Regenwater opvangen ter ontlasting riolering

25-12-2019 Nieuws Kor Kegel

Regenwater opvangen heeft veel voordelen

SCHIEDAM – Het gemeentebestuur vraagt de Schiedammers om hun steentje bij te dragen aan de opvang van hemelwater. De bedoeling is om de riolering zo veel mogelijk te ontlasten bij zware regenval. Maar een ander effect van de opvang van regenwater is dat het gebruikt kan worden in perioden van droogte. 
Want, schrijft het college van burgemeester en wethouders: “Door veranderingen in het klimaat komen steeds vaker extreme buien voor, afgewisseld met langere periodes van droogte. Dat zorgt voor wateroverlast en overstroming, maar ook voor droogte en hitte. De opgave is om de stad aan te passen aan de extreme weersomstandigheden. Dit kunnen wij echter niet alleen.”  

Daarom komt de gemeente met een stimuleringsregeling die de bewoners stimuleert om hun percelen klimaatbestendiger te maken. Dat kan door de aanleg van grasdaken of andersoortige groene daken. Het kan ook door bijvoorbeeld in de tuin of de kelder waterbergingen te maken, zoals een vijver waarvan het wateroppervlak mag variëren of een geïmproviseerd zwembad waar het regenwater naartoe vloeit. Voor zulke buffers bestaat een Arabisch woord: wadi. Maar dat is ook een acroniem van waterafvoer-drainage-infiltratie. 
Wadi’s kunnen met zand of grint gevulde greppels en sloten zijn, waar het regenwater in blijft staan. Vooral in groengebieden is dat een uitkomst, want het kan verdroging voorkomen in tijden van veel zon en weinig regen. Vooral grasvelden zijn niet op droogte berekend. De wadi’s zorgen ook voor een aantrekkelijker plantsoen- en parkinrichting.

De gemeente beperkt zich in de brief aan de gemeenteraad overigens tot het noemen van groene daken, wadi’s en waterberging. De hiervoor genoemde voorbeelden heeft Schiedam24 er ter toelichting bij gezet.  

De stimuleringsregeling zal gepaard gaan met informatie, advies en subsidie voor goede initiatieven. De regeling heet ‘Afkoppelen en retentie van hemelwater op particulier terrein Schiedam 2020-2023’. Het streven is dat het regenwater dat op gebouwen valt niet wordt afgevoerd naar de riolering, maar dat het wordt vastgehouden of afgevoerd naar het oppervlaktewater zoals singels, sloten en waterpleinen. Een waterplein kan bijvoorbeeld een schoolplein zijn dat een halve meter dieper ligt dan de omliggende bestrating, zodat overtollig regenwater hier kan worden opgeslagen.  

Eerder dit jaar werd het Schiedamse rioleringsbeleid verbreed. Ingezet werd op het bestand maken van Schiedam tegen te veel of te weinig water. Een klankbordgroep van actieve gemeenteraadsleden is nauw betrokken bij het proces en heeft meegedacht over de publieksvriendeljke versie van het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP). Het resultaat is de campagne ‘Schiedam waterklaar’. Aan de hand van deze campagne zijn inwoners op eenvoudige en duidelijke wijze geïnformeerd. Daarnaast is ook het gesprek met inwoners aangegaan over wat de gemeente doet op het gebied van klimaatadaptatie en wat je als inwoner zelf kunt doen. Deze gesprekken met inwoners zijn gebruikt voor de uitwerking van de stimuleringsregeling.  

Er is één miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld, dat in vier jaar kan worden opgemaakt. Er gaan wel de middelen voor communicatie en advies van af. Op zondag 15 maart 2020, tevens de start van het plantseizoen, treedt de subsidieregeling in werking. Hoe het aanvragen van de stimuleringsregeling in zijn werk gaat, welke voorwaarden hierop betrekking hebben en voorbeelden hoe af te koppelen worden toegelicht op de projectpagina van ‘Schiedam waterklaar’ op de gemeentelijke website. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Het Servicepunt Woningverbetering neemt de subsidieaanvragen in behandeling en een afkoppeladviseur wordt ingezet om bewoners te adviseren.