Voor kinderen meer nodig dan scholen kunnen bieden

19-09-2019 Nieuws Kor Kegel

Anneke Post: als een zomerschool niet kan, dan extra lessen in het weekend?

SCHIEDAM – Burgemeester en wethouders realiseren zich dat er voor een deel van de Schiedamse kinderen meer nodig is dan wat de scholen nu kunnen bieden. “Wij vinden het heel belangrijk dat de Schiedamse jeugd goed onderwijs ontvangt. Onderwijsachterstanden, bijvoorbeeld bij rekenen en taal, moeten vooral voorkomen worden en wanneer dit onvoldoende lukt moet hier veel en extra aandacht aan worden gegeven”, zegt het college van B & W. “Hulp en ondersteuning moet daarbij zo effectief mogelijk worden ingezet.”  

Daarom wil het college effectieve interventies om extra aandacht te geven aan taal- en leesonderwijs. De scholen in Schiedam bepalen gezamenlijk welke interventies dat zijn. Maar een zomerschool zal daar niet bij horen. De schoolbesturen hebben aangegeven dat ze geen initiatieven willen nemen voor het starten van een zomerschool ten behoeve van extra taal- en rekenonderwijs. 
Het college: “Wij hebben op dit moment geen signalen ontvangen dat men daar nu anders over denkt.”

Daarom zal het college zelf ook geen initiatief nemen voor de organisatie van een Zomerschool. “Mochten er initiatieven uit de stad komen waaruit blijkt dat er bij kinderen en ouders behoefte bestaat voor een dergelijke voorziening, dan nemen we die uiteraard serieus in overweging.”  

Dat antwoordt het college op schriftelijke vragen van het onafhankelijke gemeenteraadslid Anneke Post-den Heijer. Zij was een maand geleden in de pen geklommen naar aanleiding van een positief artikel in het AD over een zomerschool in Vlaardingen. 
Eerder al had Leefbaar Schiedam hier ook vragen over gesteld. “Ondanks verwoede pogingen vanuit het college kon niet aan de wens worden voldaan. Schoolbesturen gaven aan dat er slechts minimaal was gereageerd en dat van een zomerschool werd afgezien.”  

Jammer, vindt Anneke Post dat. Op zaterdag 14 april bracht zij tijdens een open dag een bezoek aan de moskee aan de Dr. Schaepmansingel. Bij de rondleiding was er ook een bezoek aan het educatief centrum dat aan de moskee is verbonden. Hier viel op dat enkele lokalen bezet waren met leerlingen van de basisschool. Anneke Post vroeg waarin les werd gegeven en ze kreeg als antwoord: taal en rekenen. En wel in het weekend omdat de Turkse gemeenschap wil dat de kinderen verder komen in de maatschappij.

Anneke vroeg via het contactformulier van de moskee of er ook andere kinderen van de groepen 7 uit het basisonderwijs terecht kunnen. “Helaas heb ik daar (nog) geen antwoord op gekregen. Tijdens de behandeling van de Zomernota 2020 heb ik in de gemeenteraad wederom aandacht gevraagd voor kinderen uit groep 7 van het basisonderwijs. Als een zomerschool een te groot struikelblok blijkt te zijn, kunnen leerlingen dan niet in de weekends worden bijgespijkerd, zoals aan de Dr. Schaepmansingel gebeurt? Op die vraag kreeg ze geen reactie van het college.