Provincie wil steviger vinger in de woningbouwpap

08-06-2017 Politiek Redactie

SCHIEDAM - De provincie Zuid-Holland gaat steviger sturen op de beschikbaarheid van woningen.

In de brief ‘Provinciaal beleid en aanpak regionale woonvisies' zet Gedeputeerde Staten uiteen welke bevoegdheden de provincie heeft om bij te sturen en zonodig in te grijpen als de woningvoorraad van gemeenten of regio’s niet meer voldoet.

Directe aanleiding om deze mogelijkheden tegen het licht te houden, waren zorgen bij enkele Statenfracties over het dreigend tekort aan sociale woningbouw in Zuid-Holland. Gedupteerde Staten erkennen dit en schrijven in hun brief dat ‘wachtlijsten voor sociale huurwoningen oplopen, de druk op het middensegment toeneemt en dat realisatie van nieuwe woningen achterblijft’.

Om de woningbouwontwikkeling per regio te kunnen volgen, moeten de regio’s periodiek woonvisies bij de provincie inleveren. Aan de hand van die visies controleert de provincie in hoeverre vraag en aanbod van woningen (koop en huur) nog in evenwicht zijn. Mocht dit te ver uit balans zijn, dan kan de provincie in het uiterste geval zelf een woonvisie maken die dan leidend is voor het bouwprogramma.

Gerelateerd