Wijkagent en wijkboa zoeken bewoners op

16-12-2018 Nieuws Kor Kegel

De wijkboa gaat spreekuren houden

SCHIEDAM – Het lijkt voor de hand te liggen: een wijkagent praat zo veel mogelijk met de wijkbewoners, want dat levert de agent informatie op en de bewoners het gevoel dat er goed opgelet wordt. Toch kan het beter, blijkt uit een brief van burgemeester Cor Lamers aan de Schiedamse gemeenteraad.  

“De politie wil een beweging maken van burgerparticipatie naar een participerende politie”, schrijft Lamers. Het houdt in dat de politie meer de samenwerking met de bewoners zal aangaan. Niet de informatieplicht van de burgers staat voorop, maar de noodzaak wordt gevoeld dat wijkagenten zich meer wortelen in hun aandachtsgebied en dus zelf het initiatief nemen.  

Een andere verbetering is dat er meer spreekuren komen van de wijkboa’s. Sinds dit jaar zijn de wijkboa’s actief. Een BOA is de Bijzondere OpsporingsAmbtenaar, wiens functie werd gecreëerd in het verlengde van politietaken waar de politie zelf onvoldoende aan toekwam. 
(Taalkundig zou de meervoudsafkorting BOA’en moeten zijn (ambtenaren), maar het is BOA’s geworden en in de toevoeging met wijk- is zelfs het begrip wijkboa’s ontstaan.)  

Bij het wijkoverleg in de verschillende wijken van Schiedam is de dienst Toezicht & Handhaving vertegenwoordigd. Er worden actuele ontwikkelingen besproken en bewoners vertellen waar handhaving wenselijk en noodzakelijk is. Sinds dit jaar zijn er wijkboa’s actief. Zij zijn regelmatig in de wijk aanwezig en aanspreekbaar voor bewoners. Samen met de wijkagenten pakken zij concrete handhavingszaken aan. Een aantal wijkboa’s houdt al een spreekuur in de wijk. In andere wijken wordt dat nog opgezet. 
Naast de wijkboa’s zijn de boa’s en toezichthouders van de gemeente zichtbaar in de wijk aanwezig en aanspreekbaar voor bewoners. Zij worden regelmatig door bewoners aangesproken. Ook is er intensief overleg met de verschillende buurtpreventieteams.  

Jaarlijks vindt er samen met de politie een Donkere Dagen Offensief plaats. Deze campagne informeert bewoners over het voorkomen van criminaliteit en onveiligheid. Het Klant Contact Centrum houdt tijdens de periode rond Oud & Nieuw regelmatig contact met een panel van ruim vijftig inwoners die in de verschillende wijken als de oren en ogen van de politie en de gemeente fungeren. 
Bij ernstige incidenten gaat specifiek aandacht uit naar de gevoelens en onrust. Indien nodig wordt er een bijeenkomst gehouden om bewoners te informeren en naar hun zorgen te luisteren.  

Jaarlijks bezoekt burgemeester Cor Lamers het wijkoverleg. In alle wijken geeft hij een toelichting op de Veiligheidsindex en gaat hij met de aanwezigen in gesprek over hoe ze de veiligheid ervaren en welke aanpak zij wenselijk vinden. Veiligheid kent een objectieve en een subjectieve kant. De objectieve veiligheid en de veiligheidsbeleving ontwikkelen zich niet altijd in dezelfde richting. De burgemeester vindt dit spanningsveld communicatief een grote uitdaging. Communicatie mag niet leiden tot grotere gevoelens van onveiligheid en het mag er ook niet toe leiden dat de verwachtingen van het effect van interventies groter zijn dan reëel is.