Moties ingediend gemeenteraad over Zomernota 2016

09-07-2015 Politiek Redactie

SCHIEDAM - Om halfzes vanmiddag is de vergadering van de gemeenteraad begonnen. Dit is vroeger dan normaal, zodat in deze bijzondere vergadering de 'Zomernota 2016' goed besproken kan worden. We hebben je hier vanavond rechtstreeks op de hoogte, gehouden over de algemene beschouwingen en de moties die de fracties hierbij indienden.

Deze nota draagt als titel 'Voor mekaar maken'. Weliswaar een populaire titel, maar volgens Catelijne de Groot van AOV moet de inhoud ook in Jip-en-Janneke-taal. Wat betreft 'politiek naar de burger' brengen: ook deze vergadering wordt live uitgezonden door LOOKtv. Dan is het raadzaam dat alle raadsleden trachten - richting alle Schiedammers dus - zich in begrijpelijke taal uit te drukken. Een van de tips is géén moeilijke woorden te gebruiken. Dus niet zoals Peter Groeneweg van PvdA bijvoorbeeld 'exegese' gebruikt als hij 'tekstuitleg' bedoelt. Een andere tip is om géén metaforen ofwel beeldspraken te gebruiken. Een uitgewerkte anekdote over een 'rollade in een netje' is leuk, Jeroen Ooijevaar van GroenLinks, maar dit kan afleiden van de boodschap. Ook na de pauze, waarin gemeenteraad en toehoorders soep en broodjes hebben genuttigd, worden de rollades opnieuw op tafel gebracht, ditmaal door Hans Meijer van de VVD. Ook de verscheidene 'toneelstukjes' over vaders, moeders of andere familieleden die gebeld zouden zijn, leiden af. Denk eens aan de burger die zich aan het inburgeren is en zich Nederlands als tweede taal 'eigen' probeert te maken en zich ook voor lokale politiek interesseert, die zal bij 'indirect taalgebruik' moeite hebben om te begrijpen. Maar dat zullen ook veel burgers hebben die hier geboren zijn.
Een door zeven fracties gesteunde motie betreft overigens een metafoor: een regenboogzebrapad om kracht bij te zetten aan de emancipatie van homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders. Symboliek die tot een heftige discussie aanleiding gaf.

De volgende moties zijn ingediend:

- Beheer openbare ruimtes weer naar het oude niveau, is een wens van D66 (motie 1).

- Ook van D66 de wens van een regenboog-zebrapad in de stad, om tot uiting te brengen dat in Schiedam een ieder, ongeacht seksuele geaardheid, gelijk is (motie 2).

- Van de PvdA: Scholen die zich kunnen ontwikkelen tot school met het predikaat 'goed' of 'excellent' te ondersteunen met een begeleidingstraject (motie 3).

- De VVD wil, zodra de Proveniersbrug weer omhoog kan, het watertoerisme stimuleren door geen bruggeld te rekenen aan de pleziervaarders (motie 4).

- De AOV-fractie wil graag 200.000 euro extra besteden aan het herstel van wegen, bruggen en kades, in de context van stadspromotie (motie 5).

- Weg met zwerfvuil, zegt Leefbaar Schiedam. De partij pleit voor strenger optreden van handhavers tegen degenen die de straat vervuilen. Een lik op stuk beleid. Net zoals streng wordt opgetreden tegen 'illegale hondenpoep' (motie 6)

- Leefbaar zet een boom op over de Oranjestraat (pardon, een metafoor). De partij wil bomen in die straat. Onderzoek dat. Bekijk daarbij ook de middenberm (motie 7).

- CDA wil een verlaging van de woonlasten. Daartoe vraagt de partij om een blijvende verlaging van de onroerendezaakbelasting, de OZB, met een totaal bedrag van bijna vierhonderdduizend euro (motie 8).

- Fractie Malkoc wil een betere participatie van jongeren. Hij wil daarvoor steun van een startconferentie jongerenparticipatie (motie 9).

- Gemeentebelangen wil graag in de zomermaanden een groot sportevenement waaraan alle doelgroepen in Schiedam mee kunnen doen (motie 10).

- Fractie Janssen vraagt om inzicht in de mate waarin zzp'ers om steun hebben gevraagd en inhoeverre de zzp'ers die steun hebben gevraagd aan de gemeente nog operationeel zijn (motie 11).

Deze moties zijn veelal namens meerdere partijen ingediend. Hieronder volgt een uitgebreidere beschrijving van de ingediende moties en een opgave van welke partijen welke van de ingediende moties steunen.

Motie 1
Verhoging beeldkwaliteit openbare ruimte.
In 2012 is bezuinigd op zwerfvuilbestrijding en groenonderhoud. De openbare ruimte is er daardoor minder goed gaan uitzien. Het uit te geven bedrag met 160.000 euro verhogen. Hoe de openbare ruimte eruit ziet, draagt bij tot een positieve beleving van de stad.
Door: D66, PvdA, fractie Janssen, GroenLinks, CU/SGP, Gemeentebelangen Schiedam, SP, Leefbaar Schiedam, PS, AOV.

Motie 2
Schiedam zegt koploper te zijn op het punt van HLBT-emancipatie. Deze afkorting wordt in de motie niet verklaard. Deze staat voor Homo-Lesbisch-Biseksueel-Transgender. Het regenboogzebrapad is wereldwijd initiatief om de emancipatie van HLBT kracht bij te zetten. In Nederland zijn dergelijke zebrapaden al in Utrecht en Maastricht. Binnenkort ook in Tilburg. Kosten zijn circa achthonderd euro. Onthulling graag op eerstvolgende 'coming-out day'. Deze 'kom uit de kast dag' wordt jaarlijks op 11 oktober gehouden.
Door: D66, PvdA, GroenLinks, PS, Fractie Janssen, SP, VVD,
De confessionele partijen maken CDA en CU/SGP geven aan deze motie niet te zullen steunen uit principiële overwegingen. De regenboog staat voor confessionelen voor een andere symboliek. In andere steden hebben confessionele partijen wel voorgestemd voor een vergelijkbare regenboog motie. "Hebben ze daar dan een andere bijbel", zegt Jeroen Ooijevaar van GroenLinks tegen Ad Hekman van CDA, tot zichtbaar ongenoegen van de laatste. De discussie wijkt af van politiek vlak naar een geloofs/filosofische discussie, waarna de burgemeester ingrijpt en om wederzijds respect vraagt. Hij benadrukt dat er vrijheid is voor een ieder om een symbool op eigen manier uit te leggen. Groeneweg komt met een pragmatische oplossing, beide regenbogen hebben een andere kleurstelling.
Ook veiligheidsaspecten worden aangehaald, bijvoorbeeld door Andreas Rose van Gemeentebelangen Schiedam, immers er was in Schiedam ooit een afwijkend gekleurd zebrapad van luxe steensoort en dat moest een normaa zebrapad worden uit het oogpunt van verkeersveiligheid.

Motie 3
Excellente Scholen.
Scholen die voor het predikaat 'goed' of 'excellent' in aanmerking willen komen, moeten een kort begeleidingstraject kunnen  aanvragen. Hiervoor tienduizend euro vrijmaken. Kosten per begeleidingtraject worden geschat op tweeduizend euro.
Door: PvdA
PvdA geeft in tweede termijn aan de motie niet in stemming te zullen brengen, want heeft uit de woorden van het college begrepen dat het college hierin mee gaat.

Motie 4
Versterking watertoerisme.
De Proveniersbrug kan nog steeds niet omhoog. Daardoor is de vaarroute gestremd. Het complete vaarseizoen gaat zo opnieuw verloren. Dit is slecht voor het vaartoerisme. Schiedammers zelf kunnen evenmin gebruikmaken van de vaarroutes. Het innen van bruggeld kosten met zich meebrengt. Daardoor zijn de netto opbrengsten relatief laag. Omliggende gemeenten zoals Vlaardingen, Rotterdam en Delft rekenen geen bruggeld. Daardoor onderscheidt Schiedam zich negatief. Voorgesteld wordt voortaan geen bruggeld meer te rekenen. Dat zou betekenen dat er naar schatting iets meer dan tienduizend euro minder in de gemeentekas komt. Wanneer de brug weer omhoog kan, een integraal plan hebben hoe watersporters gestimuleerd kunnen worden Schiedam als (doorvaart)bestemming te kiezen. Met name de openstellingstijden verdienen daarbij aandacht. 
In de discussie zegt Andreas Rose van Gemeentebelangen Schiedam dat iemand die een boot kan betalen, de paar euro bruggeld ook maar moet betalen. Zo niet is het misschien maar beter dat ze wegblijven. De burgemeester spreekt het raadslid hierop vermanend toe, dat hij te ongenuanceerd was in zijn opmerkingen en daarmee bijvoorbeeld die mensen die na jaren van hard werken en sparen zich een bootje kunnen permitteren, daarmee onheus bejegent.
Door: VVD, D66, CDA, SP, Fractie Janssen, PvdA.

Motie 5
Verbetering toegankelijkheid en bereikbaarheid, onderhoud bruggen, kades en wegen.
Er is een enrome achterstand te constateren.
Een deel van het geld voor stadpromotie/cultuur, namelijk 200.000 euro, extra besteden aan het herstel van wegen, bruggen en kades.
Door: Leefbaar Schiedam, AOV, Gemeentebelangen Schiedam.

Motie 6
Handhaving openbare ruimte zwerfvuil, lik-op-stukbeleid
Gevraagd wordt om een strenger beleid met betrekking tot zwerfvuil en vervuiling, meer handhaving in te gaan zetten om dit op straat tegen te gaan, de 'lichtblauwe brigade' (daarmee wordt bedoeld de handhavers niet zijnde politie) hiervoor een extra opdracht te geven, zodat naast bekeuren van illegale hondenpoep ook vervuiling op straat bekeurd wordt. 
Door: Leefbaar Schiedam, AOV, Gemeentebelangen Schiedam.


Motie 7
Groen in Oranjestraat.
In deze straat is er veel last van fijnstof. Bomen filteren fijnstof. Welke bomen passen in het straatbeld.
Door: Leefbaar Schiedam
Wethouder Van Aken antwoordt bezig te zijn met het groen in de Oranjestraat. De burgemeester meldt, dat meerdere partijen inmiddels geconcludeerd hebben dat er geen middenberm is op de Oranjestraat.


Motie 8
Verlaging woonlasten.
De onroerendezaakbelasting is in 2012 structureel extra verhoogd met 3,25%. Dat kwam neer op 379.800 euro. Dit geld was nodig om de gemeentelijke begroting te dekken. De woonlasten in Schiedam zijn hoger dan in de omringende gemeenten. Zodra er ruimte is in de begroting, moet de verhoging teniet worden gedaan. Gevraagd wordt om een structurele verlaging van de onroerendezaakbelasting met  379.800 euro in de begroting 2016-2019.
Door: CDA, VVD, D66.

Motie 9
Jongerenparticipatie
Er zijn binnen de gemeente veel jongeren, uit verschillende doelgroepen, bestuurlijk actief. Deze jongeren en groepen jongeren weten niet altijd van elkaars bestaan. Het is goed bestuurlijke kennis en ervaring te delen. Er is nu geen gestructureerde vorm van jongerenparticipatie. Daarom in het voorjaar van 2016 een zogenoemde startconferentie te houden. Daarin onderzoeken of er behoefte is om bijvoorbeeld een jaarlijkse conferentie of een jongerenraad in het leven te roepen.
Door: Fractie Malkoc, SP, PvdA, VVD, GroenLinks, D66, PS

Motie 10
Imagoversterkend evenement 'Kom maar op'
Voortaan in de zomervakantie een evenement houden, waarin stimulatie en promotie van sporten, voor alle doelgroepen in de samenleving. Hierbij ligt de nadruk op participatie van zoveel mogelijk Schiedammers in alle leeftijdscategorieën en alle doelgroepen. Hiervoor 45.000 euro vrijmaken.
Door: Leefbaar Schiedam, AOV, Gemeentebelangen Schiedam.

Motie 11
Armoedebeleid en zzp'ers
Onder kleine ondernemers komt kleine en grote armoede voor. Een startende zzp'er kan in de regel op meer ondersteuning rekenen dan een reeds gevestigde ondernemer. Zzp'ers verdienen veelal met hard werken een inkomen dat rond het bijstandniveau zit. Zij luiden doorgaans niet direct de noodklok als het tegenzit.
Hoeveel zzp'ers hebben sinds het uitbrengen van de nota 'intensivering armoedebeleid' een verzoek om ondersteuning ingediend? Zijn de geholpen zzp'ers nog operationeel? Zal onderzoek hiernaar aanleiding vormen om een extra bedrag uit te trekken voor intensivering van het armoedebeleid voor zzp'ers?
Door: Fractie Janssen, Leefbaar Schiedam, GroenLinks, PS


Gerelateerd