Meerderheid tegen betaald parkeren in gehele stad

10-02-2018 Politiek Kor Kegel

SCHIEDAM – De meeste lijsttrekkers zijn tegen het invoeren van betaald parkeren in de hele stad. Alleen de CU-SGP is voorstander. Enkele andere partijen willen het wel in sommige buurten, maar pas na instemming van de bewoners.

Aangetekend moet worden dat van de VVD en Denk vandaag geen antwoorden zijn ontvangen. Maar op basis van de huidige zetelverdeling in de Schiedamse gemeenteraad is er geen meerderheid te vinden voor betaald parkeren in heel Schiedam. Na de raadsverkiezingen van woensdag 21 maart gelden uiteraard andere verhoudingen.

Elke dag een vraag aan alle lijsttrekkers. Ditmaal ging het om de volgende vraag, ingeleid met een toelichting.

Toelichting bij de vraag:

In het Uitvoeringsprogramma Parkeren (UP) staat dat voor een groot deel van Schiedam de parkeernormen worden aangepast. Het kan per buurt verschillen, maar in enkele situaties is al onrust onder de bewoners ontstaan toen ze hoorden dat de parkeernorm wordt verlaagd van één per huishouden naar de CBS-norm van 0,8. De bewoners klaagden dat bezoekers nu al hun auto niet kwijt kunnen en ook dat ze ’s avonds een eind moeten lopen van auto naar huis.

Het UP zegt dat parkeermaatregelen alleen worden genomen als een meerderheid van de belanghebbenden erachter staat. Belanghebbenden zijn ook andere weggebruikers dan autorijders.

Het UP geeft aan: "Parkeren mag, maar andere vormen van mobiliteit zijn beter.’’ De gemeente wil een zo eerlijk mogelijke verdeling van de openbare ruimte. Het lijkt te bevestigen dat de parkeernorm in veel gevallen omlaag moet – en dat de parkeerdruk dus toeneemt.

De vraag:

Vindt u het in de context van meer ongemak voor autobezitters consequent om betaald parkeren in te voeren in de hele stad?

De antwoorden:

Marcel Bregman, Democraten ’66 (D66):

Betaald parkeren moet alleen gelden voor gebieden waar dit noodzakelijk is. Dat kan ook een gebied zijn waar de bewoners dit in meerderheid wensen of waar we de parkeerdruk willen verminderen.

Parkeren in de binnenstad wordt zoveel mogelijk gestuurd via de bestaande voordelige parkeergarages. Parkeren op straat wordt ontmoedigd en niet-bestemmingsverkeer wordt om het centrum geleid. Dit leidt tot een meer leefbaar centrum waar het prettig wonen, werken en winkelen is.

De parkeernorm blijft uitgangspunt, behalve op plekken (bijvoorbeeld binnenstad) waar dit tot minder woningen kan leiden.


Petra Zwang, Partij van de Arbeid (PvdA):

De PvdA ziet niets in overal betaald parkeren invoeren. Betaald parkeren en parkeervergunningen zijn manieren om de schaarse ruimte eerlijker te verdelen tussen bewoners, bezoekers en andere gebruikers. Wanneer bewoners van Schiedam parkeerproblemen hebben, wil de PvdA samen met bewoners nadenken over oplossingen (van parkeergarages bij nieuwbouwprojecten tot het invoeren van betaalbare parkeervergunningen). Zeker in de wat oudere straten en wijken is er onvoldoende ruimte voor huishoudens met meer dan één auto.

Meer ruimte voor auto’s is niet altijd mogelijk, wenselijk of nodig: de PvdA ziet graag dat steeds meer Schiedammers bewust afwegen of de fiets of het OV een aantrekkelijk alternatief is voor de auto. Niet alles wat met de auto gebeurt kan ook met de fiets of het OV, dat snapt iedereen. Maar in de nabijheid van haltes van hoogwaardig en frequent openbaar vervoer zou de minimumparkeernorm lager moeten kunnen, omdat er dan een goed alternatief is.


Hakan Kucuk, Socialistische Partij (SP):

Veel mensen zijn onder andere voor hun werk afhankelijk van de auto bij gebrek aan alternatieven. Daarom moeten we werken aan een beter OV, goede fietsverbindingen en het gebruik van (elektrische) deelauto's. Daardoor kunnen we ruimte creëren voor bijvoorbeeld groen en spelen. Optie betaald parkeren moet in overleg met de buurtbewoners enkel waar het helpt parkeerplekken efficiënter te benutten.


Onno Spek, Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD):

geen reactie ontvangen


Catelijne de Groot, Algemeen Ouderen Verbond (AOV):

Nee, het AOV is nooit voor betaald parkeren/parkeervergunningsgebied in onze wijken van Schiedam geweest. Destijds bij de invoering in het centrum en Schiedam-Oost leverde het alleen maar het verplaatsen van problemen op. Het lost niets op en kost de inwoners, bedrijven en winkels en hun bezoekers/visite alleen maar geld en het levert niet meer parkeerplek op!

Dit is een heikel punt en meerdere malen in de wijkoverleggen met bewoners besproken.

Ook met de bespreking van het Uitvoeringsprogramma Parkeren is uitgebreid gediscussieerd over betaald parkeren.

Afspraak is dat wanneer er in een wijk een voorstel voor betaald parkeren ingevoerd ‘dreigt’ te worden, er eerst draagvlak bij de bewoners wordt gemeten. Betaald parkeren kan alleen ingevoerd worden wanneer een meerderheid van belanghebbenden aangeeft voorstander te zijn.

Voor de helderheid: AOV is geen voorstander voor uitbreiding van betaald parkeren in de hele stad!


Patricia van Aaken, CDA:

Nee. In gebieden waar een structureel tekort is aan parkeerplaatsen, moet de gemeente in overleg met de wijk werken aan gedragen oplossingen met oog voor het openbaar gebied. Bijvoorbeeld in de wijk Oost is in overleg met de bewoners wel betaald parkeren ingevoerd.

Daarnaast wil CDA Schiedam dat de gemeente zich de komende jaren inzet voor slimme mobiliteit. Slim reizen is flexibel, effectief en duurzaam. Innovaties en nieuwe technologieën voor mobiliteit moeten volop worden benut.


René Karens, Groen Links:

Gratis parkeren bestaat niet. Parkeren in de openbare ruimte heeft kosten, ook financieel. Betaalt de gebruiker niet, dan betalen we met zijn allen voor de grond, aanleg en onderhoud van parkeerplaatsen. Gesubsidieerd parkeren dus. De autobezitter is niet de enige die we moeten bedienen, ook de fietsers en de OV-gebruiker. Auto’s veroorzaken ook overlast, onveiligheid en vervuiling. Groen Links wil duurzaam en schoon vervoer stimuleren. Meer parkeerplekken met laadpalen, meer ruimte voor de fiets en wijken die beter bereikbaar zijn met OV. Als wijken parkeeroverlast hebben, bijvoorbeeld door te veel geparkeerde bedrijfsbusjes, is het invoeren van parkeervergunningen een goede oplossing. Is die noodzaak er niet? Dan doen we het niet. Bij die vraag betrekken we de bewoners van de wijken.


Frans Hamerslag, Progressief Schiedam (PS):

Ongemak voor automobilisten mag geen uitgangspunt zijn voor betaald parkeren. Progressief Schiedam is van mening dat het invoeren van betaald parkeren een oplossing moet zijn voor een probleem.

Er zijn buurten waar het geen ander doel dient dan geld inzamelen. Er zijn ook buurten waar betaald parkeren een goed idee is, bijvoorbeeld vanwege grote parkeerdruk door bedrijfsauto’s waar ook andere mogelijkheden voor zijn. De gemeente moet goed met buurtbewoners en belanghebbenden overleggen of betaald parkeren de juiste oplossing is voor het probleem. De gemeente moet andere vormen van mobiliteit dan een auto blijven stimuleren, zodat autobezit op natuurlijke wijze minder wordt.


Robert Berns, Christen Unie -taatkundig Gereformeerde Partij (CU-SGP):

De inrichting en het gebruik van de schaarse openbare ruimte kost de gemeenschap het nodige. Wanneer je daar voor een privaat belang meer gebruik van maakt, is het consequent dat je daar naar verhouding voor betaalt. Uiteindelijk moet iedere burger voor zichzelf een heldere afweging kunnen maken: wat is het me waard op financieel vlak, qua duurzaamheid, gezonde omgeving en dergelijke.

De gemeente- en provinciale besturen zien in de naaste toekomst de openbare ruimte en wegen dichtslibben. Oplossingen zullen meer gezocht moeten worden in parkeergelegenheden met oplaadpalen die aansluiten op het openbaar vervoer of de waterbus. De alternatieven voor het bezit van een of meerdere auto’s zijn er. Voor de eigen burgers en de gasten is het consequent wanneer betaald parkeren wordt ingevoerd. Met ontheffingen kan waar noodzakelijk maatwerk plaatsvinden voor diegene die geen alternatief heeft of een eigen garage heeft of huurt of een parkeerplek op eigen grond.


Andreas Rose, Lokaal Onafhankelijk Schiedam (LOS):

Onderzoek wijst uit dat het autogebruik  de komende twintig jaar nog steeds fors zal stijgen. De sociale stijging die wij in Schiedam willen bereiken door de kwaliteit van de woningen te verbeteren zal ook leiden tot meer autogebruik, mede door de komst van meer tweeverdieners.

Het vorige college was erg anti-auto. Als we de beoogde bewoners willen trekken, dan moeten we ze wel welkom heten mét hun auto(‘s). Deze groep wil best betalen voor een (extra) parkeerplaats bij de woning.

Gereguleerd oftewel betaald parkeren kan de parkeerdruk per wijk enigszins wegnemen, maar zodra de hele stad gereguleerd is ben je terug bij af en is het een ordinaire belastingtruc. Er zal hoe dan ook parkeervoorziening bij moeten komen.

Betaald parkeren kan overigens pas ingevoerd worden  in een wijk als een meerderheid van de bewoners er zelf voor kiezen (enquête).


Mahmut Erdem, Denk:

geen reactie ontvangen


René Janssen, Sociaal Liberaal Verbond (SLV):

In wijken waar de parkeerdruk hoog is, kan een verdeling van de parkeerruimte in combinatie met betaald parkeren aan de orde zijn. Aan bewoners van een dergelijke wijk, vindt het SLV, mogen slechts de werkelijke kosten van de parkeervergunningen worden berekend. Wonen in zo’n wijk mag niet worden bestraft met exorbitante bedragen voor de eerste of de eerste twee vergunningen.

In wijken waar dit niet speelt is het invoeren van betaald parkeren niet nodig en dus ontoelaatbaar.

Voor winkelgebieden wordt in samenwerking met de winkeliers een oplossing gezocht, die zorgt voor een goede bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van het winkelgebied. De stelregel van het SLV is dat Schiedam ondernemers helpt die Schiedam helpen! Daarnaast zorgt een blauwe zone ervoor dat een gebied ook goed bereikbaar is voor mantelzorgers en hulpverleners. Betaald parkeren hindert juist deze groep in de uitvoering van noodzakelijk werk.


Maarten Reuderink, Ouderenpartij Schiedam:

De Ouderenpartij Schiedam erkent dat er parkeerdruk is in wijken, die gebouwd zijn vóór de massale opkomst van het autoverkeer. Regulering moet ten dienste van de bewoners komen en geen melkkoe zijn. Voor bepaalde groepen (wij denken hierbij zeker aan mantelzorgers) moeten gereserveerde plekken zijn. De gemeente moet daarnaast onderzoeken in hoeverre de 'busjesterreur' met regulering kan worden voorkomen. Regulering is goed, uitknijpen van de zittende bewoners niet!

Constatering Kor Kegel

Uitgesproken tegenstanders van betaald parkeren in heel Schiedam zijn de AOV, de Ouderenpartij en LOS, de laatste omdat je dan terug bij af bent. Reguleren kan niet meer als overal betaald parkeren geldt.

De PvdA is ook tegen, maar als het ergens gebeurt, moet het betaalbaar zijn.

Het CDA heeft liever andere oplossingen die door de bewoners worden gedragen, maar als de bewoners het ermee eens zijn, gaat het CDA akkoord met betaald parkeren. Dat geldt ook voor Andreas Rose (LOS).

De SP is alleen voor betaald parkeren als het helpt.

D66 vindt het alleen goed waar het nodig is of waar er door de buurt om gevraagd wordt.

PS en SLV vinden het soms wel verantwoord, soms niet, maar niet in de hele stad.

Groen Links is wel voor (betaalde) parkeervergunningen in situaties van overlast.

Alleen CU - SGP is vóór betaald parkeren in de hele stad.

De antwoorden van VVD en Denk zijn (nog) niet binnengekomen.Gerelateerd