestatieafspraken 2021.