Schiedam zet jurist op verzakking sportpark

15-12-2019 Nieuws Kor Kegel

Herstel van de verzakkingen laat lang op zich wachten

SCHIEDAM – Het gemeentebestuur schakelt een juridisch bureau in, nu aannemerscombinatie A4all treuzelt met een plan van aanpak om de verzakkingen van sportpark Willem-Alexander tegen te gaan. 
Eerder dit jaar sprak A4all het voornemen uit om alle herstelmaatregelen op en rond sportpark Willem-Alexander tijdens de zomerstop van de KNVB uit te voeren. Dat gold ook voor de verzakking van het voorterrein van het sportpark, gebouwd op het dak van de Ketheltunnel en dus boven rijksweg A4. 
Maar in juli meldde het college van burgemeester en wethouders van Schiedam dat er in de zomer geen werkzaamheden zouden plaatsvinden. A4all en Rijkswaterstaat verwachtten dat de eerder getroffen maatregelen zouden volstaan om de velden gedurende het sportseizoen 2019-2020 bespeelbaar te houden. 
Het college meldt nu: “Hoewel de sportvelden zelf op dit moment normaal kunnen worden gebruikt, wijzen recente waarnemingen uit dat de verzakkingen op een aantal plaatsen op het complex wel degelijk toenemen.”  

“Gezien de toenemende urgentie hebben wij besloten een juridisch bureau in te schakelen, dat de aansprakelijkheidsstelling nader uitwerkt. A4alI moet op korte termijn komen met een plan van aanpak.” 
“Met het oog op toenemende verzakkingen hebben wij verder een externe expert gevraagd het sportpark te inspecteren. Uit de bevindingen van deze expert blijkt dat het noodzakelijk is om op korte termijn enkele maatregelen te nemen om een veilig gebruik van het complex te garanderen.”  

“A4all doet al geruime tijd onderzoek, dat moet leiden tot een definitief plan van aanpak om de problemen te verhelpen. Wij gaan er nog steeds van uit dat dit plan leidt tot een volledig herstel van het sportpark. A4all heeft ons echter tot nu toe geen plan van aanpak voorgelegd. Het is op dit moment dan ook niet duidelijk op welke termijn definitieve herstelwerkzaamheden kunnen plaatsvinden.”  

Nadat halverwege vorig jaar een verzakking werd waargenomen in het noordelijke veld 3, is dit veld zodanig gerepareerd dat het in oktober van 2018 alweer in gebruik kon worden genomen. De huidige situatie is dat alle velden nog steeds zonder beperkingen kunnen worden gebruikt. 
Langs veld 3 is er echter aan de westzijde een hoogteverschil met de naastgelegen bestrating en er is een naad ontstaan tussen het veld en de betonnen plaat. Dat is een veiligheidsrisico voor gebruikers van het sportpark. Het college schrijft de gemeenteraad: “Daarom zullen wij op korte termijn opdracht geven om te voorzien in een technische oplossing, waarmee dit risico wordt weggenomen. Dit is een tijdelijke oplossing tot het moment waarop het definitieve herstel plaatsvindt. We verwachten dat de werkzaamheden hiervoor op korte termijn beginnen. Tot het moment dat de uitvoering van deze werkzaamheden start, worden aan de lange zijde van beide velden dranghekken geplaatst.” 
“Uit de inspectie kwam verder naar voren dat de helling in het looppad bij het voetbalveld op het tunneldak te steil is. Om gebruikers hierop te wijzen wordt een markering met rood-wit lint aangebracht.”  

Bij de atletiekbanen en het voorterrein doen zich ook al langere tijd verzakkingen voor. Hierdoor was de hoofdingang niet optimaal toegankelijk. Recent is de toegang van het sportcomplex weer goed begaanbaar gemaakt voor bezoekers die afhankelijk zijn van een rolstoel of een rollator. Op korte termijn volgen nog tijdelijke maatregelen die de effecten van de verzakking wegnemen, in afwachting van definitief herstel.

Drie van de zeven atletiekbanen zijn op dit moment buiten gebruik. Ook dit probleem vraagt om een oplossing, maar hier is er geen veiligheidsrisico. Wel staat het hoog op de agenda in het overleg met A4all.