Samenwerking in de sport kan goed zonder sportraad

21-02-2018 Sport Kor Kegel

Schiedam is trots op zijn sporters, zo bleek ook tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente in januari 2017 - toen de Sporters van het Jaar in het zonnetje werden gezet.


SCHIEDAM – Samenwerking tussen de sportclubs, andere sportaanbieders en de gemeente Schiedam is uitermate belangrijk, maar dat hoeft niet door het opnieuw instellen van een ‘oude constructie’ als de Schiedamse sportraad. Sommige lijsttrekkers vinden terugkeer van de sportraad zelfs onwenselijk. Er zijn er ook een paar vierkant vóór. Dat blijkt uit de beantwoording door de lijsttrekkers op de dertiende vraag in het project ‘Elke dag een vraag’.

Toelichting op de vraag:

De sportwereld vindt zich onvoldoende vertegenwoordigd in de totstandkoming van nieuw beleid. Het beheer van sporthallen, zwembaden, sportvelden met accommodaties, sportzalen, het is allemaal bij verschillende instanties ondergebracht waarin ervaren Schiedamse sportbestuurders zich niet goed herkennen.

Schiedam heeft goede sportambtenaren, zegt Huib Zandwijk, een begrip in de Schiedamse voetbalsector. Hij heeft geen moeite met een directeur voor de buitensportaccommodaties, maar vraagt zich af waarom er een Raad van Commissarissen moet zijn, bestaande uit drie Hagenaars die dat niet onbezoldigd doen. Huib Zandwijk vindt in deze kritiek zeker gehoor onder Schiedamse topsporters en (oud-)verenigingsbestuurders.

We kennen de ‘heimwee’ in de Schiedamse sportwereld naar de Sportraad, waarin Schiedamse sportlieden met kennis van zaken de sportbelangen afwogen en met constructieve ideeën kwamen.

De vraag:

Welke mogelijkheden c.q. noodzaak ziet u om de Schiedamse sportwereld weer meer te betrekken bij het beleid?

Reactie gemeente:

Terwijl de antwoorden van de lijsttrekkers binnenkwamen, reageerde ook de gemeente op de vraag. De gemeente denkt dat de gemiddelde sportvereniging er positiever over denkt. Zeker als je kijkt naar de totstandkoming van de kadernota ‘Kom maar op! Bewegen en sporten Schiedam in 2015’ en daaruit voortvloeiend het Uitvoeringsprogramma. Dat is namelijk in samenwerking met de sportwereld gerealiseerd; alle sportclubs waren ervoor uitgenodigd. Het gemeentebestuur heeft (letterlijk) opgeschreven welke ambities ‘de stad’ in de verschillende bijeenkomsten heeft aangedragen. "We werken bij de uitvoering veel samen met sportverenigingen. Bij activiteiten, maar ook bij accommodatiegerelateerde onderwerpen. Verenigingen worden intensief betrokken bij de totstandkoming van nieuwbouw (momenteel de nieuwe sportfaciliteiten op Harga) en het groot onderhoud op sportpark Thurlede.’’

Exploitatie en beheer van binnensportaccommodaties wordt gedaan door Optisport. Buitensportaccommodaties deels door een stichting en deels nog door de gemeente. In de genoemde Raad van Commissarissen zit overigens slechts één Hagenaar, zegt de gemeente.

De antwoorden:


Marcel Bregman, Democraten ’66 (D66):

Sterke sportverenigingen zijn gebaat bij een vast aanspreekpunt bij de gemeente. De wethouder organiseert regelmatig gesprekken met één of meerdere verenigingen en andere partners, zodat een goed beeld ontstaat hoe wij maximaal kunnen zorgen dat de goede effecten van sport op mensen zo veel mogelijk wordt benut.

Onze moderne sportparken bieden daartoe alle kansen.


Petra Zwang, Partij van de Arbeid (PvdA):

Sport is belangrijk voor Schiedam! Sport laat mensen meedoen, zorgt voor sociale samenhang en draagt bij aan een gezonde leefstijl. Daarom wil de PvdA zich inzetten voor een goed sportklimaat, met een goed sportbeleid als fundament. Daarvoor is het nodig dat de gemeente samenwerkt met sportaanbieders, sportverenigingen, sporters en andere belanghebbenden en belangstellenden. Daarbij ligt de focus op breedtesport. De PvdA wil ook het sporten in de wijk stimuleren. Schiedam heeft in het verleden een sportraad gehad, waar sommigen nog met veel waardering aan terugdenken. Net als in een aantal andere steden is het succes van de constructie met een sportraad niet blijvend gebleken, onder andere door een te brede focus en de bezwaren rondom representatie.


Hakan Kucuk, Socialistische Partij (SP):

Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in nieuwe sportvoorzieningen en het vitaliseren van sportverenigingen. Daarbij is ook goed geregeld dat de voorzieningen goed beheerd en onderhouden (kunnen) worden. Zeer belangrijk, omdat sport een bijdrage levert aan gezondheid en sociale samenhang. Het nieuwe bewegings- en sportbeleid is in nauwe samenwerking met de sportverenigingen en breder tot stand gekomen. Nu komt het aan op samen blijven uitvoeren. Daarbij merken we geen heimwee naar oude samenwerkingsvormen, maar juist dat de behoefte is om uitvoering te geven aan de ingeslagen weg.


Onno Spek, Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD):

Sporten en bewegen is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid en het helpt bij het leggen van sociale contacten. Sportvoorzieningen moeten er voor iedereen in ruime mate zijn. Wij vinden het belangrijk dat elke Schiedammer de keuze heeft te bewegen en te sporten op een manier die bij hem past.

Investeren in sport is investeren in een gezonde toekomst. De VVD Schiedam is voor een goede samenwerking, maar is niet voor een door de gemeente georganiseerde sportraad. De afstemming vindt namelijk plaats op de sportvelden, bij de sportverenigingen. Daar waar de mensen echt sporten, niet in een vergaderorgaan.


Catelijne de Groot, Algemeen Ouderen Verbond (AOV):

Het AOV is met de sportontwikkelingen in Schiedam best tevreden. Er is afgelopen jaren hard gewerkt aan verbeteringen en vitalisering van de sport in Schiedam.

Sinds de aangenomen en uitgevoerde motie van AOV, Leefbaar Schiedam en Gemeente Belangen Schiedam ( Zomernota juli 2015: ‘Kom maar op!’ ontwikkeling en uitvoering van ‘Schiedam in Beweging’) is er zichtbaar hard gewerkt aan een sportief en vitaal Schiedam. Hierbij worden bewoners, maatschappelijke organisaties, sportaanbieders, scholen en welzijns- en zorginstellingen direct betrokken bij activiteiten voor bewegen en sporten in de stad en in de wijken voor alle leeftijden.

Dit betekent dat de Schiedamse sportwereld wel een klankbord heeft en gehoord wordt. Jaarlijks evalueren van beleid en uitvoering met alle betrokken Schiedamse sportclubs en de gemeente is altijd goed. Met goede communicatie kan constructief meegedacht en mee-ontwikkeld worden. Het AOV is altijd voor goede communicatie;, dat voorkomt misverstanden.


Patricia van Aaken, CDA:

Het CDA Schiedam zet in op toegankelijke sportfaciliteiten, zoals open clubs en sportcoaches die zich richten op de behoeften van de buurt, waarbij eigen leden en andere Schiedammers uitgenodigd worden om te sporten en bij de vereniging betrokken te raken en te blijven. Bij maatschappelijke verbondenheid worden mensen bij elkaar gebracht en krijgen zij de gelegenheid iets voor elkaar te doen.

In 2015 heeft onze stad Schiedam laten zien hoe betrokken zij is als het gaat om bewegen en sporten. De nota ‘Kom maar op’ is tot stand gekomen met grote betrokkenheid van onze inwoners, maatschappelijke organisaties, sportaanbieders, scholen en welzijns- en zorginstellingen. En met kinderen en jongeren – het CDA heeft zich hard gemaakt voor het Child Impact Statement.

De Schiedamse sportwereld heeft zich en laat zich goed horen. CDA Schiedam staat voor meer zeggenschap, eigenaarschap en ruimte voor initiatiefnemers. Het CDA gelooft niet in oude constructies zoals de sportraad.


René Karens, Groen Links:

Groen Links staat voor een open Schiedam. Dat betekent dat Schiedammers serieus betrokken worden bij het maken van plannen. Dat geldt voor sport, maar ook voor onderwerpen als groen, verkeer en zorg.

Sport is gezond, sport is leuk en sport verbindt. De gemeente moet bij het opstellen van beleid en bij het beheer van sportaccommodaties zo veel mogelijk zijn voordeel doen met de inzet van Schiedammers met betrokkenheid, kennis van zaken en enthousiasme.


Frans Hamerslag, Progressief Schiedam (PS):

Progressief Schiedam is op alle beleidsterreinen voorstander van gemeenteparticipatie. Dat betekent dat de gemeente direct aan het begin zich laat betrekken door betrokkenen. Beleid maak je dus met betrokkenen en de gemeente samen.

Dat is bij sport niet anders. De kenners van de Schiedamse sport bevinden zich in de Schiedamse sportwereld. Het zou fout zijn deze kennis niet te benutten. Progressief Schiedam ziet dus de noodzaak om de Schiedamse sportwereld meer te betrekken bij het beleid.


Robert Berns, Christen Unie - Staatkundig Gereformeerde Partij (CU-SGP):

Schiedamse sporters presteren op diverse terreinen bovengemiddeld en behoren in sommige disciplines tot de top. De afgelopen jaren is er heel veel veranderd in de locaties van sportvelden en samenwerking en samengaan van sportclubs. Dat alles is niet vanzelf gekomen, maar in samenspraak met het gemeentebestuur ontstaan.

Tientallen jaren wordt er door Schiedammers veel energie gestoken in het besturen van sportclubs en het coachen van sporters, jong en oud. Dat gaandeweg minder professionals en vrijwilligers betrokken zijn en zich willen en kunnen committeren aan bestuursverantwoordelijkheden, zien we op meerdere terreinen. Mensen en belangen verenigen en samen brengen en houden vraagt om onbaatzuchtigheid, wijsheid, visie en volharding. Met enthousiasme alleen is de bestuurlijke kwaliteit niet geborgd. Het bij elkaar brengen van lokale kennis, ambitie en ervaring in een brede Schiedamse sportraad is nuttig en zinvol; dat mag van het gemeentebestuur ondersteuning verwachten. Wat vindt men van Decathlon?


Andreas Rose, Lokaal Onafhankelijk Schiedam (LOS):

LOS zou bijzonder graag weer voor een degelijke ‘ouderwetse’ sportraad kiezen. Er is in de Schiedamse sportwereld voldoende knowhow en vakkunde aanwezig om dat weer professioneel op te bouwen. Wij denken dan onder anderen aan betrokken sporters, oud-sporters of kundige bestuursleden afkomstig uit diverse sporten.

Het feit dat er drie betaalde personen, niet zijnde Schiedammers, in de raad van commissarissen zitten is onverklaarbaar en ontoelaatbaar.

Ga zo snel mogelijk in overleg met de wethouder sport om een nieuwe sportraad op te tuigen met voldoende capabele en betrokken Schiedammers!


Mahmut Erdem, Denk:

Denk slaat deze vraag over wegens gebrek aan duiding.


René Janssen, Sociaal Liberaal Verbond (SLV):

Binnen de gelederen van het SLV zijn sporters en sportbestuurders actief. Allemaal zeggen zij: "Kennis van de sportwereld bevindt zich bij de sporters en de sportbesturen. Dit tref je niet aan bij het gemeentebestuur of het ambtenarenapparaat. De kennis van en binnen de sportwereld moet dan ook actief gebruikt worden.’’

Door de Schiedamse sportwereld direct bij beleidmakers te betrekken kan in een dialoog gekomen worden tot goed beleid. Dit moet een breed overleg zijn, niet alleen de bekende voetbal-, hockey- en korfbalverenigingen, maar ook hondensportverenigingen, paardensportverenigingen en zelfs de organisatie van de Avondvierdaagse dient hierin te participeren.

Binnen verenigingen en clubs weet en ziet men daarnaast ook wat in de Schiedamse samenleving speelt! Het zien en erkennen van deze ‘grassroots’ kan dan ook in brede zin worden gebruikt. Dus, niet alleen voor sportzaken maar ook voor maatschappelijke vraagstukken en problemen, zoals armoedebeleid, discriminatie, eenzaamheid en andere (verborgen) problemen.


Maarten Reuderink, Ouderenpartij Schiedam:

Verschillende leden van de Ouderenpartij Schiedam kunnen zich de oude sportraad nog herinneren. Als die constructie beter werkte dan de huidige, is er toch niets op tegen daar naar terug te gaan. Was ieder probleem maar zo gemakkelijk op te lossen.

Constatering Kor Kegel:

De CU-SGP vindt oprichting van een sportraad nuttig en zinvol, LOS is zelfs vierkant voorstander. En van de Ouderenpartij mag het, als dat beter is. Maar alle andere partijen hebben geen behoefte aan een dergelijke constructie.

De PvdA zegt dat in Schiedam en veel andere steden een sportraad niet houdbaar is gebleken en de SP ziet nergens behoefte aan oude samenwerkingsverbanden zoals de sportraad. Beide partijen zien juist wel behoefte aan samenwerking tussen de gemeente en de sportwereld op de reeds ingeslagen weg. Groen Links wil dat de gemeente de inzet van betrokken Schiedammers goed gebruikt en het AOV is positief over de ontwikkelingen in de sport in de afgelopen periode. De VVD en het CDA, die helemaal niets zien in een sportraad, willen goede afstemming van beleid en beheer met de sportclubs. D66 beveelt aan dat de nieuwe sportwethouder na de verkiezingen regelmatig in gesprek gaat met de hele sportsector in Schiedam.

PS denkt dat het nog beter kan. SLV wil de sportwereld niet alleen beter bij het sportbeleid betrekken, maar omdat er in de sportverenigingen veel kennis van Schiedam verzameld is, wil SLV de clubs ook betrekken bij andere beleidsvelden.Gerelateerd