Cultuur geeft levensvreugde en is van belang voor de Schiedammers

13-02-2018 Uit Kor Kegel


SCHIEDAM – Cultuur is om allerlei redenen van het hoogste belang voor de stad Schiedam en haar inwoners. Er is geen politieke partij die vooraf zegt dat het met minder geld moet. Integendeel, enkele lijsttrekkers zien het belang om het budget voor kunst en cultuur zelfs te vergroten.

Dat blijkt uit de antwoorden van de dertien lijsttrekkers op de zesde vraag in het project ‘Elke dag een vraag’. De vraag werd ingeleid met de volgende toelichting.

Toelichting bij de vraag:

Cultuur is altijd in beweging, vaak als gevolg van creatieve organisatoren, soms onder invloed van bezuinigingen op subsidies. Op dat laatste heeft de gemeenteraad invloed.

Steeds meer breekt het besef door dat kunst en cultuur niet alleen om zichzelf kunnen worden gewaardeerd, maar dat festivals, de Nacht van de Geschiedenis, de Brandersfeesten, het Cultuurcafé en museale activiteiten ook een functie hebben om mensen bij elkaar te brengen. Culturele activiteiten zijn een instrument om de leefbaarheid van de stad te verbeteren, tegenstellingen te overbruggen en Schiedam tot een inspirerende stad te maken.

De vraag:

Bent u, vanuit de opvatting dat culturele activiteiten een bredere maatschappelijke functie hebben, bereid om het totaalbudget voor kunst en cultuur intact te laten en er een speerpunt van te maken om talenten in de stad te ontdekken en verbindende culturele initiatieven te stimuleren?

De antwoorden:


Marcel Bregman, Democraten ’66 (D66):

Cultuur is van onschatbare waarde voor een samenleving. Of het nu gaat om musea, theaters of kleine activiteiten in een wijk. Het is dé manier om elkaar te leren kennen en waarderen.
De afgelopen jaren is extra aandacht besteed aan het betrekken van Schiedammers bij culturele activiteiten in hun stad. Dit werkt en wordt gewaardeerd. Wij willen daarom de uitgaven aan cultuur (waarin ook het onderhoud aan gebouwen zit) minimaal gelijk houden het huidige bedrag. Voor creatieve, nieuwe initiatieven willen we extra geld beschikbaar stellen, waar de budgetten dit toelaten.


Petra Zwang, Partij van de Arbeid (PvdA):

De PvdA vindt cultuur een onmisbare schakel in onze stad. Cultuur draagt bij aan emancipatie, verbinding en ontwikkeling. En het is een plezierige activiteit. Daarom moet cultuur voor iedereen toegankelijk zijn. Daarnaast heeft cultuur een positieve bijdrage aan het imago van Schiedam. Het Stedelijk Museum Schiedam, het Theater aan de Schie en het Jenevermuseum dragen hier al aan bij. De PvdA  wil zolang het financieel mogelijk is het budget voor cultuur continueren. Waarbij naast de bekende initiatieven en organisaties er ook voortdurend ruimte moet zijn voor innovatie en  nieuwe initiatieven.


Hakan Kucuk, Socialistische Partij (SP):

Cultuur en kunst verrijken het individu en verbinden de samenleving. In Schiedam zijn beide ruim aanwezig en leveren ze een bijdrage aan de aantrekkelijkheid van de binnenstad, het verbinden van groepen in de samenleving, de ontwikkeling van jongeren, maar ook voor frisse ideeën voor vernieuwing. Het huidige kunst- en cultuuraanbod moet daarom worden behouden en de banden met de Schiedamse samenleving verder versterkt.

Tegelijkertijd bestaat er ruimte voor de kunstenaar en andere creatieve beroepen om te ondernemen en zich te ontwikkelen onder druk. Gebrek aan leegstaande panden voor bijvoorbeeld ateliers neemt toe. De gemeente zou bewust creatieve broedplaatsen moeten stimuleren, ook door samen te werken met vastgoedeigenaren. Kunst en cultuur zouden ook een plek moeten krijgen bij andere gemeentelijke werkzaamheden, zoals in de buitenruimte.


Onno Spek, Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD):

De VVD wil dat Schiedam zijn cultuuraanbod handhaaft en, waar mogelijk, versterkt! Maar, subsidie is er ter stimulering van cultuur, niet om het volledig te betalen.

Een goed cultuuraanbod heeft een positief effect op de aantrekkingskracht van Schiedam. Het maakt van Schiedam een aantrekkelijke stad om in te wonen en een nóg betere vestigingsplaats voor ondernemers. Cultuur in Schiedam is van iedereen. Voor ons zijn daarin erfgoedbehoud, cultuuronderwijs en het beschermen van de vrijheid van meningsuiting de belangrijkste elementen. Culturele organisaties doen hun best om innovatief en creatief te zijn, ook in hun bedrijfsvoering. Cultureel ondernemerschap vinden wij in Schiedam een normale zaak. Geen culturele instelling kan leven zonder subsidie. Dat weten we. Wel stellen wij de vraag: wat kunnen jullie zelf doen om een deel van het geld dat je nodig hebt, binnen te halen?


Catelijne de Groot, Algemeen Ouderen Verbond (AOV):

Het AOV is voorstander om kunst en cultuur financieel te blijven ondersteunen en te stimuleren binnen het huidige budget. Het AOV vind daarbij ook de maatschappelijke functie en aantoonbaar goede initiatieven belangrijk. Het AOV zal wel altijd kritisch volgen of activiteiten die creatief ondernomen worden, ook daadwerkelijk voldoen aan de diverse doelstellingen. Doelstellingen zijn onder andere verbinding met de stad en andere culturele initiatieven, het ontdekken van nieuwe talenten en van Schiedam een inspirerende en bruisende stad te maken.


Patricia van Aaken, CDA:

Schiedam kent een rijke eigen cultuur. Of het nu gaat om onze monumentale gebouwen en haven, culturele gebruiken of kenmerkende feesten zoals de Brandersfeesten, zij vormen voor mensen gedeelde herkenningspunten, momenten waarop het gemeenschappelijke wordt beleefd, maar ook een uitdrukkingswijze van identiteit. Kortom, het CDA vindt cultuur belangrijk voor mens en samenleving. Het draagt onder meer bij aan de persoonlijke ontplooiing van mensen en een gevoel van verbondenheid binnen gemeenschappen. Wat het CDA betreft moet er opnieuw gekeken worden naar de verdeling van het budget waar juist veel meer aandacht moet zijn voor Schiedamse talenten, verbindende culturele initiatieven en ook meer ruimte voor particulier initiatief. Voor het CDA gaat het dan ook om meer laagdrempelige voorzieningen die toegankelijk zijn voor alle Schiedammers. Zoals bijvoorbeeld muziekonderwijs.


René Karens, Groen Links:

Kunst en cultuur zorgen voor verbinding en levensvreugde. Het is zeker geen keuze of franje. Het is een wezenlijke kwaliteit van de stad. Zonder kunst en cultuur is Schiedam een anonieme woonplaats. Het gaat het pessimisme tegen dat ook vaak aan Schiedam kleeft.

Groen Links draagt kunst en cultuur daarom een warm hart toe. Wij brengen graag zo veel mogelijk Schiedammers ermee in aanraking. Bibliotheek, Stedelijk Museum, Theater aan de Schie en vele andere voorbeelden laten zien goed in staat te zijn om mensen te bereiken én inkomsten te genereren naast subsidie. Maar de gemeentelijke subsidies helpen beginnende en kleinschalige initiatieven op weg en verbinden groepen Schiedammers. Ze zijn daarmee van grote waarde. GroenLinks wil dit budget inderdaad intact laten. 


Frans Hamerslag, Progressief Schiedam (PS):

Voor Schiedam zijn cultuur en kunst dusdanig belangrijk dat Progressief Schiedam niet alleen bereid is om het totaalbudget intact te laten, maar zelfs voor een verhoging is.

Na de bezuiniging van de afgelopen jaren is het van belang om ook weer in deze sector te investeren. Op deze wijze investeren wij ook in de stad.

Live-muziek in de horeca valt ook onder cultuur en is een wijze om mensen van binnen en buiten Schiedam naar het uitgaanscentrum te trekken. Hiervoor moet het horecabeleid worden aangepast, zodat meer live-muziek is toegestaan.


Robert Berns, Christen Unie - Staatkundig Gereformeerde Partij (CU-SGP):

Cultuur is veel meer dan alle kunst, historie, tradities en muziekfestivals samen. Culturele activiteiten dragen op positieve of negatieve wijze bij aan de leefbaarheid van de stad, maar zijn niet instrumenteel aan te sturen (behalve onder dictatoriale regimes). De respons van de Schiedammers zelf moet een spiegel voorhouden en het draagvlak bieden voor de Schiedamse culturele activiteiten. De bronnen van inspiratie liggen niet uitsluitend bij vermeend talent. De inspiratie van kunstenaars is soms tijdens hun leven al duidelijk bijvoorbeeld van Rien Poortvliet of François HaverSchmidt. Bij anderen blijkt de juiste waardering pas na hun overlijden, bijvoorbeeld Van Gogh en Rembrandt. Kunst, zelfs kerkelijke kunst, verenigt de harten niet per definitie. Het kan juist maatschappelijke tegenstellingen verscherpen. Het huidige totaalbudget intact laten zal bij de diverse musea  andere prioriteiten vragen. Als visitekaartje van Schiedam verdient het zo mogelijk iets extra’s. Het muziekonderwijs verdient meer steun in en buiten de school.


Andreas Rose, Lokaal Onafhankelijk Schiedam (LOS):

Inderdaad is, zoals de inleiding zegt, cultuur altijd in beweging. Het zou dan vreemd zijn om het budget voor cultuur als vaste starre waarde te houden. LOS wil op een open manier kijken naar de bestedingen en de doelmatigheid. Ook willen we kijken of de uitgaven aan cultuur wel ten goede komen aan alle Schiedammers. Je kan je afvragen of wel alle doelgroepen bediend worden en of er wellicht ook wat meer diversiteit in de aanbieders moet komen. Het is nu wel regelmatig ‘ons kent ons’.

LOS wil het graag zerobase bekijken. Dat kan wellicht met minder budget, maar ook gelijkblijvend of zelfs meer budget is mogelijk. Cultuur moet zich altijd vernieuwen en dan helpt een frisse blik. Mogelijk kunnen culturele managers vervangen worden door enthousiaste vrijwilligers. Wij verwachten bijvoorbeeld van kunstenaars die ondersteuning krijgen vanuit de gemeente iets meer commitment voor de publieke  culturele zaak.


Mahmut Erdem, Denk:

Denk staat voor diversiteitsverbinding. Cultuur is herkenning, ervaring, kennismaking en verrijking van diversiteit die Schiedam herbergt. Denk is derhalve voorstander van behoud en ontwikkeling van kunst en cultuur, doch met het oog op alle Schiedammers. Wij vinden dan ook dat initiatieven vanuit de inwoners ook ondersteund moet worden.
Doelbestedingen van het budget moeten meer op de samenstelling van Schiedam worden afgestemd. Denk hierbij aan feesten zoals Carnaval, nieuwjaarsfeesten (bijvoorbeeld Chinees of Hindoe), maar ook de herdenking van slavernij en het koloniale verleden. Door de diversiteit open te stellen ontstaan er bruggen en verbindingen, maar ook kennis en begrip. Ook basisscholen en voortgezet onderwijs moeten meer betrokken worden bij kunst & cultuur.
De historische Lange Haven is mooi opgeknapt en geherstructureerd. Het is nu de tijd om meer aandacht te geven aan watertoerisme.


René Janssen, Sociaal Liberaal Verbond (SLV):

Ja! Ook hier geldt de vraag: wat heeft de Schiedammer eraan? Cultuur, recreatie en ook sport maken het leven in Schiedam aangenaam! Cultuur en recreatie brengen ook bezoekers naar Schiedam, bezoekers die hun geld besteden in Schiedam.

Organisaties die zich bezighouden met cultuur en recreatie moeten samenwerken om geldverspilling te voorkomen; dat moet gestimuleerd worden. Om een bodemloze put te voorkomen moeten duidelijke doelstellingen worden afgesproken en budgetten worden gecontroleerd!


Maarten Reuderink, Ouderenpartij Schiedam:

De Ouderenpartij Schiedam vindt dat verbinding met alle Schiedammers centraal moet staan. Op dit moment hebben we het idee dat (de leiding van) verschillende culturele organisaties dat goed doen. Zolang die verbinding er is, zullen wij wel kritisch, maar zeker goedwillend naar zulke organisaties kijken.

Het subsidiëren van hobbydingetjes wijzen wij keihard af. 

Constatering Kor Kegel:

Het budget voor kunst en cultuur moet minimaal gelijk blijven, zegt D66. De PvdA wil het budget handhaven zolang het kan. Het cultuuraanbod waar mogelijk versterken, zegt de VVD. Progressief Schiedam is zonder meer voor verhoging van de financiële middelen voor kunst en cultuur, vooral ook om meer live-muziek mogelijk te maken. Het budget moet zeker intact blijven, zegt Groen Links, want het geeft levensvreugde. Het AOV wil binnen het huidige budget beter de doelstellingen van het gemeentelijke beleid bewaakt zien en het CDA is binnen het budget voor een herverdeling waar Schiedamse talenten meer van profiteren.

Alle partijen vinden kunst en cultuur bijzonder belangrijk. De SP wil dat de gemeente creatieve broedplaatsen stimuleert nu er steeds minder atelierruimte is. Ook moet er meer kunst en cultuur in de buitenruimte komen en bij andere gemeentelijke werkzaamheden. LOS is het ermee eens dat cultuur altijd in beweging is en het kan daarom zijn dat het noodzakelijke budget meebeweegt, geheel afhankelijk van de culturele initiatieven.

Denk wil de middelen meer ten goede zien komen aan de Schiedamse bevolking als geheel met oog voor initiatieven vanuit de bewoners. SLV verlangt meer samenwerking tussen de organisatoren van kunst en cultuur. CU-SGP vindt dat de respons van de Schiedammers vanzelf aantoont of er draagvlak voor is. De Ouderenpartij blijft kritisch naar de bestedingen kijken, maar vanuit welwillendheid. Geen hobbydingetjes!Gerelateerd