Sobo: geen behandeling belangrijke nota's in Coronatijd

13-04-2021 Politiek Redactie


SCHIEDAM -  Het zit de mensen van het Sobo niet lekker: midden in Coronatijd komt het stadsbestuur met de ene belangrijke nota na de andere. Vanavond gaat het in de raadscommissievergadering over de Omgevingswet.

Het Schiedams Overleg Bewonersorganisaties vindt dat er zonder fysieke bijeenkomsten eigenlijk geen besluiten te nemen zijn. Want: hoe ziet inspraak er dan uit? Zoom of Teams werkt niet of moeizaam en is voor geen belangstellende of betrokkene motiverend om eens 'digitaal' aan te schuiven.

"Het lijkt welhaast bewust dat dit door u zo gedaan wordt, omdat er dan moeilijker oppositie vanuit de burgers mogelijk is", gooit Sobo de knuppel in het hoenderhok in een open brief aan het college en gemeenteraad.

In de raadscommissie komt vanavond de Omgevingswet aan de orde. Die treedt komende jaarwisseling in werking. In plaats van meerdere bestemmingsplannen die voor een stad als Schiedam gelden, bepaalt dan één Omgevingswet wat er waar in de stad mag gebeuren. "Om deze transitie mogelijk te maken krijgt de gemeente, op het moment
dat de Omgevingswet in werking treedt, van rechtswege een ‘Tijdelijk Omgevingsplan’ (hierna: TOP). Het TOP bestaat uit de op 1 januari 2022 geldende bestemmingsplannen, enkele verordeningen en de ‘bruidsschat’ (regelgeving afkomstig van het Rijk)", zo krijgen de commissieleden uitgelegd in hun stukken. "De gemeenten hebben vervolgens tot 2029 de tijd om van het TOP een ‘Permanent Omgevingsplan’ (hierna: POP) te maken. Hoewel 2029 misschien nog ver weg klinkt, is er nog veel werk te verzetten om hier te
komen. Met dit paraplu-bestemmingsplan worden de eerste stappen gezet."

De paraplu-bestemmingsplan ‘Begrippen en wijze van meten’ zet één 'gemeentebrede set van begrippen en wijze van meten' neer. "Met dit bestemmingsplan worden alle artikelen 1 (begrippen) en 2 (wijze van meten) uit de vigerende bestemmingsplannen geharmoniseerd." In de raadsvergadering volgende week wordt definitief over dit voorstel beslist.

Dit besluitvormingsproces vindt nu volgens Sobo plaats 'zonder enige inspraak van bewoners'. "Wanneer gaat dit stadsbestuur zich houden aan afspraken die in het verleden gemaakt zijn over de inspraak van de bewoners van deze stad", stelt voorzitter Albert Bons. Hij stelt voor de behandeling van 'de nota' uit te stellen 'tot na fysieke inspraak van bewoners van deze stad, wat volgens uw eigen regels pas mogelijk is nadat er weer fysiek vergaderd kan worden'.