Lijsttrekkers denken verschillend over verkeersknip op Koemarkt

13-03-2018 Winkelen Kor Kegel


SCHIEDAM – De herinrichting van de Koemarkt, onder de werktitel Schiekwartier, maakt de tongen los. Er zijn in de Schiedamse politiek felle tegenstanders, maar ook twijfelaars en enkele – gematigde – voorstanders. Dat is de conclusie aan de hand van de antwoorden van de lijsttrekkers op de vierendertigste vraag in het project ‘Elke dag een vraag’.

Ook opmerkelijk: geen voorstanders van sloop van de muurtjes aan weerszijden van de Koemarktbrug.

Toelichting op de vraag:

De nieuwe gemeenteraad zal op enig moment een beslissing nemen over de herinrichting van de Koemarkt en omgeving. Hoe het definitieve plan er ook uitziet, nu reeds hebben liefhebbers van historisch Schiedam bedenkingen geuit tegen de sloop van de muurtjes aan weerszijden van de Koemarktbrug. Daarnaast hebben de bewonersverenigingen van de oude wijken bezwaar tegen de ‘knip’ in de Koemarkt, waardoor verkeer vanaf de Rotterdamsedijk alleen nog de Broersvest op kan en de Koemarktbrug minder verkeer krijgt te verwerken. Men vreest een toename van verkeer in de wijken rond het centrum.

De vraag:

Hebt u zich al een mening gevormd en deelt u de kritiek?

De antwoorden:


Marcel Bregman, Democraten ’66 (D66):

De Koemarkt heeft hard een behoorlijke opknapbeurt nodig. Wanneer het maar enigszins mogelijk is hierbij de muurtjes bij de brug te behouden, dan dienen deze wat ons betreft te blijven. Dit hebben wij ook in de raad bepleit.
De knip in de Koemarkt is bedoeld om doorgaand verkeer richting de A20 niet naar het centrum over de Broersvest te laten rijden. Dit is wat D66 betreft een goede maatregel. Het spreekt vanzelf, dat de alternatieve routes voor verkeer richting de A20 duidelijk en logisch te vinden zijn. En dat deze routes al in een vroeg stadium voor gemotoriseerd verkeer aangegeven worden, zodat onnodig omrijden of sluipverkeer door de wijk voorkomen wordt.


Petra Zwang, Partij van de Arbeid (PvdA):

Een gefundeerde mening vormen kan alleen als alle feiten op tafel liggen en er goede communicatie heeft plaatsgevonden. De PvdA Schiedam vindt het belangrijk dat het milieu beter wordt. Schiedam is een van de meest vervuilde gebieden van Nederland. Dat komt deels door factoren buiten Schiedam, zoals de haven en de chemische industrie. De PvdA wil in regionaal verband een betere handhaving van milieunormen.

De PvdA vreest dat als we werkelijk tot gescheiden verkeersstromen overgaan, we extra vervuiling en filevorming krijgen door rondrijden/keren op de Broersvest. Terwijl het grote verkeer blijft komen in het centrum en aangrenzende woonwijken. We hebben al eerder grote twijfels uitgesproken over gedeeltelijke afsluiting van de Koemarkt. Maar omdat de Oranjestraat een sterk vervuilde straat is en de overmatige verkeersdrukte een gezondheidsprobleem oplevert, moeten we wel zo spoedig mogelijk iets doen.

Monumentale aanzichten moeten optimaal behouden blijven. Wij zijn tenslotte een stad met een rijke historie.


Hakan Kucuk, Socialistische Partij (SP):

De Koemarkt moet weer een levendig plein worden met kansen voor horeca en meer toerisme. Daarvoor moet meer autoverkeer om het centrum worden geleid, zodat er meer ruimte ontstaat voor voetgangers en fietsers. Het centrum is en blijft, ook voor Schiedammers, nog steeds goed bereikbaar. Het nadeel van bijna verwaarloosbare omrijtijden voor de auto wegen bij lange na niet op tegen de voordelen met betrekking tot economische versterking van het centrum en verbetering luchtkwaliteit in onder andere de Oranjestraat.


Onno Spek, Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD):

De VVD wil een bereikbare binnenstad. Zowel voor voetgangers, fietsers, als auto's. Uit onderzoek is gebleken dat 70 procent van de bezoekers de binnenstad met de auto bezoeken. Daarom moet de autobereikbaarheid van de binnenstad topprioriteit zijn van het gemeentebestuur. Immers, de binnenstadswinkeliers hebben het al niet makkelijk. De voorgestelde 'knip' is niets anders dan ordinair automobilisten pesten, daar doet de VVD niet aan mee.


Catelijne de Groot, Algemeen Ouderen Verbond (AOV):

Het AOV heeft hier uiteraard een mening over. We vinden het belangrijk dat er ook goed geluisterd wordt naar de bedenkingen over de sloop van de beroemde muurtjes aan weerszijden van de Koemarktbrug. Het AOV onderschrijft dan ook de zorgen van de Historische Vereniging Schiedam .

Daarnaast wil het AOV ook Bert en Brigit terug op de Koemarkt waar ze ook horen!

Het AOV is géén voorstander van het huidige plan herinrichting Koemarkt, het gaat anders ten koste van onze ondernemers in de binnenstad.

Door in te zetten op het vrachtwagenluw maken van ons centrum door de introductie van bestemmingsverkeer in de binnenstad, wordt de druk op het centrum minder en blijft de stad voor bezoekers bereikbaar.

Het AOV is het, net als de bewonersverenigingen, niet eens met de voorliggende plannen voor de Koemarkt. Dat heeft het AOV ook duidelijk aan het college laten blijken! Wordt vervolgd!


Patricia van Aaken, Christen-Democratisch Appèl (CDA):

In 2016 is de ontwikkelstrategie Schiekwartier voor het eerst gedeeld met de stad. Het CDA vindt de plannen ambitieus en geven een mooie visie over de toekomst van Schiedam weer. Er zijn echter nog wel aandachtspunten die geuit zijn door bewoners en ondernemers, maar ook in de gemeenteraad geuit zijn. Waaronder de samenhang van de verschillende deelprojecten, maar ook de verkeerscirculatie. 

De komende periode zal het CDA ook zeker hier weer de aandacht voor vragen en mee willen denken over de mogelijkheden.


René Karens, Groen Links:

De herinrichting van de Koemarkt biedt kansen: kansen om doorgaand verkeer dat niets in het centrum te zoeken heeft te weren. En kansen om de Koemarkt weer een aansprekende uitstraling te geven, die past bij de historie. De plannen hiervoor moeten nog beter worden uitgewerkt, samen met bewoners en betrokkenen. Het doel is verkeersoverlast beperken, niet meer verkeersoverlast veroorzaken. Er is dus nog alle ruimte om mogelijke knelpunten onder de loep te nemen.


Frans Hamerslag, Progressief Schiedam (PS):

vandaag geen antwoord ontvangen


Robert Berns, Christen Unie - Staatkundig Gereformeerde Partij (CU-SGP):

Naar de bewonersverenigingen luisterend zoeken we met de bewoners naar meer passende oplossingen:

Verbieden van alle vrachtverkeer over de Koemarktbrug en de Oranjestraat.
Leidt met goede bewegwijzering al het doorgaande verkeer van de Rotterdamsedijk via de Van Deventerstraat, Nieuw-Mathenesserstraat, over de Maasdijk, Havendijk en de Westfrankelandsedijk naar Vijfsluizen of parkeerterreinen.
Bij toekomstige woningbouw in Nieuw-Mathenesse wordt dit ook een goede ontsluitingsweg.
Realiseer parkeerterreinen (gratis) in de buurt van de Koninginnebrug (met oplaadmogelijkheden).
Op die manier maken we de binnenstad meer autoluw, met minder fijnstof en geluidsdruk, en komt het historische karakter meer tot zijn recht.
Wat we aan historische erfgoed slopen, komt nooit meer terug. Het karakteristieke van Koemarkt/Lange Havenkade (fluisterboot) moeten we juist (met vernieuwde Steenmolen) versterken als één van de ‘poorten’ naar het historische centrum van Schiedam. Ontmoedig in de spits het doorgaande verkeer over de Koemarktbrug/Oranjestraat van Vijfsluizen naar Rotterdam en omgekeerd.


Andreas Rose, Lokaal Onafhankelijk Schiedam (LOS):

Wij hebben een uitgesproken mening over de verkeersafwikkeling. In onze ogen is de beoogde knip een ramp voor het centrum en voor de omliggende woonwijken en het leidt bovendien tot extra verkeersbewegingen. Het beoogde doel van deze onzinnige knip is om de luchtkwaliteit op de Oranjestraat te verbeteren. Wij zien meer in een betere doorstroming  middels een rotonde op de kruising Lange Nieuwstraat/Oranjestraat. Hierdoor vervalt een kruising met stoplichten, waar verkeer nu onnodig lang stil staat.

De muurtjes lang de Koemarktbrug hebben in onze ogen geen esthetische of historische waarde. Wij zullen geen traan laten als ze na herontwikkeling van het gebied verdwijnen.

Ook verplaatsing van de ingang van de parkeergarage heeft voor ons geen meerwaarde, integendeel. Het plan om de in- en uitgang dwars door het wandelgebied ter hoogte van de voormalige Amstelbron te laten lopen, vinden wij – mild uitgedrukt – absurd en weggegooid belastinggeld.


Mahmut Erdem, Denk:

Schiedam heeft een prachtige binnenstad en daar zijn wij als Denk Schiedam trots op. Het project Schiekwartier is een grote opgave die grotendeels nog op de tekentafel ligt. Denk Schiedam omarmt alle initiatieven die onze prachtige stad weer op de kaart zetten. Echter realiseren wij ons dat uitvoeringstechnisch er nogal wat haken en ogen aan het project zitten. Juist in deze fase is het belangrijk om iedereen die mee wil denken, mee te laten denken. Voordat er een definitieve plan op tafel ligt, zal er een breed participatietraject ingezet moeten worden, waarbij iedereen die iets te vertellen heeft betrokken wordt.

We hebben te zorgen voor een levendige binnenstad, waarbij de ondernemer de ruimte krijgt om te ondernemen. Denk Schiedam is daarom geen voorstander van een autovrije binnenstad, omdat dit belemmerend zal werken voor de ondernemers en voor het winkelend publiek.


René Janssen, Sociaal Liberaal Verbond (SLV):

De bedenkingen van de liefhebbers van historisch Schiedam, niet op de laatste plaats de leden van de Historische Vereniging (waarmee het SLV een goed gesprek heeft gevoerd), zijn terecht. Herinrichting en behoud van historische kenmerken zal dan ook aan de hand van bedenkingen en wensen van de omwonenden gestalte moeten krijgen. Samen met de Schiedammers. Niet een eenzijdig door de gemeente gemaakt plan.

De knip in de Koemarkt zorgt voor een autoluwer centrum, maar zet een slot op het centrum. Het ondernemend centrum wordt de duimschroeven verder aangedraaid. Het SLV is tegen de ‘knip’ in de Koemarkt en ziet liever een fatsoenlijke, veilige rondweg om Schiedam heen. Dat beperkt de overlast van sluipverkeer in het centrum en de omringende wijken en het centrum blijft optimaal bereikbaar voor veiligheidsdiensten.

Het terrein van de oude glasfabriek en het aanpalende terrein bieden mogelijkheden voor parkeerplaatsen voor touringcars, auto’s en ‘golfkarretjes’-vervoer naar de binnenstad.


Maarten Reuderink, Ouderenpartij Schiedam:

De Ouderenpartij Schiedam wil eerst graag horen waarom de gemeente het een goed idee vindt en de bewonersorganisaties niet. Zo zou het onder andere effect kunnen hebben op de verkeersstromen via de Boerhaavelaan en de inmiddels bijna beruchte Havendijk. De OuderenPartij Schiedam moet er echt zeker van zijn dat dit een verbetering is en geen tekentafelwijsheid  vanuit  het stadskantoor. Ook het auto's pesten, louter om het auto’s pesten, vinden wij geen goed idee.

Constatering Kor Kegel:

De nu bestaande verkeersstromen op de Koemarkt lijken aan verandering onderhevig. De plannenmakers voor wat nogal merkwaardig Schiekwartier wordt genoemd, stellen een knip voor, waardoor het verkeer in andere banen wordt geleid. Tegen deze verkeersknip zijn de VVD, het AOV, LOS en het SLV. De PvdA heeft sterke twijfels, omdat het gevolg kan zijn dat verkeer op de Broersvest keert en het er onnodig drukker wordt. Denk ziet haken en ogen en is beslist tegen een autovrije binnenstad. De Ouderenpartij is nog niet overtuigd en vreest als gevolg van de knip meer verkeersdrukte op de Boerhaavelaan en de Havendijk. Dat had LOS al bij een eerder antwoord naar voren gebracht.

De SP ziet er wel iets in om het verkeer om te leiden, zodat de Koemarkt rustiger wordt. Groen Links ziet kansen voor een prettiger Koemarkt en ziet voldoende tijd om knelpunten nog te bespreken.

De CU-SGP is voorstander van een verbod voor vrachtverkeer om de Koemarktbrug te passeren en in de spits ook het doorgaand verkeer. De partij accepteert omleiding via de Havendijk.

De VVD en de Ouderenpartij spreken van autootje pesten. Het CDA maakt geen duidelijke mening kenbaar.

Wat de oude muurtjes aan weerszijden van de Koemarktbrug betreft: niet alle lijsttrekkers hebben hier iets over gezegd, maar voor het behoud zijn D66, PvdA en het AOV.

Resterende opmerkingen:

Het AOV is voor terugkeer van de koebeelden van Bert en Brigit op de Koemarkt.

De CU-SGP is voor de wederopbouw van de Steenmolen.

LOS is voor een rotonde op de kruising van Lange Nieuwstraat, Oranjestraat en Gerrit Verboonstraat. LOS vindt ook verplaatsing van de ingang van de Passagegarage verspilling van belastinggeld.

Denk is voor brede participatie van de Schiedammers voordat er iets verandert.

Het SLV is voor een rondweg om Schiedam om verkeer uit het centrum en de wijken te houden. De partij is ook voor parkeerruimte op het VROM-terrein en het terrein van de Glasfabriek aan de Buitenhavenweg, onder andere voor touringcars met inzet van golfkarretjes voor vlot personenvervoer naar de Hoogstraat.

Gerelateerd