Zelfs tijdens wijkoverleg is Tuindorp nooit geïnformeerd

29-01-2021 Nieuws Kor Kegel

Qua architectuur is de school onlosmakelijk verbonden met Tuindorp. Foto: Joop Binkhorst

SCHIEDAM – Nu blijkt dat de gemeenteraad door de jaren heen is geïnformeerd over de plannen met de voormalige Sint Martinusschool aan de Iepenlaan, is de wijk- en bewonersvereniging Tuindorp in de archieven gedoken om na te gaan of en hoe de omwonenden ingelicht zijn. Conclusie: helemaal niet!  

Ondanks dat de raadsleden op de hoogte konden zijn dat de school gesloopt zou worden, is er bij geen van hen een belletje gaan rinkelen dat het gaat om een bijzondere architectuur die bij de woonomgeving past. De raadsleden hebben wat zij wisten of althans konden weten ook niet gedeeld met de wijkbewoners.  

Namens de wijk- en bewonersvereniging nemen Dik Schenk en Wil Binkhorst al jarenlang deel aan het wijkoverleg met de gemeente. “Dan zou je kunnen denken dat wij als bewoners geïnformeerd worden omdat je bij het wijkoverleg aanwezig bent. Niets is minder waar”, zeggen ze.  

Ze geven een kleine schets vanaf 2007 tot heden. Begin 2007 werd er in het wijkoverleg melding gemaakt van de invulling van de Sint Martinusschool. De vereniging zou geïnformeerd worden door de gemeentelijke afdeling vastgoed. Dat gebeurde niet. In de Maaspost van woensdag 13 juni 2007 stond een artikel dat de kunstenaars hun intrek namen in de school. De bewonersvereniging vernam dat dus uit de krant (het artikel was door mij geschreven, Kor Kegel).  

De volgende dag, op donderdag 14 juni, stuurde Tuindorp een brief aan het college van burgemeester en wethouders dat de wijk per direct betrokken wilde worden bij de plannen voor de school. “Ook zagen wij graag dat de gemeente een open communicatie ging voeren met ons”, haalt Wil Binkhorst uit de annalen op. Het wordt nog eens aangekaart in het wijkoverleg van maandag 25 juni en als het verslag hiervan wordt behandeld in het wijkoverleg van maandag 29 oktober, staat er nadrukkelijk dat de afdeling vastgoed over de school aan de Iepenlaan zal communiceren met de wijk- en bewonersvereniging Tuindorp.  

Tijdens het werkbezoek van de gemeenteraad aan Kethel op dinsdag 25 maart 2008 geeft de wijk Tuindorp nogmaals aan dat de afdeling vastgoed niet met de bewoners communiceert over het gebruik en de toekomstige bestemming van het schoolgebouw aan de Iepenlaan. In het wijkoverleg van maandag 21 april 2008 geeft de wijk- en bewonersvereniging weer aan niet te worden betrokken bij de ontwikkelingen rondom de definitieve bestemming van de school. Het leidt tot frustratie.  

In het wijkoverleg van maandag 5 september 2016 vraagt een bewoonster wat de bestemming wordt van de Iepenlaan 45. Er liepen personen foto’s te maken en zij vroeg of ze van de gemeente waren; dat was niet zo. Vervolgens navraag gedaan bij de afdeling vastgoed: deze wist nergens van. In het wijkoverleg van maandag 28 november 2016 vraagt de bewoonster weer naar de stand van zaken. Zij wordt weer verwezen naar de afdeling vastgoed. In het verslag van het wijkoverleg van maandag 23 januari 2017 staat weer de vraag naar de stand van zaken van het schoolgebouw. Antwoord: het staat nog uit bij vastgoed.  

“Als je het dus hebt over de communicatie met de wijkbewoners… die is er dus niet. Bewoners ontvangen alleen achteraf informatie. Zelfs al bezoek je het wijkoverleg, dan word je nog niet op de hoogte gehouden van wijkzaken,” concluderen Dik Schenk en Wil Binkhorst.  

En dan lezen ze op Schiedam24 hoe en wanneer de gemeenteraadsleden zijn ingelicht. De genoemde brieven en documenten zijn de Tuindorpers onbekend. Nooit iets over meegedeeld, zelfs niet in het reguliere wijkoverleg.  

Op woensdag 9 december jongstleden heeft een delegatie van de wijk- en bewonersvereniging Tuindorp een gesprek met de voor bouwen verantwoordelijke wethouder Fahid Minhas. De wethouder werd begeleid door Alexander Pieters, projectleider Kansen in de Stad. Op dat moment had Tuindorp intussen al via-via vernomen dat er projectontwikkelaars bezig zijn om plannen voor de locatie-Iepenlaan 45 te maken. 

Het is een prettig gesprek. De Tuindorpers zijn namelijk aardige mensen en Minhas en Pieters zijn dat ook. Maar ze komen niet nader tot elkaar. “We verschillen nu eenmaal van mening. De wethouder wil bouwen en wij willen renovatie”, zeggen Schenk en Binkhorst.
Beklemtonend dat het niet gaat om een veranderende leefomgeving, maar om een schoolgebouw waarvan de architectuur onlosmakelijk verbonden is met het ontwerp van de wijk.  

Tuindorp is zwaar teleurgesteld. Wil Binkhorst wijst op de participatieladder. Deze gaat in vijf treden van informeren tot mee beslissen. “Wij als bewoners staan nog niet eens op de eerste trede. We worden geïnformeerd en telkens te laat”, zegt ze. 
In het wijkoverleg van maandag 17 juni 2013 was die participatie-toolkit besproken. De ‘ladder’ zou na de zomer vastgesteld worden. De bewoners hadden al hun bedenkingen. Nu blijkt dat de omgeving al jaren geen enkele invloed meer heeft of er gesloopt of gerenoveerd gaat worden. De wijk- en bewonersvereniging heeft totaal geen inspraak gekregen en is als overlegpartner niet serieus genomen door de gemeente. Het is een dieptepunt in de lokale democratie in Schiedam.