Schiedammers moeten samenwerking in haven gaan merken

23-02-2021 Nieuws Redactie

De Merwehaven, Rotterdam, maar met Schiedamse bedrijven aan de boorden; foto: Ardito


SCHIEDAM – Bewoners en ondernemers moeten het gaan merken dat de gemeente Schiedam en Havenbedrijf Rotterdam hun samenwerking voortzetten. Bestuurders van beide partijen zetten onlangs hun handtekening onder verlenging van de samenwerking. Maar er valt meer uit te halen, vinden ze allebei.

Er is behoefte aan meer betrokkenheid tussen beide organisaties, om te beginnen op bestuurlijk niveau. Door actiever samen te werken is de verwachting dat meer kan worden bereikt, zowel voor de havenondernemingen als voor het woon- en leefmilieu in de aangrenzende stadsdelen. Dat zijn Schiedam-Oost, -Zuid en -West.

Tevens kan de strategische lobby naar hogere overheden worden versterkt. Daarmee worden het Rijk, de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag bedoeld. Bij deze lobby zouden ook ondernemers kunnen worden betrokken.

Havenbedrijf Rotterdam en de gemeente Schiedam werken aan een duurzame en op de toekomst toegeruste zeehaven, die innovatief en economisch gezond is. Schiedam heeft een sterk maritiem cluster tussen de Merwehaven oostelijk en de Vijfsluizerhaven westelijk. Voor de komende jaren wordt de focus gelegd op enkele belangrijke dossiers, waarbij kennisdeling betrekking heeft op milieu en leefomgeving (met name geluidruimte), duurzaamheid (bijvoorbeeld walstroomvoorzieningen) en innovatie en onderwijs (met korte lijnen naar de universiteiten en hogescholen).

Schiedam positioneert zich met zijn aantrekkelijke maritieme vestigingsklimaat als onderdeel van het groot-Rotterdamse haven-ecosysteem. De samenwerking met het havenbedrijf draagt hieraan bij en geeft Schiedam meer slagkracht. Het Havenbedrijf rotterdam en de gemeente kennen elkaars belangen. Dat was eigenlijk meteen al het geval en ze zagen dat het onderwijs niet goed aansluit op wat ‘Offshore Valley’ nodig heeft. Het leidde eind 2019 tot de oprichting van het Maritiem Onderwijs en Innovatie Centrum (MOIC), waarin niet alleen havenbedrijven participeren maar ook de Technische Universiteit Delft en de Hogeschool Rotterdam.

Een mijlpaal was vorig jaar de toepassing van universele geluiddempers door het bedrijf Huisman, gevestigd aan de Wiltonhaven. De overlast van laagfrequent geluid, die werd ervaren door bewoners in Schiedam-West, is door de geïnstalleerde dempers sterk verminderd. Net als andere havensteden ziet Schiedam de taken om overlast voor de omliggende woonwijken terug te dringen en ook om milieu-innovatie door te voeren. Schiedam volgt de strategie van Havenbedrijf Rotterdam om op steeds grotere schaal walstroom te introduceren. Bij het elektrisch opladen van zeeschepen vermindert de geluidhinder aanzienlijk. Ook is er dan minder stikstofdepositie. Hierdoor moet een betere balans tussen industriële bedrijvigheid en een gezonde leefomgeving ontstaan. Die ‘verbinding’ tussen stad en haven brengt dan als vanzelf naar voren dat de inwoners van de stad in de nabijheid van de haven meer voordelen zien dan nadelen. Tot die voordelen behoren de werkgelegenheid, behalve in het havencomplex ook bij lokale toeleveranciers, en een groter bezoek aan de binnenstad van werknemers in de haven.

Burgemeester en wethouders van Schiedam en president-directeur Allard Castelein van Havenbedrijf Rotterdam zien voldoende aanknopingspunten om de samenwerking met drie jaar te continueren. Het gezamenlijke doel is een duurzame, innovatieve en economisch gezonde Schiedamse zeehaven. Ze hebben aanvullende afspraken gemaakt om vaart te brengen in de overlegstructuur aan de hand van een uitvoeringsagenda met de focus op concrete thema’s.


Gerelateerd