Stichting stelt ontzorgingscontract vogelgriep voor

14-11-2022 Nieuws Redactie

Gemeenten zijn onvoldoende gespecialiseerd in de werkzaamheden die komen kijken bij vogelgroep, schrijft Zeeman; foto: Stock


SCHIEDAM - Stichting Dierennoodhulp West Nederland stelt aan de gemeenteraad van Schiedam voor om een ontzorgingscontract voor vogelgriep en andere dieraangelegenheden af te sluiten.

Dat laat Kees Zeeman, secretaris van de stichting, weten in een brief die hij richt aan de griffier. Hierin is te lezen: "De afgelopen twee jaar is de wereld opgeschrikt door de Coronapandemie. Een pandemie veroorzaakt door een zoönose. Dat is een infectieziekte, die van dieren overgedragen wordt op mensen. Na twee jaar lijkt Corona ons dagelijks leven eindelijk minder te beheersen, maar een nieuw gevaar ligt op de loer. Want hoewel de huidige Coronapandemie haar oorsprong vindt in China, is dichter bij huis een ander virus dat zich kan ontwikkelen tot een nieuwe pandemie: het vogelgriepvirus. Vogelgriep is een besmettelijke ziekte die voorkomt bij pluimvee, zoals kalkoenen, kippen en andere gehouden vogelsoorten. Vogelgriep kan door verschillende griepvirussen worden veroorzaakt. In (nu nog) zeldzame gevallen kunnen deze virustypen ook overgaan van dier naar mens. Zo is begin dit jaar nog iemand besmet geraakt in Engeland, na nauw en regelmatig contact met een groot aantal vogels. En ook eind 2020 was het raak, toen zeven mensen in Rusland besmet raakten met het vogelgriepvirus. In China en Laos raakten afgelopen jaar zelfs 37 mensen besmet, waarvan 25 overleden. Tot zover bovenstaand citaat uit het rapport van kamerlid Tjeerd de Groot (D66) met als titel 'Actieplan vogelgriep: voorkom een nieuwe pandemie'."

Zeeman vervolgt: "In dit rapport stelt de heer de Groot voor om landelijk een draaiboek te gaan realiseren, waarin ook de dierenambulances een rol kunnen gaan spelen. De vraag is wie wat gaat doen als er een dode of levende wilde vogel wordt aangetroffen, waarvan je het vermoeden hebt dat deze besmet is met vogelgriep. Is dat het waterschap, de gemeenten, de provincies, de terreinbeherende organisaties zoals Staatsbosbeheer, of Rijkswaterstaat. Nu is niet duidelijk bij wie de verantwoordelijkheid ligt. Waar kunnen mensen terecht voor het verwijderen van een besmette vogel op het balkon, in de tuin of in de openbare ruimte. Belangrijk is dat het publiek wordt voorgelicht waar zij hiervoor terecht kunnen om te voorkomen dat zij zelf aan de slag gaan met deze besmette dieren, met alle gevolgen van dien. Op 13 oktober 2022 heeft er een debat plaats gevonden in de Tweede Kamer over
de aanpak van de vogelgriep. Hieruit is naar voren gekomen: Eind dit jaar komt er een centraal meldpunt voor vogelgriep in het wild. De 'leidraad omgang wilde vogels' wordt in oktober 2022 naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit stuk wordt dus in november 2022 openbaar. Het RIVM werkt aan een communicatieplan voor burgers en professionals om de zoönose geletterdheid te verbeteren. Er wordt volop ingezet op vaccinatie strategieën en vermindering van pluimveehouderijen bij waterrijke gebieden (dit zal wellicht gaan via bestemmingsplannen van de gemeenten en anders via de Wet Dieren). Tevens continue monitoring via een intensiveringsplan preventie vogelgriep, dat begin volgend jaar klaar moet zijn. Ook discussie over jacht op watervogels. Hier komt de minister later dit jaar op terug."

Ook is te lezen in de brief: "De minister legt nu de laatste hand aan een leidraad voor het veilig omgaan met zieke en dode (wilde) vogels verdacht van vogelgriep. Deze aangepaste leidraad geeft informatie over de regelgeving en de verantwoordelijkheden van betrokken organisaties en biedt tevens praktische handvatten. Hierbij maakt men gebruik van de kennis, ervaringen en best practices van lokale en regionale partijen, die betrokken zijn bij de gang van zaken omtrent opruimen van dode wilde vogels en de omgang met zieke wilde vogels. Hierbij moet ook rekening gehouden worden dat continu aan diverse instanties, zoals NVWA, GGD, RIVM, LICG, WUR, DWHC, enz. gerapporteerd moet gaan worden. Tevens dient de persoon, die is belast met de afvoer van dode en zieke vogels, zich aan diverse voorzorgmaatregelen te houden. En gebruik te maken van diverse materialen om infectie te voorkomen van andere dieren, de medewerker en zijn persoonlijke directe omgeving (gezin en eigen huisdieren). En natuurlijk niet te vergeten de burger, die ook in contact kan komen met zieke dieren. Het vogelgriepvirus blijft zich muteren en wij moeten voorkomen dat dit virus niet overslaat naar de mens. Kijk nu als voorbeeld maar naar Corona en de knokkelziekte. Voor de burger willen Dierennoodhulp West Nederland namens de gemeenten optreden als centraal informatie- en meldpunt hoe te handelen bij zieke dieren."

Gemeenten zijn onvoldoende gespecialiseerd in deze werkzaamheden, schrijft Zeeman. "Tevens ontbreekt het de gemeenten aan de benodigde materialen (zoals beschermde kleding, geschikte auto’s voor vervoer van de levende dieren en kadavers) om verdere infectie te voorkomen. Ook vraagt dit werk, als dit op verantwoorde wijze gedaan wordt, veel tijd en kennis die de betreffende ambtenaar niet ter beschikking heeft. Dagelijks komen nieuwe berichten binnen over het vogelgriepvirus, die gevolgd moeten worden om zo accuraat mogelijk te kunnen handelen. Het ruimen van geïnfecteerde levende en dode dieren is een professie en het is niet verantwoord dit tussen andere dagelijkse werkzaamheden er even bij te doen. Er zal ook regelmatig gestructureerd gerapporteerd dienen te worden naar diverse instanties. Rapportage vindt nu nauwelijks plaats. Het is niet verstandig om het transport van dieren, die mogelijk geïnfecteerd zijn met het vogelgriepvirus, te laten plaats vinden door dierenambulances van vogelopvangorganisatie. De reden hiervan is om verspreiding van deze ziekte binnen het asiel zoveel mogelijk tegen te gaan. Daarom stellen wij, als onafhankelijke dierenambulance-organisatie, voor dit werk voor u professioneel aan te pakken. Zeker gezien de nieuwe regelgeving, die binnenkort in de Tweede Kamer zal worden voorgesteld. Wij willen deze taak van de gemeente overnemen in de vorm van een ontzorgingscontract. Wij zijn gespecialiseerd in deze werkzaamheden. Wij doen dit werk graag in het belang van de volksgezondheid en dierenwelzijn. Wij zijn continu op de hoogte van nieuwe regelgeving op dit gebied. Wij hebben speciale apparatuur en materialen om deze werkzaamheden verantwoord te doen volgens de laatste richtlijnen van het ministerie. Per saldo zal dit voor de gemeente financieel voordelig zijn, aangezien deze werkzaamheden niet meer incidenteel hoeven te worden ingepland tussen de normale dagelijkse werkzaamheden. Wij zijn 24/7 actief. Ook op zon- en feestdagen. Daarom bieden wij u een ontzorgingscontract aan. Een ontzorgingscontract, niet alleen voor vogelgriep, maar voor alle dierenziekten, waarmee wij dagelijks geconfronteerd worden in de openbare ruimte. Uiteraard is er nog overleg mogelijk over eventuele aanpassingen en wensen van uw gemeente. Wij willen graag met u hierover van gedachten wisselen."