Werk aan de winkel voor wijkondersteuning

07-07-2015 Politiek Redactie

SCHIEDAM - De zes wijkondersteuningsteams (WOT’s) zijn in januari met hun werk gestart. In de eerste vijf maanden namen circa 3300 mensen contact op met een WOT. Meestal kan een hulpvraag snel worden beantwoord. 845 keer was dat niet het geval en werd een dossier aangemaakt.

De zes team zijn op 5 januari van dit jaar gestart. De gemeente evalueert de gang van zaken. De gemeenteraad is schriftelijk geïnformeerd. WOT Nieuwland opende in de eerste vijf maanden de meeste dossiers. In een onderzoek onder zes gemeenten komt Schiedam goed uit de bus. Er is echter nog niet aan de cliënten gevraagd in hoeverre zij tevreden zijn. Het door de team gebruikte registratiesysteem moet worden verbeterd. Klachtenafhandeling moet nog bij een onafhankelijk partij belegd worden.

De zes multidisciplinaire teams bestaan uit zestig medewerkers (inclusief per team een coördinator). Een substantieel deel hiervan zijn bij de WOT-teams gedetacheerde medewerkers die in dienst zijn van een van de samenwerkingspartners: TriviumLindenhof, FlexusJeugdplein, Pameijer, Minters, SWS Welzijn, MEE Rotterdam, Seniorenwelzijn en Incluzio. De gemeente wil in 2016 de samenwerking met deze partijen voortzetten. Deze partijen hebben elk een eigen aanpak van klachtenafhandeling. De gedetacheerde medewerkers moeten zich in hun werk echter profileren als medewerker van het WOT. Met deze partijen zijn ook afspraken gemaakt over klachtenafhandeling. Het is de bedoeling dat klachtenbehandeling door een onafhankelijke partij gedaan zal gaan worden. De gemeente is daartoe in gesprek met een onafhankelijke klachteninstituut.

Bewoners zijn geïnformeerd over de nieuwe aanpak van maatschappelijke ondersteuning door in de wijk gevestigde teams, onder meer door per wijk huis-aan-huis kaarten te verspreiden met een teamfoto en contactgegevens. Er was per wijk een feestelijke opening. Een website is nog in de maak (er is nu een tijdelijke site in de lucht). Facebook wordt eveneens gezien als communicatiemiddel. Tevens zullen de medewerkers een nieuwsbriefmodule ter beschikking krijgen. Ook video’s worden als medium ingezet. In de eerste vijf maanden namen meer dan 2800 mensen telefonisch contact op via de zorgcentrale. 437 bewoners kwamen op andere wijze in contact met de WOT’s, met name door persoonlijk contact. Meer dan de helft van de vragen heeft betrekking op inkomen (schulden) en huisvesting (bijvoorbeeld dreigende huisuitzetting)

Een groot deel van de contacten kan snel worden afgehandeld, in jargon heet dat ‘met een korte interventie’. In de eerste vijf maanden was een korte interventie in 845 gevallen niet afdoende. In zo’n geval wordt een dossier aangemaakt in het registratiesysteem Rondom (dit registratiesysteem werkt nog niet tot tevredenheid; een aantal verbeteringen zijn gewenst). Het aantal geopende dossiers in de eerste vijf maanden per WOT: Nieuwland 171, Centrum/West 149, Oost 141, Noordrand 136, Groenoord 116, Zuid 95. Er is een post ‘overige dossiers’ van 37. Geregistreerd zal ook gaan worden hoe zwaar een casus is (in drie niveaus). Speciale aandacht is er voor gezinnen met een ‘hardnekkige problematiek’, die op meerdere terreinen problemen hebben en die steeds terugkeren met hulpvragen. Er wordt gestudeerd op een gerichtere aanpak van deze probleemgezinnen.

Voor wat betreft de medische problematiek is er communicatie tussen WOT’s en huisartsen, en omgekeerd. Deze moet worden geoptimaliseerd. Attentie moet er voor zijn dat cliënten beide kanten niet trachten ‘uit te spelen’.

Per wijk verschilt de frequentie van de verschillende soorten hulpvragen. In Nieuwland zijn bijvoorbeeld veel werk/inkomen gerelateerde problemen. Dat was wel voorzien. In WOT Nieuwland maakt schuldhulpverlening een integraal onderdeel uit van het team. In Noordrand zien we een heel ander probleem. Gezinnen met kinderen waarin beide echtelieden of partners een ontwrichte relatie hebben, maar waarbij het fysiek ontbinden van de samenleving problematisch is doordat de waarde van het huis te zeer gedaald is en dit huis ‘onder water staat’ (de hypotheek is hoger dan de verkoopwaarde van het huis). Ook dat kan tot problemen opleveren die tot het werkveld van een WOT kunnen worden gerekend, als in zo’n situatie de opvoeding, en in bredere zin het welzijn, van kinderen in het geding komt, aldus wethouder Mario Stam tijdens een persgesprek over de evaluatie van de eerste vijf maanden WOT.

Voor die evaluatie is ook nog een enquête afgenomen onder de medewerkers van de wijkteams van zes gemeenten waaronder Schiedam. De score van Schiedam op verschillende onderdelen met tussen haakjes de score in de andere vijf gemeenten: ‘de geboden hulp’6,6 (6,6), ‘er wordt efficiënt binnen het budget gewerkt’ 5,9 (5,9), ‘klanten zijn tevreden’ 7,5 (7,1), ‘inbedding van de teams in de wijk’ 7,1 (6,3), ‘samenwerking binnen, aansturing van, competenties in het team’ 7,7 (7,4). Schiedam doet het dus iets beter dan het gemiddelde van de andere vijf. Daarbij moet opgemerkt worden dat met name voor het eerste en het derde punt voor een betere indruk een onderzoek onder de klanten uitgevoerd moet worden.
In september zal een ontmoeting tussen verschillende partijen worden gehouden, inclusief een 'beursvloer' waarop de verschillende zorgaanbieders zich kunnen profileren. De bedoeling daarvan is dat de WOT-medewerkers zo een beter inzicht krijgen van het zorgaanbod. Dat zal tevens kunnen bijdragen aan een beter kostenbewustzijn bij de WOT-medewerkers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gerelateerd