Schiedam moet 5300 extra woningen bouwen tot 2040

08-12-2017 Politiek Kor Kegel

SCHIEDAM – Het industriegebied Mathenesse krijgt te maken met woningbouw. Het gemeentebestuur wil inspelen op Rotterdamse woningbouwplannen rond de Merwehaven en het Vierhavengebied. Op de langere termijn naar 2040 zal Mathenesse een geleidelijke functiewijziging ondergaan.

Ook rond station Schiedam-Centrum komt een verhoogde dichtheid van woningen, met name op Schieveste. “Concreet zijn we op dit moment met partijen de haalbaarheid aan het onderzoeken om een hoogstedeljk woon/werk-milieu te realiseren op Schieveste”, schrijven burgemeester en wethouders aan de Schiedamse gemeenteraad.

Andere zoeklocaties voor intensieve woningbouw zijn het Bachplein inbegrepen de Hof van Spaland en de zone langs de A20 en de Oude Lijn (Schiedams Midden). Het ligt voor de hand dat er langs de rijksweg en de spoorlijn Schiedam-Delft stevig gezocht wordt naar bouwmogelijkheden.

Dit alles komt voort uit de verstedelijkingsopgave waar de gemeente Schiedam voor staat. Wat al bekend was en overigens ook in uitvoering, is dat er tot 2025 in Schiedam duizend woningen worden gesloopt en dat er 2600 worden gebouwd, een toevoeging dus van 1600 aan de bestaande woningvoorraad. De economische crisis leidde tot uitstel, maar dit programma wordt nu uitgevoerd.

Maar er moeten nog veel meer woningen bij komen. De provincie Zuid-Holland moet tot 2040 maar liefst 250.000 woningen realiseren in de toch al dichtbevolkte provincie. Daarvan krijgt Schiedam er vierduizend toegewezen. Omdat echter na 2025 de herstructurering van de verouderde wijken gewoon doorgaat, wat leidt tot sloop van 1300 woningen, is er een totale bouwopgave van 5300 woningen.

“Een zoektocht naar nieuwe locaties is nodig om Schiedarnmers ook in de toekomst de kans te geven op een aantrekkelijke woonplek in een gevarieerd aanbod binnen de gemeente”, schrijft het college van B&W.

“De regionale trends in huishoudensontwikkeling zijn ook in Schiedam zichtbaar. De toenemende woningvraag betreft met name een- en tweepersoonshuishoudens, zowel oudere als jongere alleenstaanden, eenoudergezinnen, en partners zonder kinderen. Het woningaanbod blijft achter bij die woningbehoefte, wat zichtbaar is in een grote vraag naar sociale en middeldure huurwoningen, sterk stijgende woningprijzen en grote belangstelling voor nieuwbouwwoningen.”

De noodzakelijke woningbouw moet hand in hand gaan met andere maatschappelijke opgaven op het gebied van mobiliteit, het zorgen voor levendige steden met een aantrekkelijke leefomgeving, opgaven op economisch gebied en energievemieuwing.Gerelateerd