Cultuurscouts stoppen inzet voor brede deelname aan cultuur in Schiedam

04-02-2021 Onderwijs Redactie


SCHIEDAM – Stichting Mooi Werk staakt haar inzet voor vergroting van de cultuurparticipatie in Schiedam. De gemeente Schiedam trekt de subsidie hiervoor in.

Ineke Hagen en Bob van der Lugt waren in 2006 de eerste cultuurscouts in Schiedam. De huidige cultuurscouts Margo Onnes, Caty Palmen en Anne Doeksen stoppen hun werk per 1 juli.

De gemeente Schiedam staakt de subsidie omdat B&W oordeelt dat de inzet voor Mooi Werk op het gebied van cultuurparticipatie onvoldoende resultaat boekt. “Om de stichting de gelegenheid te geven om in de situatie verbetering te brengen heeft het college haar verzocht om in een herstelplan aan te geven hoe de stichting deze verbetering zou bewerkstelligen”, zo schrijft het college aan de raad. “Het vervolgens door de stichting ingediende herstelplan bleek niet tot de beoogde verbetering te leiden. Er zijn daarna nog diverse gesprekken met de stichting over de financiën rond cultuurparticipatie gevoerd, maar die leidden evenmin tot een concreet en reëel zicht op de noodzakelijke verbetering.” Aldus burgemeester & wethouders.

Directeur Jolanda Copier van Mooi Werk laat weten het ten zeerste te betreuren 'dat nu, door de brief van B&W aan de raad, de indruk ontstaat dat de cultuurscouts van Mooi Werk niet functioneren'. Mooi Werk heeft vanaf 2006 heel veel mooie projecten op het gebied van cultuurparticipatie opgezet en (met name de laatste jaren) ondersteund, zo stelt zij. Projecten als Iktoon, Raamgedichten, Open Ateliers, Dit is Schiedam en Gluren bij de Buren zijn daar lichtende voorbeelden van.

Die inzet ging afgelopen tijd door. "Ondanks de lastige (Corona)tijd hebben de cultuurscouts vele initiatieven uit de stad ondersteund en deels georganiseerd. Het is spijtig dat de afdeling cultuurparticipatie gedurende 2021 moet stoppen, maar dit toe te schrijven aan slecht functioneren van de cultuurscouts is onjuist. Er is geen sprake van niet-behaalde prestaties. In de brief die wij eind 2020 ontvingen vanuit B&W wordt het volgende gezegd: 'De reden van de weigering voor het onderdeel cultuurparticipatie is gelegen in het feit dat wij onvoldoende vertrouwen hebben dat uw organisatie financieel sterk genoeg is en zal blijven om de gesubsidieerde activiteiten voor cultuurparticipatie te verrichten, en daarmee de door ons beoogde doelstellingen uit de begroting 2021 en de Cultuurvisie, de Culturele schijf van Vijf, te bereiken. Dit voorgenomen besluit nemen wij naar aanleiding van het door u ingediende herstelplan en het advies vanuit de verschillende betrokken vakafdelingen. Het herstelplan biedt geen perspectief op toekomstbestendig maken van de organisatie voor het onderdeel cultuurparticipatie."

B&W geeft zelf in het schrijven aan de raad aan dat een belangrijke reden voor het besluit niet op de subsidie-aanvraag voor een nieuwe periode in te gaan ligt in het letterlijk negatieve bedrijfsresultaat dat Mooi Werk met cultuurparticipatie boekt. “Het ten aanzien van dit onderdeel negatieve bedrijfsresultaat van de laatste jaren, overigens mede veroorzaakt door de hoge overheadkosten en het ontbreken van aanvullende inkomsten ten opzichte van de subsidie voor cultuurparticipatie, in directe samenhang met het herstelplan dat geen zicht op verbetering biedt, zijn de redenen voor dit besluit.”

De werkzaamheden van de cultuurscouts worden ‘gefaseerd afgebouwd, aldus het college. “Tot en met juni zijn de cultuurscouts nog bereikbaar om iedereen met een idee op het gebied van kunst/cultuur en participatie te helpen”, aldus Mooi Werk zelf. “Denk daarbij aan het schrijven van een projectplan, het opstellen van een begroting of het vinden van financiering. Naast deze kennis hebben de cultuurscouts ook een groot netwerk in de stad en kunnen zij de juiste verbindingen leggen en zo bijvoorbeeld een passende kunstenaar aan een groep bewoners koppelen.”

Het college stelt dat ‘tijdens het afbouwen van de subsidie de mogelijkheden voor het efficiënt inzetten en het herstructureren van cultuurparticipatie in onze wijken wordt onderzocht’. “Daarnaast worden afspraken gecontinueerd met instellingen die ook uitvoering geven aan cultuurparticipatie zoals de Bibliotheek Schiedam, De Kleine Ambassade, De Stokerij, De Kansenfabriek/Dock en Dance Motion Picture.

De komende tijd wordt ook gekeken, zo B&W, of ‘het onderdeel cultuureducatie in de huidige vorm binnen de stichting kan blijven’. “We voeren gesprekken met de stichting hierover.” Wat dat betreft ontving Mooi Werk naar eigen zeggen ook mooi bericht: het programma Cultuureducatie van het Fonds voor Cultuurparticipatie gaat bijdragen aan het werk van Mooi Werk. Voor de periode 2021-2024 zegt het fonds uit het programma Cultuureducatie met Kwaliteit een subsidie toe.

De plannen die ten grondslag liggen aan deze financiële toezegging zijn gemaakt met basisscholen en culturele aanbieders in de stad. “De vierjarige subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie wordt gematcht door de gemeente Schiedam en de schoolbesturen Primo, Siko, Sic en Un1ek. Mooi Werk verzorgt met de scholen en culturele aanbieders een basisvorming kunst- en cultuureducatie voor alle leerlingen van vier tot achttien jaar in Schiedam. Alle betrokkenen dragen daarmee bij aan een creatieve, weerbare en trotse jonge generatie Schiedammers.”

PS. Dit artikel is na eerste plaatsing gewijzigd. Met name de reactie van directeur Copier is toegevoegd.Gerelateerd